Səniinə 13

1Ma daba'əkii, wata nya nee ka əndə'i daba ca shigi dagi uunəva. Pu'u nə mapanyinə anəkii, məɗəfə nə nəkii əsə. Taa ŋgutə rəŋwə agi mapanyinəkii, tə'i dara ŋwaŋuunə anəkii. Taa ŋgutə rəŋwə agi nənyiitsə məɗəfə əsə, tə'i ləmə ətə ca bərapaa tə Əntaŋfə ashikii. 2Ma dabatsə nee nyi, kə pusha ci tə bwaya. Ma səɗəkii əsə, kə pushashi tə səɗə ŋga uushi makə shimədərənə. Makə ŋga livarə nə makii. Kə vii rəhuutə ka dabakii ŋgeerənaakii da ŋwaŋuunaakii da maɗuunə baawəɗaakii. 3Ma rəŋwə agi nənyinə ŋga dabatsa, tə'i maɗuunə baavə davə. Duuniya patə, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə, acii pooshi dabakii əŋki acii uyikii, amma kə əmbəgi. Wata təya nə'u tə ci. 4Təya paslə tə rəhuuta, acii kə vii ci ka dabatə baawəɗaakii. Təya paslə tə dabatə naakii əsə, təya dzə də banə, “Wu saŋə nəndə makə dabatsa? Wu nəndə panə da ca?” 5Ənjə a vii ka dabatsə rəgwa kaa ca mbuɗə naakii na, ca waɓə bwaya uushi'inə aashi Əntaŋfə, ənjə a kapaa tə ci da baawəɗa ŋga ɗanə ha'ə ŋga ləgiɗə ənfwaɗə pu'unə aji bəra'i. 6Ca 'watəgi dzaananə tə Əntaŋfə da tə ləməkii, da ha ŋga ndzaanaakii, da patənə ŋga ənjitə dadagyə. 7Ənjə a vii ka ci rəgwa kaa ca pa da ənjaakii, ca mbee ka tii. Ənjə a vii ka ci baawəɗa agyanə taa ŋgutə slikərənə, da uura da taa ŋgutə hanyinə əsə. 8Patənə ŋga ənjinə a duuniya, ka paslənə nə tii tə ci. See ənjitə nyaahə ənji ləmətii aasəkə ləkaləkatətə ɗii ləmə ŋga ənjitə ca upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə asəkəkii, tii nəndə pooshi na paslə tə ci. Ma ləkaləkatətsa, ŋga Uundzə Baga ətə shi ənjə a ɓələgi. Daga ənji ma'ə matagamə duuniya nyaahə ənji. 9Maa tə'i əndə da liminə ŋga fanə, wa ca fa. 10Ma əndətə kavə ənji ka kəsənə tə ci, ka kəsənə nə ənji tə ci. Ma əndətə kavə ənji ka ɓələnə tə ci də ŋgila purəŋanə əsə, də ŋgila purəŋanə nə ənjə a ɓələ tə ci. Acii ha'ə, wa ənji ŋga Əntaŋfə a ndzaa ndihə ndihə, təya sə'watə taa mi patə, təya dzə aakəŋwa də vii gooŋgatii. 11Ma daba'əkii, nya ənə ka nee ka əndə'i daba ətə shigi agi hanyinə. Bəra'i nə mapa anəkii makə ŋga baga. Makə ŋga rəhunə nə ci ka waɓənə əsə. 12Də baawəɗa ŋga dabatə ŋga təkəŋwanə nə ci ka slənənə akəŋwaciikii əsə. Ca tsəkuvə ənji duuniya patə ka paslənə tə dabatə ŋga təkəŋwanə, waatoo ətə əmbəgi bwaya uyaakii. 13Ma bəra'inə ŋga dabatsa, kə ɗii ci sə ŋga hurəshishinə laŋə. Ha'ə maa, kə kavə ci kaa gunə a jigagi dadagyə, ca kulya aa duuniya. Ginə ŋga taa wu a nee. 14Ca gəpə də ənji asəkə duuniya də sə ŋga hurəshishinyinaakii ətə vii ənji ka ci rəgwa ŋga ɗanə akəŋwacii dabatə ŋga təkəŋwanə. Ca ba ka tii, wa təya ghənətə uushi pusha tə dabatə ɗavə ənji ka ci uyi də ŋgila purəŋanə, amma ma'ə ci da i əpinə, kaa təya ɗuunətə də ci. 15Ənjə a vii rəgwa ka bəra'inə ŋga dabatsa, kaa ca ədəgərə əpinə aasəkə maghənə sətə pusha tə dabatə ŋga təkəŋwanə, kaa maghənə sətə a waɓə, ca ɓəələgi patənə ŋga ənjitə pooshi ka paslənə tə ci. 16Bəra'inə ŋga dabatsə a ənə ka kavə ənji patə, kaa təya ɗavə sagida ŋga dabakii aa ciizəmatii taa aa kəŋwaciitii. Manjeevənə da masariinə, ənji gəna da maaghiinə, dimuyinə da maviinə patə, kə kavə ci tə tii tyasə, see maa ɗavə tii sagida ha'ə. 17Maɗa pooshi əndə da sagidatsə ashikii, waatoo, ləmə ŋga dabatsə taa lamba ŋga ləməkii, pa ca ɗərə taa ɗərəmagi də uushaakii. 18Acii ha'ə, wa ənjə a ndzaa ndihə ndihə, mashiikii. Ma əndətə da haŋkala, wa ca paaratəgi sətə ci lamba ŋga dabatsə a moo banə. Acii lamba ŋga əndə shiŋkinə nə lambaakii. Ma lambakii, gya'ə kuwa da kuwa pu'unə aji kuwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\