Səniinə 18

1Ma daba'ə ha'ə, kə nee nyi ka əndə'i malaa'ika ca jima dadagyə. Da i baawəɗa laŋə nə ci. Tə'i ɓərənə guŋutə də ci əsə, ɓərənəkii ɓərəgi patənə ŋga duuniya. 2Ca ŋgəree ka uurakii, əŋki ci, “Kə kulii ki, kə kulii maɗuunə Babila. Kə zə'ugi ki ka ha ŋga ndzaanə ŋga taa ŋgutə tsarə ŋga ginaajinyinə kama kama, da ŋga taa ŋgutə tsarə ŋga ma'ajijinə shaara ətə ci ənjə a kaaree. 3Acii kə tsəkuvə ki slikərənyinə ŋga duuniya patə, kya dzəgunətə ka tii aləhiinə. Də ha'ə kavə ki ənji ka upaa maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə putə ŋga aləhiinatii. Kə baa meeminə ŋga duuniya də ki. Ənji ɗa fiiriinə əsə, kə ɗagi tii gəna putə ŋga moo uushi'inatə.” 4Wata nya fa əndə'i uura dadagyə, ca ba, “'Ya'ə ənjaaki, shigimə sə goonə asəkə vəraatsa, goona jigunyi slənə 'waslyakəənatə, acii goona upaa ciɓəətə nii ta ciɓə. 5Shigimə, acii ma 'waslyakəənatə, kə dzii də nə laŋə, ha'ə kə mbu'ya aadəgyə aaɓii Əntaŋfə. Kə buurətə Əntaŋfə bwaya haalatə əsə. 6Wa bwaya bwayaanatə a ənə aanətə. Wa ciɓəətə njii ta ciɓə də ənjə a ənə aanətə satə, wa ənjə a ənə ka jikətənə ka ki. Wa ənjə a ki'itə ka ki, ənjə a natə ka ki kwalakatə də ma'iza'u sə ŋga sanə, palee ka ətə njii ta ɗa ka ənja. 7Wa ənjə a ciɓə də ki makə sətə njii ta ɗuunətə natə na, əndə wahə nji ki, kya dzə də banə oo'i, ‘Wanyinə dasə, kwatamə nə nyi, əntaa mooryafinə nə nyi, pooshi uushi ca ɓəzee ka səkəki shaŋə!’ 8Acii ha'ə, agi uusəra rəŋwə nə asara a kulyaanə ka ki həma'ə, waatoo, məətənə da maɓətəsəkə da maɗəfənə, ənjə a ətsagi tə ki də gunə, acii ma Əntaŋfə Slandana, maɗuunəkii nə ci. Ci ca lagi ka ki gəŋwanə.” 9Ma meeminə ŋga duuniya ətə baa də ki, maa nee tii ka makiirənə ŋga ətsanə ŋga vəraatsa, ka tuunə nə tii acii agi wahə nji tii davə. 10Təya kəŋaanə dzaɗə ka tsaamənə, ŋgwalii tii acii ga təya saanə ciɓə da i tii patə, təya ba, “Kayitu! Kayitu! Maɗuunə vəranə ŋga Babila! Da i ŋgeerənə nji hə. Amma, ndza'ə gi'u kə lagi gəŋwanaaku!” 11Ənji ɗa fiiriinə asəkə duuniya əsə, təya tuu agyanətə, təya ɓəzəgi səka, acii pooshi əndə ɗərə uushi'inatii ma'ə. 12Waatoo, əndzənə da hara tibisənyinə ŋga ɓəzə gəna, i matsahu faariitə da məghərəvənə davə, i ŋunyi kəjeerənyinə ŋga ɓəzə gəna kama kama makə marəmənyinə i garədoomanyinə, i ŋunyi ənfuginə kama kama, i dagwa uushi'iitə ci ənjə a ɗa də linyinə ŋga coona i də ənfuginə, i dagwa uushi'inə ətə ci ənjə a ɗa də tibisənyinə taa faariinə. 