Səniinə 11

1Wata ənjə a vii ka nyi uushi makə zala ŋga gəla də uushi'inə. Əŋki ənji ka nyi, “Maɗətə, duu, ha gəlatə maɗuunə kuvə ŋga Əntaŋfə da ha ŋga ɗa sataka, ha ɓaanatə tə ənjitə ca paslə tə Əntaŋfə asəkəkii. 2Amma ga ha gəla da i babara ŋga ba'a ŋga kuvəkii, acii kə vii ənji babarakii ka ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə. Kadə nə təya wiigi'itə vəranə ŋga Əntaŋfə ŋga ləgiɗə ənfwaɗə pu'unə aji bəra'i. 3Kadə nii kya sləkee ka seedawanyinaaki bəra'i da i kəjeerənə təguunə ashitii, təya ɗa anabaakwaanə agi baanə dəbu'u rəŋwə da gya'ə bəra'i da kuwa pu'unə.” 4Ma seedawanyiitsa, kəŋə kəŋə nə tii akəŋwacii Slandanə ŋga duuniya. Tii nə ənfwə zayitunə bəra'i da garəkuwanyinə bəra'i. 5Patənə ŋga ənjitə mwayi ciɓeenə ka tii, ka shiginə nə gunə a ma seedawanyiitsa, təya zamagi də ənji daawaanatii. Də ha'ə ɓəələginə tii tə ənjitə ca moo ciɓeenə ka tii. 6Tə'i tii da baawəɗa ŋga təŋagi vənə ka ndzəmənə agi saa'yatə ci təya ɗa anabaakwaanatii. Tə'i tii da baawəɗa əsə ŋga zə'wee ka ma'inə ka idəna. Tə'i tii əsə da baawəɗa ŋga kyaanə ka duuniya taa ŋgutə tsarə ŋga bwaya uushi patə ka saa'yatə ci təya moo. 7Maɗa kə uudəpaa tii slənatii, ka shiginə nə daba asəkə makurəŋə gu'u ŋga zanə, ca pa da tii, ca mbee ka tii, ca ɓəələgi tə tii. 8Kadə nə ənjə a bwasee ka wunyinatii anə rəgwa asəkə maɗuunə vəranə. Də waɓənə asəkə waɓənə ikə ənji ləmə ŋga vəranəkii, waatoo Sadooma taa Misəra. Davə gwa'avə ənji tə Slandanətii. 9Ənji ŋga hanyinə da uuranyinə kama kama da slikərənyinə kama kama na tsaamə watii ŋga baanə makkə da reeta. Pooshi ənji na kapaa rəgwa, ənjə a ŋgəɗəgi tə tii. 10Kadə nə ənji duuniya a ɗa mooɗasəkə putə ŋga məətənə ŋga anabiitsə bəra'i, acii ma təya, kə kira tii ka tii ciɓa. Putə ŋga məətənatii nə təya ɗa kumənə, təya viishi uushi'inə ahadatii. 11Ma daba'a baanə makkə da reeta, əpinə a shi da ma Əntaŋfə, ca dzəgərə aa matii, təya maɗətə. Patənə ŋga ənjitə nee ka tii, ka ŋgwaləginə nə tii ka shaŋə. 12Wata anabiitsə bəra'i a fa waɓənə dadagyə. Ca ba ka tii də ŋgeerənə, “Ŋgiramə aa hanə!” Ənji daawaanatii a tsaamə tə tii, təya ndərə aadəgyə agi məzhiɗəkwatyaminə. 13Ma ka saa'ita, kadə nə bwaya gəgədzənə ŋga duuniya a ɗa. Purəŋanə rəŋwə agi pu'u ŋga vəranəkii na waalagi, ənji dəbu'u məɗəfə na məətə agi gəgədzənə ŋga hanyinəkii. Mbəɗaanə ŋga ənjə a ŋgwaləgi ka shaŋə, təya dəla də Əntaŋfə ŋga dadagyə. 14Ma kawa'amə ŋga bəra'inə, kə dzəgi. Ma daba'ə ətsa, ka shinə nə kawa'amə ŋga makkənə pii. 15Məɗəfənə ŋga malaa'ika a ədə uutəmaakii. Wata nya fa uuranyinə dadagyə, təya ba də ŋgeerənə, əŋki tii, “Ma baawəɗa ŋga ɗa ŋwaŋuunə agyanə duuniya, acii Slandanaamə da Mataɗəkəyaakii. Ka ɗanə nə ci ŋwaŋuunə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə.” 16Wata gayiitə pupusərə aji ənfwaɗə ətə dasə dasə asəkə dəgələ ŋwaŋuunatii akəŋwacii Əntaŋfə, təya gərə'waanə akəŋwacii Əntaŋfə ka paslənə tə ci, 17təya ba, “Slandaniinə Əntaŋfə, Maɗuunəkii, hə nəndə əndzə'i, hə nəndə ŋukə əsə. Kə kuyirii inə tə hə ŋga slənənə də maɗuunə baawəɗaaku, ha ɗa ŋwaŋuunə. 18Ma ənjitə pooshi agi nə'unə tə hə, kə ɓəzəgi səkətii. Maɓətəsəkaaku boo, kə uugi mbu'yanə, waatoo, saa'i ŋga ɗa gəŋwanə ka maməətə ənja. Kə mbu'ya saa'i ŋga vii shikwa ka ənji paslənə tə hə əsə, waatoo, anabiinə da patənə ŋga ənjaaku, uuji ənji da madiigərə ənji patə ətə ca ŋgwalə tə hə. Kə mbu'ya saa'i ŋga zamagi də ənjitə ca zagi də duuniya.” 19Ma daba'əkii, ənjə a wunəgi maɗuunə kuvə ŋga Əntaŋfə dadagyə, ənjə a nee ka mbyaka da i aləkawalə ŋga Əntaŋfə asəkəkii asəkə maɗuunə kuvəkii. Wata pyapiɗənə makə ŋga vəna da i gəgədzənə ŋga hanyinə da i madiigərə laara ci ənjə a nee, ənjə a fa wazənə makə dzanə ŋga vəna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\