Səniinə 12

1Wata əndə'i sə ŋga hurəshishinə ka shaŋə a jigagi agintaŋfə, waatoo, tə'i minə. Uusəra nə kəjeerənatə. Anə ləgiɗə kii ki səɗətə, da i madiŋənə ŋga tikisanyinə pu'u aji bəra'i anətə əsə. 2Ma minəkii, də ɗasəka nə ki. Agi ɓərakənə nə ki, kya dzə də tuunə acii zəmənə ŋga pawa. 3Əndə'i sə ŋga hurəshishinə a jigagi əsə agintaŋfə, waatoo, tə'i əndə'i uushi makə madizə maɗuunə rəhunə da i nəkii məɗəfə, da i mapanyinə pu'u anəkii əsə. Taa ŋgutə rəŋwə agi nəkii ətsə məɗəfə, da i dara ŋwaŋuunə. 4Kə slyaabagərə gazhakii purəŋanə rəŋwə agi makkə ŋga tikisanyinə agintaŋfə, təya kwaalyagərə aa duuniya. Rəhunəkii a kəŋaanə akəŋwacii miitə ca ɓərakə, kaa ca tsəɓəgi pii tə uuzəətə cii ta poo. 5Wata kya poo uundzə ŋgura. Ma ca, ci na ɗa ŋwaŋuunə agyanə patənə ŋga slikərənyinə də zala tibisa. Makə pwayi ki uuzənəkii, wata ənjə a vagi, ənjə a kərəgi ka Əntaŋfə aanə dəgələ ŋwaŋuunaakii. 6Minəkii natə əsə, kə huyipaa ki satə aa bilə, ka hatə haɗatəgi Əntaŋfə ka ki. Davə kaka'ə ənji tə ki ŋga baanə dəbu'u rəŋwə da gya'ə bəra'i da kuwa pu'unə. 7Wata panə a hwaɗəgi dagyə. I Mikayilu da malaa'ikanyinaakii ca pa tə rəhuutə tii da malaa'ikanyinaakii. 8Amma, wata ənjə a mbee ka rəhuutə da malaa'ikanyinaakii. Mabwaseemə ənji ka tii dadagyə ma'ə. 9Wata ənjə a kyagərə maɗuunə rəhuutə aa duuniya. Ci nə rəhuutə ŋga ŋukə ŋukə, ətə ɗəkəvə ənji ka ci ləma, “Ibəlisa” taa “Seetanə”. Ci ca gəpə də ənji duuniya patə. Kə kyagərə ənji tə tii da malaa'ikanyinaakii patə aa duuniya. 10Wata nya fa əndə'i uura ca waɓə də ŋgeerənə dagyə, əŋki ci, “Kə luupaa Əntaŋfə taamə, kə ɓaarii ci ŋgeerənaakii da ŋwaŋuunaakii. Kə ɓaarii Mataɗəkəyaakii baawəɗaakii əsə, acii ma əndənə ca wula tə ndzəkəŋushi'inaamə akəŋwacii Əntaŋfə vəɗə da uusəra, kə kəshi ənji tə ci, ənjə a kagərə aa panə. 11Kə jaalii ndzəkəŋushi'inaamə agyanəkii də baawəɗa ŋga idənə ŋga Uundzə Baga da putə ŋga seedanatii agyanə gooŋgaanə, təya vigi əpinatii, pooshi tii ubi wa. 12Acii ha'ə, wa ha dadagyə a ɗa maŋushinə, wa ənji davə patə a ɗa maŋushinə əsə! Amma, ma duuniya da uunəva, kə kulii anətii, acii kə jiməgərə Seetanə aagitii. Ka maɓətəsəkə nə ci ka shaŋə, acii kə shii ci, gusə mbəɗaanə saa'yaakii.” 13Makə nee rəhuutə oo'i, kə kyagərə ənji tə ci aa duuniya, ca 'watəgi laakəənə tə miitə pwayi uundzə ŋgurəta. 14Amma ənjə a vii ka miitə bəbu'wə ŋga maɗuunə zhira, kaa kya ləɗəgi satə aa bilə ka hatə ɗii ki davə. Davə kaka'ə ənji tə ki ŋga fəzə makkə da reeta. Jamə satə acii rəhuuta. 15Wata rəhuutə a vushi ma'inə da makii atsa miitə makə huyinə ŋga gəəra, kaa ma'iitə a shii vaanənə tə ki. 16Amma kə cakə hanyinə tə ki. Waatoo, kə tsagərə hanyinə kurəŋə, ca ndagi ma'iitə vushi rəhuuta. 17Wata səkə ŋga rəhuutə a ɓəzəgi aashi miita. Ca dzə ka panə da harii mavuɗatə patə. Tii ca nə'u bariya ŋga Əntaŋfə, təya kəsətə təŋə təŋə tə waɓəətə ɓaarii Yeesu ka ənja. 18Wata rəhuutə a dzə, ca kəŋaanə anə ndəra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\