Səniinə 22

1Ma daba'əkii, malaa'ikatə a ɓaarii ka nyi gəərə ŋga ma'inə ətə ca vii əpinə. Ɗawə ɗawə saakii nə ma'inəkii. Ca hwaya ka hatə ɗii dəgələ ŋga ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə tii da ŋga Uundzə Baga. 2Ma ma'iitsa, agi huyinə ahadahada rəgwa ŋga vəranəkii. Ma anə ndəra ŋga gəərəkii əsə, tə'i ənfuginə daga daga. Agi poonə nə ənfuginəkii pu'u aji bəra'i agi fəza. Taa ŋgutə ləgiɗa, ha'ə nə tii ka poonə. Ha'ə nə manakii əsə. Ka mbəɗəpaanə nə ba ŋga ənfuginəkii də slikərənyinə ŋga ənji duuniya patə. Ənfuginəkii ca vii əpinə əsə. 3Ma asəkə vəranəkii əsə, pooshi ənji ka lapaa sətə tifyagi Əntaŋfə ka giirənə. Dəgələ ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə da ŋga Uundzə Baga na ndzaanə asəkə vəranəkii. Ənji nə'unə tə ci əsə, kadə nə təya paslə tə ci, 4təya nee ka kəŋwaciinəkii, ənjə a naahəvə ləməkii aa kəŋwaciitii. 5Pooshi vəɗə na ɗa ma'ə. Pooshi ənji na moo garəkuwa taa uusəra, acii Əntaŋfə Slandanə ci saakii na ndzaa ka ɓərənatii. Ka ɗanə nə tii ŋwaŋuunə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 6Wata əŋki malaa'ikatə ka nyi, “Ma waɓəətsa, gooŋga, mayarədakii əsə. Əntaŋfə Slandanə vii Ma'yanaakii ka anabiinə, ci sləkee ka malaa'ikaakii aaɓii ənji paslənə tə ci ka ɓaarii ka tii sətə na slənə tyasə kədəhə.” 7Əŋki Yeesu, “Wanyiitsə ka dzənə kədəhə. Ənji barəkaanə nə ənjitə ca nə'utə waɓənə ŋga anabaakwaanə ənə asəkə ləkaləkatəna.” 8Ma nyi, Yoohana, kə fii nyi uushi'iitsa, kə nee nyi də ginəki əsə. Makə fii nyi, nya tsaamə, wata nya gərə'waanə atsaa səɗə malaa'ikatə ɓaarii ka nyi uushi'iitsə, kaa nya paslə tə ci. 9Amma əŋki ci ka nyi, “Ga ha ɗa ha'ə! Acii nyi maa, əndə slənə ŋga Əntaŋfə nə nyi makə noonə da ndzəkəŋushi'inəku anabiinə da patənə ŋga ənjitə ca nə'utə waɓəənə asəkə ləkaləkatəna. Tə Əntaŋfə paslənəku.” 10Ca tsakə banə ka nyi, əŋki ci, “Ga ha kapaa waɓənə ŋga anabaakwaanə ənə asəkə ləkaləkatəna kaa ca ndzaa ka ma'umbee uushi. Acii kədəhə nə uushi'iitsə patə ka slənənə. 11Taa wu ca slənə bwaya uushi'inə, bwaya uushi'inə dzənəkii də slənənə. Taa wu nə əndə ɗii ajijinə əsə, ma'ajijinəkii ndzaanəkii ətsa. Ma əndətə ca slənə tantanyinə, tantanyinə ndzaanə slənaakii. Ma əndətə malaaɓakii, malaaɓakii ndzaanəkii.” 12Əŋki Yeesu, “Wanyitsə ka dzənə kədəhə. Ka ŋgərəənənə nə nyi shikwaaki, kaa nya vii ka taa wu mbərə mbərə da sətə slənyi ci. 13Nyi nə ŋga təkəŋwanə da ŋga muudinə, nyi 'watəgi, nyi na uudəpaa əsə.” 14Ənji barəkaanə nə ənjitə ca kuɓəgi kəjeerənyinatii ɗawə ɗawə, kaa təya upaa rəgwa ŋga dəməgərənə da uura mayi aasəkə vəraata, təya adə mana poo ŋga ənfwə ətə ca vii əpinə. 15Ma ənjitə pooshi na upaa rəgwa ŋga dəməgərənə aasəkə vəranəkii, tii nə ənjitə bwasee ka tantanyinə, waatoo ənji slənə bwaya uushi'inə, da mwaɓiinə, da ma'aləhiinyinə da ənji ɓəələ ənja, da ənji paslə uuləminə, da ənjitə kaɗeesəkə ka tii nə jirakənə, təya jirakə. 16“Nyi Yeesu sləkee ka malaa'ikaaki, kaa ca ba koonə ənji ŋga Ikəliisiyanyinə tə uushi'iitsa. Nyi nə maɗuunə jijinə ŋga Dawuda, nyi nə vooɗa ŋga pukə də ha əsə.” 17I Malaaɓa Ma'yanə da Maɗanə ca ba, “Shiwa!” Taa wu patə fii ətsa, wa ca ba naakii əsə, “Shiwa!” Ma əndətə kəshi ma'igiirənə tə ci, ca moo sa ma'inə ətə ca vii əpinə, wa ca shi ka sanə ŋga zaɓə yadə ki'inə. 18Ma ɗiya, nyi Yoohana ca dzalə tə taa wu patə. Taa wu patə ca fa waɓənə ŋga anabaakwaanə ənə asəkə ləkaləkatəna, ga ca tsakəvə əndə'i uushi aanəkii. Maɗa kə tsakəvə ci, ka tsakəvənə nə Əntaŋfə ka ci asaranyiitsə nyaahə ənji asəkə ləkaləkatəna. 19Taa wu patə ŋgərəgi agi waɓənə ŋga anabaakwaanə ənə asəkə ləkaləkatənə əsə, pooshi Əntaŋfə na vii ka ci rəgwa ŋga adə mana ənfwə ənə nyaahə ənji agyanəkii asəkə ləkaləkatəna, waatoo ənfutə ca vii əpinə. Pooshi Əntaŋfə na vii ka ci rəgwa ŋga ndzaanə asəkə vəranaakii əsə, ənə nyaahə ənji agyanəkii asəkə ləkaləkatəna. 20Yeesu ɓaarii oo'i, ma uushi'iitsa, tantanyinə. Ci bii oo'i, “Ndilə ndilə, ka dzənə nə nyi kədəhə.” “Aamiina. 'Ya'ə Slandanə Yeesu, shiwa.” 21Wa pwapoonə ŋga Slandanə Yeesu a ndzaa da patənə ŋga ənji ŋga Əntaŋfə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\