Səniinə 5

1Wata nya nee ka mafuuɗə ləkaləkatə da ciizəma Əndətə dasə asəkə dəgələ ŋwaŋuunə. Manaahəkii nə ba'a da səkə ŋga ləkaləkatəkii. Manyi'əkii hakii məɗəfə nə ma ŋga ləkaləkatəkii də ɓuka. 2Wata nya nee ka maɗuunə malaa'ika, ca ŋgəree ka uurakii, əŋki ci, “Wu mbu'i bahə əndzəgi ɓuka a ma mafuuɗə ləkaləkatə, ca wunəpana?” 3Ma nee nyi, pooshi əndə dagyə taa a duuniya taa agi ənjə agu'u ətə mbu'i bahə wunəpaa mafuuɗə ləkaləkatəkii bahə ca tsaamətə aasəkəkii. 4Ma nyi, kə kiwə nyi ka shaŋə acii pooshi ənji upaa əndətə mbu'i bahə wunəpaa mafuuɗə ləkaləkatəkii, bahə ca tsaamətə aasəkəkii. 5Wata rəŋwə agi gayiitə a ba ka nyi, “Ga ha tuu, tsaamuu, wiitsə Əndətə ci ənjə a 'wa ‘Livarə ŋga slikərənə ŋga Yahuda’, waatoo maɗuunə jijinə ŋga Dawuda. Ma ca, kə jaalii ci. Jaalanaakii vii ka ci baawəɗa ŋga əndzəgi də ɓukatsə hakii məɗəfə, ca wunəpaa mafuuɗə ləkaləkatətsa.” 6Ma ahadahada dəgələ ŋwaŋuunə da uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii da ahada gayiita, kə nee nyi ka Uundzə Baga kəŋə. Makə kə lagi ənji uurakii nə ci. Tə'i ci da mapa məɗəfə anəkii da i ginəkii məɗəfə əsə. Ma giitə məɗəfə, ŋunyi ma'yanə ŋga Əntaŋfə məɗəfə nə tii. Əntaŋfə sləkee ka tii aasəkə duuniya patə. 7Wata Uundzə Bagatə a dzə ka luu mafuuɗə ləkaləkatətə da ciizəma Əndətə dasə asəkə dəgələ ŋwaŋuunə. 8Ma kə liwə ci, wata uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii da gayiitə pupusərə aji ənfwaɗə a gərə'waanə akəŋwacii Uundzə Bagata. Taa wu agitii, da i kəzhimbərə aciikii, da i kwalakə ŋga əndzənə aciikii əsə, pasə da i urədya asəkəkii. Ma urədikii, ci ndzaanə ka də'wa ŋga ənji ŋga Əntaŋfə. 9Təya ka kura wanyanə, təya ba, “Kə mbu'i hə bahə ŋgərə mafuuɗə ləkaləkatə, ha əndzəgi ɓukatə a makii, acii kə ɓələgi ənji tə hə. Də əjigi idənaaku ɗərəgi hə ənji ka Əntaŋfə taa agi ŋgutə slikərənə, taa ŋgutə uura əsə da hanyinə ŋga duuniya patə, 10ha kavə tə tii kaa təya ndzaanə ka limanyinə agi ŋwaŋuunaaku, kaa təya paslə tə Əntaŋfə, təya ɗa ŋwaŋuunə agyanə duuniya.” 11Yoo, nya ənə ka tsaamənə, nya nee ka malaa'ikanyinə laŋə, pooshi əndə ɓaanatənə, təya guŋutə də dəgələ ŋwaŋuunə da uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii da gayiita. 12Ma nya fa, təya ŋgəree ka uuratii ka ka wanyanə, təya ba, “Ma ha, Bagatə ɓələgi ənji, tə'i hə da baawəɗa, da waha, da shiinə, da ŋgeerənə. Kə mbu'i hə bahə dəlanə də hə, ənjə a ɗuunətə tə hə, ənjə a kuyirii tə hə.” 13Ma nya fa əsə, taa ŋgutə uushi da i əpinə a makii dadagyə da a duuniya da agi ənjagu'u da agi uunəvənyinə, tii patə, təya ka wanyanə, təya ba, “Dəlaamə də Əndətə dasə asəkə dəgələ ŋwaŋuunə tii da Uundzə Baga. Dəlaamə də tii putə ŋga ɗuunuunatii da baawəɗatii ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Kuyirii amə tə tii.” 14Wata əŋki uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii, “Wa ca ɗa ha'ə.” Gayiitə natii əsə, təya gərə'waanə, təya paslə tə Əntaŋfə da tə Uundzə Bagata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\