Səniinə 19

1Ma daba'ə ətsa, kə fii nyi wazənə ŋga uushi dadagyə makə wazənə ŋga maɗuunə dzadənə ŋga ənja, təya ba, “Haleeluya!f Ci nə Maluu gaamə, Əndə məghərəvənə nə ci, Əndə baawəɗa əsə. 2Acii də gooŋgaanə lii ci gəŋwanə. Kə lagi ci gəŋwanə ŋga maɗuunə kaarəwata. Ki saawee ka duuniya patə də ɗa aləhiinatə. Kə jalə Əntaŋfə tə ki, acii kə ɓəələgi ki ənji nə'unə tə ci.” 3Təya ənə ka banə, əŋki tii, “Haleeluya! Ma makiirənə ŋga guutə ətsagi tə maɗuunə vəraata, ka ndərənə aadəgyə ca'ə ndəŋwə ndəŋwə.” 4Wata gayiitə pupusərə aji ənfwaɗə, da uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii, təya gərə'waanə ka paslənə tə Əntaŋfə, ci dasə anə dəgələ ŋga ŋwaŋuunə, təya ba, “Aamiina. Haleeluya!” 5Wata əndə'i uura a waɓə gatə ka hatə ɗii dəgələ ŋga ŋwaŋuunə, əŋki ci, “Ɗuunətəmə tə Əntaŋfə, unə, patənə ŋga ənjitə ca nə'u tə ci, da patənə ŋga ənji ətə ca ŋgwalə tə ci, uuji ənji da madiigərə ənji patə.” 6Wata nya ənə ka fa wazənə ŋga uushi makə wazənə ŋga maɗuunə dzadənə ŋga ənja, makə ŋgyaaranə ŋga ma'inə a gəərə daba'a vəna, makə dzanə ŋga vəna əsə. Nya fa təya ba, “Haleeluya! Əntaŋfə Slandanə gaamə ca ɗa ŋwaŋuunə. Aciikii nə baawəɗa patə. 7Ɗaamə mooɗasəka, ama ɗa maŋushinə, dəlaamə də ɗuunuunaakii, acii kə mbu'i saa'i ŋga rəyə ŋga Uundzə Baga. Maɗanaakii boo, kə tasəkii ki. 8Kə vii ənji ka ki ŋunyi malaaɓa kəjeerənə ətə ca ɓərə, kaa kya ŋgavə aashitə.” Ma ŋunyi kəjeeriitsa, ci ndzaa ka ŋunyi sləna ŋga ənji ŋga Əntaŋfə. 9Wata əŋki malaa'ikatə ka nyi, “Naahətə waɓəəna. Ənji mooɗasəkə nə ənjitə bii ənji ka tii zəmə əndzanə ŋga rəyə ŋga Uundzə Baga.” Malaa'ikatə a ənə ka banə ka nyi, əŋki ci, “Ma waɓəətsa, tantanyinə, da ma Əntaŋfə shigi.” 10Makə fii nyi ha'ə, wata nya gərə'waanə atsaa səɗəkii ka paslənə tə ci. Amma əŋki ci ka nyi, “Ga ha ɗa ha'ə! Acii nyi maa, əndə slənə ŋga Əntaŋfə nə nyi makə noonə da ndzəkəŋushi'inəku, waatoo ənjitə kəsətə təŋə təŋə tə waɓəətə ɓaarii Yeesu. Tə Əntaŋfə paslənəku.” Ma waɓəətə ɓaarii Yeesu, ci nə tantanyinə ŋga sətə waɓi anabinyinə anəkii. 11Ma nya tsaamə, wata nya nee ka ha dagyə mawunəkii, nya nee ka mabwaɗaɗa təhwa asəkəkii da i əndə a ba'akii. Ma ləmə ŋga əndətə a ba'a təhukii, “Əndə Gooŋga, Mayarəda Ənda”. Də gooŋgaanə nə ci ka la gəŋwanə, ca dzə də panə də gooŋgaanə əsə. 12Makə gana ŋga gunə nə ginəkii ka ɓərənə. Da i daranyinə ŋga ŋwaŋuunə laŋə anəkii nə əndəkii. Tə'i ləməkii manaahəkii ashikii, amma pooshi əndə paaratəginə də ləmətsa, maɗaamə ci saakii. 13Ma kəjeeriitə ŋgii ci, tə'i idəna taa dama patə. Tə'i əndə'i ləmə ci ənjə a 'wa də ci əsə, waatoo, “Waɓənə ŋga Əntaŋfə”. 14Wata soojiinə ŋga dadagyə a nə'u tə ci a ba'a mabwaɗaɗa təhinə, da i malaaɓa mabwaɗaɗa kəjeerənyinə ashitii. 15Da makii shigi mahiɗahiɗamə ŋgila purəŋanə, də ci nii kəya jaala agyanə slikərənyinə patə, ca ɗa ŋwaŋuunə agyanətii də zala tibisa, makə sətə ci ənjə a mya'ə inaba. Də ha'ə nii kəya ɓaarii bwaya maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə Əndə baawəɗa. 16Ma ashi kəjeerənaakii, mbərə mbərə da gəɗəhaciinəkii, tə'i manaahə ləma, waatoo, “Ŋwaŋwə agyanə meeminə, Slandanə agyanə Slandanənyinə”. 17Ma daba'əkii, wata nya nee ka malaa'ika kəŋə agi uusəra, ca ŋgəree ka uurakii ka banə ka patənə ŋga shaarənyinə ətə ca ləɗə agintaŋfə, əŋki ci, “Shooma, dzatəmə də nə ka ha rəŋwə, acii kə mbu'ya saa'i ŋga maɗuunə kumənə ŋga Əntaŋfə! 18Shoomə ka ciku ləwunyinə ŋga meeminə da ŋga soojiinə da gayinatii, da luu ŋga təhinə da ŋga ənjitə ca ndərə tə tii, da ŋga patənə ŋga ənja, maviinə da dimuyinə, madiigərə ənji da uuji ənji patə.” 19Wata nya nee ka dabata da meeminə ŋga duuniya da soojiinatii, kə dzatə tii də nə ka hakii, kaa təya pa da Əndətə ca ndərə mambwaɗaɗa təhutə da soojiinaakii. 20Ənjə a kəsə tə dabatə tii da majirakə ŋga anabitə ɗii sə ŋga hurəshishinə akəŋwaciikii. Də sə ŋga hurəshishinəkii gəpətə ci də ənjitə luuvə kaa ənjə a ɗa ka tii sagida ŋga dabata, təya paslə tə mapusha tə dabata. Wata ənjə a əjigərə tə tii bəra'i da i əpinə aagi gunə ətə ɗii kurəŋənəkii makə uunəva. Baruuda a dzə də tsakə iza'unə ka gunəkii. 21Kə ɓəələgi ənji soojiinatii də ŋgila purəŋaatə shigi da ma Əndətə a ba'a təhuta. Wata shaarənyinə patə a ciku ləwatii, təya əbuurəgi gyaɗə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\