Səniinə 4

1Ma daba'əkii, nya tsaamə, wata nya nee ka makuvə ŋga dagyə mawunəkii. Wata nya fa uura ŋga əndə ətə ca muu makə uutəma, waatoo ətə 'watəgi waɓənə ka nyi. Əŋki ci ka nyi, “Ŋgirawə aa hanə kaa nya ɓaarii ka hə sətə na slənə tyasə daba'ə ətsa.” 2Pii, wata Malaaɓa Ma'yanə a ŋgərəgi hiimaaki. Wata nya nee ka dəgələ ŋga ŋwaŋuunə dadagyə da Əndə dasə anəkii. 3Makə ŋunyi faariinə ətə ci ənjə a 'wa yasəpa da sarədisə nə kəŋwaciinəkii ka ɓərənə. Məŋganə a guŋutə də dəgələ ŋga ŋwaŋuunəkii, ca dzə də ɓərənə makə faara ətə ci ənjə a 'wa iməradə. 4Tə'i hara dəgələnyinə ŋga ŋwaŋuunə pupusərə aji ənfwaɗə ətə guŋutəgi də dəgələ ŋga ŋwaŋuunəkii. Ma asəkə dəgələnyinəkii, gayinə pupusərə aji ənfwaɗə ndzaanə asəkəkii. Kə ŋgii tii mambwaɗaɗa kəjeerənyinə da i dara ŋwaŋuunə ŋga əndzənə anətii əsə. 5Wata see pyapiɗənə ca dzə də shiginə anə dəgələ ŋga ŋwaŋuunəkii makə pyapiɗənə ŋga vəna, da wazənə laŋə makə dzanə ŋga vəna. Ma akəŋwaciikii, tə'i garəkuwanyinə məɗəfə ca hənə; waatoo tii nə ma'yanə məɗəfə ŋga Əntaŋfə. 6Ma akəŋwacii dəgələ ŋga ŋwaŋuutsa, tə'i uushi makə uunəva ətə ca ɓərə makə dyarugala. Tə'i uushi'inə ənfwaɗə da i əpinə a matii ətə guŋutə də dəgələ ŋga ŋwaŋuutsa. Tə'i ginə ŋga uushi'iitsə taa dama patə ashitii, daba'atii da akəŋwaciitii. 7Ma uushi ŋga təkəŋwanə, makə livarə nə ci. Ma ŋga bəra'inə əsə, makə la nə ci. Ma kəŋwaciinə ŋga makkənə ŋga uushi'iitsa, makə ŋga əndə shiŋkinə. Ma ŋga ənfwaɗənə, makə ŋga zhira ca ləɗə nə ci. 8Taa ŋgutə rəŋwə agi uushi'iitsə ənfwaɗə da i əpinatii, tə'i ci da bəbu'wə kuwa. Taa dama patə, tə'i ginə ashitii. Vəɗə da uusəra nə tii ka ka wanyanə, yadə əpisəka, təya ba, “Malaaɓakəya, malaaɓakəya, malaaɓakii nə Slandana, Əntaŋfə, Əndə baawəɗa. Ci nəndə ŋukə, ci nəndə əndzə'i, ci əsə na shi!” 9Agi kanə nə uushi'iitə wanyanə ŋga ɗuunətənə da kuyiriinə tə Əndətə dasə asəkə dəgələ ŋga ŋwaŋuunə, ətə da i əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 10Taa guci patə kii tii wanyanə, ma gayiitə pupusərə aji ənfwaɗə natii, wata təya gərə'waanə akəŋwacii Əndətə dasə asəkə dəgələ ŋga ŋwaŋuuta, waatoo akəŋwacii Əndətə da i əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə, təya vii ɗuunuunə ka ci, təya dəəɗəgi dara ŋwaŋuunatii akəŋwacii dəgələ ŋga ŋwaŋuuta, təya ba, 11“'Ya'ə Əntaŋfə, Slandaniinə, kə mbu'i hə bahə ɗuunətənə tə hə, da dəlanə də hə, ha ɗa ŋwaŋuunə, acii hə ɗii taa mi patə, də moonaaku ghənyi hə tə tii, ndzaa tii.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\