13Ma ənjitsa, kə irəgi tii ka ki də harii uushi'inə kama kama əsə, shaashimənyinə kama kama da hara banyinə kama kama ətə ca zənə ŋga'ə, da inaba, da i maara da i ŋunyi əmputə aləkamaara da i səkəŋwa, i liinə da baginə, təhinə da i moota təhinə, da i maviinə, waatoo, ənji shiŋkinə. Ma uushi'iitsə patə, pooshi əndə ɗərənə aciitii ma'ə. 14Wata təya tuu agyanə vəranəkii, təya ba, “Patənə ŋga uushi'iitə kavə hə nəku aanəkii, kə ətee hə. Patənə ŋga gənaaku əsə, pooshi ma'ə, paa hə ka ənənə ka upaanə ma'ə boo.” 15Ma ənji ɗa fiiriinə ətə upaa gəna dagi ɗərəginə də uushi'inə asəkə vəranəkii, kə kəŋaanə tii dzaɗə, ŋgwalii tii acii ga təya saanə ciɓə da i tii, təya tuu, təya ŋgəərə ma, 16təya ba, “Kayitu! Kayitu! Maɗuunə vəranə! Ma ŋga ŋukə, kə njii kwa ŋgaaŋga ŋunyi kəjeerənyinə ŋga əndədəzə kama kama, i ŋga ənduuɗa, ha ŋgaaŋga uushi'inə ŋga əndzənə i ŋga ŋunyi faariinə ka geeginə ka hə ka rəmənə. 17Ndza'ə gi'u ətee hə ka gənaaku patə.” Patənə ŋga slanjii kumbawalənyinə, da ənji gwazə kumbawalənyinəkii, da ənjitə asəkətii, da ənjitə ca wii də kumbawalə ka ɗa fiiriinə, tii maa, kə kəŋaanə tii dzaɗə. 18Makə nee tii ka makiirənə ŋga guutə ca ətsa tə vəraatsa, təya ka vurənə, təya ba, “Pooshi vəranə ətə gi aashi vəraatsə də ɗuunuunə.” 19Təya fəɗə hanyinə agyanətii, təya tuu, təya ŋgəərə ma, təya ba, “Kayitu! Kayitu! Maɗuunə vəranə! Patənə ŋga ənjitə da i kumbawalatii, də gənaaku ɗii tii gəna, wata kaa ha ətee ka uushi'inaaku patə ndza'ə gi'u!” Də ha'ə uudəpaa tii tuunatii agyanə vəraatsa. 20Acii ha'ə, wa patənə ŋga ənji dadagyə a ɗa mooɗasəka putə ŋga zamaginə də ki. Ɗamə mooɗasəka, ənji ŋga Əntaŋfə da masləkee ənja da anabiinə, acii kə ki'i Əntaŋfə koonə noonə ashitə. 21Ma daba'əkii, wata əndə'i maɗuunə malaa'ika a ŋgərətə faara. Mbərə mbərə nə zəzəkəənə ŋga faarakii da ŋga maɗuunə təŋwa. Wata ca kagərə aagi uunəva, əŋki ci, “Ha'ə nə ənjə a zamagi də maɗuunə vəranə ŋga Babila də ŋgeerənə, pooshi ənjə na nee ka ki ma'ə shaŋə! 22Pooshi ənji na fa wanyanə da kəzhimbərə asəkə vəranəkii ma'ə, da ənji ədə lyambyaɗa taa uutəma shaŋə. Pooshi ənji na nee ka ənji slənə ŋga ciinə kama kama ma'ə əsə. Pooshi ənji na fa ədənə də təŋwə shaŋə ma'ə, shikə shikə nə vəranəkii a ndzaanə. 23Pooshi ənjə na nee ka ɓərənə ŋga garəkuwa asəkə vəranəkii ma'ə shaŋə. Mooɗasəkə ŋga kərə maɗanə əsə, pooshi ənjə na fa ma'ə shaŋə. Ma ŋga ŋukə, ənji ɗa fiiriinə ŋga vəranəkii palee də ŋgeerənə asəkə duuniya patə. Kə gəpətəgi ki də ənji ŋga slikərənyinə patə də uushi'inatə ŋga jirakənə.” 24Də ha'ə upaa ki ciɓa, acii asəkə vəranəkii lapaa ənji idənə ŋga anabiinə da ŋga hara ənji ŋga Əntaŋfə. Awa, davə lapaa ənji idənə ŋga ənji patə ətə ɓəələgi ənji asəkə duuniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\