Səniinə 21

1Ma daba'əkii, kə nee nyi ka kura ha dadagyə da kura ha a panə. Ma təkəŋwatə ha dadagyə da ha a panə, kə dzəgi. Kə ifəgi uunəvənyinə əsə. 2Wata nya nee ka malaaɓa vəranə, waatoo kura Urusaliima, ca jima dadagyə dacii Əntaŋfə. Matasəkakii nə ki makə sətə ci maɗanə a tasəka, kaa kya guŋu da ŋgurii. 3Nya fa əndə'i uura dasəkə dəgələ ŋga ŋwaŋuunə, ca ŋgəree ka uurakii, əŋki ci, “Ma nə ɗiya, kə uugi ha ŋga ndzaanə ŋga Əntaŋfə ndzaanə ahada ənja. Ka ndzaanə nə ci agitii, təya ndzaa ka ənjaakii. Ci saakii ca ndzaa da tii, ca ndzaa ka Əntaŋfwatii. 4Ka taaɗəginə nə ci ka tii kiinə agitii. Pooshi ma'ə məətənə, pooshi ma'ə tuutunə əsə taa maɓətəsəka, pooshi ma'ə zəmənə ŋga uushi. Acii ma iirə uushi'inə, kə dzəgi.” 5Wata Əndətə dasə anə dəgələ ŋga ŋwaŋuunə a ba ka nyi, əŋki ci, “Ma əndzə'i, agi ɗeeginə nə nyi taa ka mi patə, kaa ca ndzaa kurakii.” Ca ba ka nyi əsə, “Naahuu ətsa, acii ma waɓəətsa, mayarədakii, gooŋga boo.” 6Ca ənə ka banə ka nyi, əŋki ci, “Kə uugi slənə ɗanə. Nyi nə ŋga təkəŋwanə da ŋga muudinə, nyi 'watəgi, nyi na uudəpaa əsə. Taa wu patə ci ma'igiirənə a ɗa tə ci, ka viinə nə nyi ka ci rəgwa ŋga sa ma'inə ŋga zaɓə yadə ki'inə asəkə gəərə ətə ca vii əpinə. 7Taa wu patə jaalii, ka upaanə nə ci uushi'iitsa, ka ndzaanə nə nyi ka Əntaŋfwaakii, ca ndzaa ka uuzənaaki əsə. 8Amma, ma maŋgwalinə, da ənjitə yadə vii gooŋga, da ma'ajijinə ənja, da maɓəələ ənja, da ma'aləhiinyinə, da mwaɓiinə, da ənji paslə uuləminə, da patənə ŋga majirakinə, agi gunə nə ha ŋga ndzaanatii, waatoo, guutə ɗii kurəŋənəkii makə uunəva, baruuda a dzə də tsakə iza'unəkii. Ci nə əntənə ŋga bəra'inə.” 9Ma daba'əkii, kə shi malaa'ika aaɓiiki. Ma ca, rəŋwə nə ci agi malaa'ikanyiitə məɗəfə nji da i kwalakənyinə məɗəfə ŋga muudinə ŋga ciɓənyinə aciitii. Əŋki ci ka nyi, “Shiwa, kaa nya ɓaarii ka hə tə Maɗanə ətə na ndzaa ka minə ŋga Uundzə Baga.” 10Wata Malaaɓa Ma'yanə a ŋgərəgi hiimaaki, malaa'ikatə a ŋgərə tə nyi, ca kərə tə nyi aanə magərə giŋwə ka shaŋə, ca ɓaarii ka nyi tə vəranə ŋga Əntaŋfə, waatoo, Urusaliima. Vəranəkii a dzə də jimanə dadagyə daciikii. 11Vəranəkii a dzə də ɓərənə makə faara ətə da məghərəvənə davə. Camə saakii makə faaratə ci ənjə a 'wa yasəpa. Ɗuunuunə ŋga Əntaŋfə ca ɓərə ha'ə davə. 12Tə'i magərə mahwala ŋga vəranəkii da i uura mayinyinəkii pu'u aji bəra'i, da malaa'ikanyinə pu'u aji bəra'i ətə ba'avə ənji nəhə uura mayinyinəkii aaciitii. Ma ashi uura mayinyinəkəya, kə naahəvə ənji ləmənyinə ŋga slikərənyinə pu'u aji bəra'i ŋga ənji Isərayiila. 13Taa ka ŋgutə purəŋanə ənfwaɗə patə, tə'i uura mayinyiitsə makkə, waatoo, makkə da tsaaŋwa, makkə da hwarəma, makkə da waka, makkə da baŋgawə əsə. 14Ma mahwala ŋga vəranəkii, agyanə faaranyinə pu'u aji bəra'i mbuki ənji. Aagyanətii naahətə ənji ləmənyinə pu'u aji bəra'i ŋga masləkee ənji ŋga Uundzə Baga. 15Ma acii malaa'ikatə ca waɓə da nya, tə'i zala ŋga əndzənə ka gəlatəginə də vəranəkii da uura mayinyinəkii da mahwalakii. 