Səniinə 6

1Ma daba'əkii, nya nee ka Uundzə Bagata, ca əndzəgi rəŋwə agi ɓukanyiitə məɗəfə a ma ləkaləkatəta. Wata, ma nya fa, rəŋwə agi uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii a ŋgəree ka uurakii makə dzanə ŋga vəna, əŋki ci, “Shiwa!” 2Ma nya tsaamə, wata nya nee ka mabwaɗaɗa təhwa da əndə a ba'akii. Ma əndəta, da i kwadza aciikii nə ci. Ənjə a vii ka ci dara ŋga jaalanə, ca palə də jaalanə, ca dzə ka tsakə jaalanə. 3Uundzə Bagatə a ənə ka əndzəgi bəra'inə ŋga ɓukanyiitə a ma ləkaləkatəta. Wata, ma nya fa əsə, bəra'inə ŋga uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii a ba, “Shiwa!” 4Wata əndə'i madizə təhwə a shigi. Ma əndətə a ba'akii, kə vii ənji ka ci magərə ŋgila purəŋanə, ənjə a vii ka ci baawəɗa ŋga guŋutə də panə asəkə duuniya, ənji shiŋkinə a ɓəələshinə. 5Uundzə Bagatə a ənə ka əndzəgi makkənə ŋga ɓukanyiitə a ma ləkaləkatəta. Wata, ma nya fa əsə, makkənə ŋga uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii a ba, “Shiwa!” Ma nya tsaamə, wata nya nee ka madədəŋwə təhwa. Ma əndətə a ba'akii, da i sə ŋga gəla də uushi'inə aciikii nə ci. 6Wata nya fa waɓənə əsə makə uura ŋga əndə ahada uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii, ca ba, “Reeta ŋga taasawa ŋga səkəŋwə tanə taa taasawa da reeta ŋga jika tanə ɗərəginə ənji də kwaɓa ŋga ka uusəra rəŋwə! Amma ga ənjə a saawee ka maara da ma'i inaba.” 7Uundzə Bagatə a ənə ka əndzəgi ənfwaɗənə ŋga ɓukatə a ma ləkaləkatəta. Wata, ma nya fa, ənfwaɗənə ŋga uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii a ba, “Shiwa!” 8Ma nya tsaamə, wata nya nee ka dəfwa'a ŋga təhwa. Ma əndətə a ba'akii, ‘Wa’ nə ləməkii. Ha ŋga ndzaanə ŋga maməətə ənjə a dzə də nə'unə tə ci ba'ə ba'a. Kə vii ənji ka tii baawəɗa agyanə əndə'i purəŋanə rəŋwə agi ənfwaɗə ŋga duuniya ka ɓəələ ənji də ŋgila purəŋanə, i də maɗəfənə, i də bwaneanyinə, i də dabanyinə ŋga bilinə. 9Uundzə Bagatə a ənə ka əndzəgi tufənə ŋga ɓukatə a ma ləkaləkatəta. Nya tsaamə aatsa ha ŋga ɗa sataka ka Əntaŋfə, wata nya nee ka ma'yanyinə ŋga ənjitə ɓəələgi ənji putə ŋga waaza waɓənə ŋga Əntaŋfə, acii kə ndzaa tii ka ənji gooŋga agi waazanatii. 10Təya ka vurənə də ŋgeerənə, əŋki tii, “'Ya'ə Slandana, Maɗuunəkii, Malaaɓakii, Əndə gooŋga. Ca'ə guci gəraniinə la gəŋwanaaku agyanə ənji duuniya putə ŋga ɓələnə tiinə, ha ɗa ka tii ciɓə kwa?” 11Wata ənjə a vii ka taa wu agitii marəma, əŋki ənji ka tii, “Gəreemə gi'u zəku'i, kaa laŋənə ŋga ndzəkəŋushi'inuunə a mbu'u, waatoo guvii-slənənyinə goonə ətə ci ənjə a ɓəələgi makə sətə ɓəələgi ənji tuunə noonə.” 12Uundzə Bagatə a ənə ka əndzəgi kuwanə ŋga ɓukatə a ma ləkaləkatəta. Ma nya nee, wata gəgədzənə nə hanyinə də ŋgeerənə, uusəra a ɗagi jakə jakə makə mandə kəbənə, ləgiɗə əsə, ca ɗagi dizə yarə yarə makə idəna. 13Kwaalyanə nə tikisanyinə aa duuniya makə poo ŋga mana ənfutə gaŋgəzətə məɗa. 14Səkəntaŋfə a fuuɗəgi makə ədza, ca rarə'igi. Giŋunyinə da təpurə ətə ahada uunəvə patə, pooshi tii ma'ə ka hatii ŋga ŋukə. 15Ma meeminə ŋga duuniya da gayinə, da gayinə ŋga soojiinə, da ənji gəna, da madiigərə ənji, da patənə ŋga hara ənji, maviinə da dimwanyinə patə, kə huyi tii ka umbənə aagi giŋunyinə da ɓurəhənyinə. 16Təya ba ka giŋunyinə da faariinə, “Uulyaanəmə keenə, una umbee keenə acii ga Əndətə dasə asəkə dəgələ ŋwaŋuunə a nee keenə, una umbee keenə acii ciɓətə nə Uundzə Baga a ɗa keenə putə ŋga maɓətəsəkaakii. 17Acii kə mbu'ya bwaya uusəra ŋga maɓətəsəkatii. Wu saŋə na mbee ka sə'watəna?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\