16Ma bwaŋənə da gərənə ŋga vəranəkii, mbərə mbərə taa dama patə. Wata malaa'ikatə a gəlatə vəranəkii də zalatə ŋga gəlaginə. Ma gəlatə ca, kiloomeetaf dəbu'u bəra'i da gya'ə bəra'i nə gərənəkii a panə da gərənəkii aadəgyə. Ha'ə nə bwaŋənəkii əsə. 17Ca gəlatə gərənə ŋga mahwalakii aadəgyə, meetaf məɗəfə pu'unə aji bəra'i, makə sətə ɗii zala ŋga gəla də uushi'inə. 18Də faara ətə ci ənjə a 'wa yasəpa ghənyi ənji mahwala ŋga vəranəkii. Ma vəranəkii əsə, də əndzənə ghənyi ənji, ŋunyikii, wata yaŋə makə dyarugala. 19Anə faariinə ətə da məghərəvənə davə mbuki ənji mahwala ŋga vəranəkii. Ma faara ŋga təkəŋwanə, faaratə ci ənjə a 'wa yasəpa. Ma faara ŋga bəra'inə, faaratə ci ənjə a 'wa safira. Ma faara ŋga makkənə, faaratə ci ənjə a 'wa agata. Ma faara ŋga ənfwaɗənə, faaratə ci ənjə a 'wa iməradə. 20Ma faara ŋga tufənə, faaratə ci ənjə a 'wa wanikisa. Ma faara ŋga kuwanə, faaratə ci ənjə a 'wa sarədisa. Ma faara ŋga məɗəfənə, faaratə ci ənjə a 'wa kirisoolita. Ma faara ŋga tighəsənə, faaratə ci ənjə a 'wa beerila. Ma faara ŋga əliŋənə, faaratə ci ənjə a 'wa toopaza. Ma faara ŋga pu'unə, faaratə ci ənjə a 'wa kərisooparasə. Ma faara ŋga pu'u aməntaŋənə, faaratə ci ənjə a 'wa yiyakinta. Ma faara ŋga pu'u aji bəra'inə, faaratə ci ənjə a 'wa amatisəta əsə. 21Ma uura mayinyinəkii pu'u aji bəra'i əsə, də faara ətə da məghərəvənə davə ətə ci ənjə a 'wa lu'ulu'u ɗii ənji. Taa ŋgutə rəŋwə agi uura mayinyiitsə pu'u aji bəra'i, də lu'ulu'ukii rəŋwə ɗii ənji. Ma rəgwa asəkə vəranəkii əsə, də əndzənə ɗii ənji, ŋunyikii, wata yaŋə makə dyarugala. 22Maneemə nyi ka yi ŋga Əntaŋfə asəkə vəranəkii. Acii i Əntaŋfə Slandanə Əndə baawəɗa da Uundzə Baga, tii də natii nə nə ha ŋga paslənə davə. 23Pooshi nafalə ŋga ɓərənə ŋga uusəra taa ŋga ləgiɗə asəkə vəranəkii. Acii məghərəvənə ŋga Əntaŋfə da ŋga Uundzə Baga ca ɓərə asəkəkii. 24Ka wiinə nə slikərənyinə ŋga duuniya patə agi ɓərənəkii. Ma meeminə ŋga duuniya əsə, ka kərənə nə tii gənatii aasəkə vəranəkii ka ɗuunətənə də Əntaŋfə. 25Ma uura mayinyinə ŋga vəranəkii əsə, mawunəkii ndzaanətii taa guci patə, acii pooshi vəɗə davə. 26Ka kərənə nə ənji ŋunyi uushi'inə da gəna ŋga slikərənyinə patə aasəkə vəranəkii. 27Amma pooshi ma'ajijinə uushi'inə ka dəmənə aasəkə vəranəkii. Taa əndətə ca ɗaaɗa bwaya uushi'inə taa jirakənə, paa ci ka dəmənə aadəvə aasəkə vəranəkii. See əndətə nyaahə ənji ləməkii aasəkə ləkaləkatətə ŋga Uundzə Baga, waatoo ləkaləkatətə ɗii ləmə ŋga ənjitə ca upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə asəkəkii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\