Səniinə 7

1Ma daba'əkii, kə nee nyi ka malaa'ikanyinə ənfwaɗə kəŋə kəŋə, rəŋwə taa ka ŋgutə purəŋanə ŋga duuniya. Makəəsəkii aciitii nə məɗənyinə ənfwaɗə ŋga duuniya, acii ga məɗə a əgya taa aanə hanyinə taa aanə uunəvə taa ka ənfwa. 2Wata, ma nya nee, əndə'i malaa'ika a jiga da tsaaŋwə da i sə ŋga ɗa də sagida ŋga Əntaŋfə mambəɗəkii aciikii. Ca ŋgəree ka uurakii, ca ba ka malaa'ikanyiitə ənfwaɗə ətə vii Əntaŋfə ka tii baawəɗa ŋga ciɓeenə ka duuniya da uunəva, 3əŋki ci ka tii, “Goona ciɓee ka duuniya i uunəva taa ənfuginə zəku'i, see maa ɗaaɗaviinə sagida aakəŋwacii ənji nə'unə tə Əntaŋfə gaamə.” 4Wata ənjə a ba ka nyi oo'i, ma laŋənə ŋga ənjitə ɗii ənji sagida aakəŋwaciitii, dəbu'u gya'ə da ənfwaɗə pu'unə aji ənfwaɗə. Agi slikərənyinə pu'u aji bəra'i ŋga ənji Isərayiila shigi tii. 5Waatoo, kə ɗii ənji sagida ka ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Yahuda; ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Ruubinə; ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Gada; 6ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Asarə; ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Nafətalima; ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Manasa; 7ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Simiyoonə; ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Leewi; ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Isakara; 8ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Zabuloonə; ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Yusufu; ənji dəbu'u pu'u aji bəra'i agi slikərənə ŋga Beejaminə əsə. 9Ma daba'əkii, ma nya tsaamə, wata nya nee ka daɓaala, pooshi ɓaanatənə acii laŋənatii. Taa ŋgutə slikərənə patə, davə nə tii, uuranyinə da hanyinə ŋga duuniya patə, davə nə tii. Kəŋə kəŋə nə tii patə akəŋwacii dəgələ ŋwaŋuunə da akəŋwacii Uundzə Bagata. Taa wu agi ənjita, da i marəma ashikii nə ci, taa wu da i ba ŋga slifa aciikii əsə, ka dəlaginə də Əntaŋfə. 10Təya ŋgəree ka uuratii, təya ba, “Kə kuyirii inə tə Əntaŋfə. Dasə nə ci asəkə dəgələ ŋwaŋuunə. Kə kuyirii inə tə Uundzə Baga əsə, acii daciitii shi luupaanə.” 11Patənə ŋga malaa'ikanyiitə guŋutə də dəgələ ŋwaŋuunə kəŋə kəŋə, da gayiita da i uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii, təya gərə'waanə akəŋwacii dəgələ ŋwaŋuunə, təya paslə tə Əntaŋfə, 12təya ba, “Aamiina. Ŋga Əntaŋfə gaamə nə shiinə, da gawuunə, da baawəɗa. Kuyirii amə tə ci, ama dəla də ci, ama ɗuunətə tə ci ŋga ha'ə ndəŋwə ndəŋwə. Aamiina.” 13Wata rəŋwə agi gayiitə a ləgwa ka nyi, əŋki ci, “I wu saŋə nə ənjitsə da i marəma ashitəya? Dama shi təya?” 14Nya ba ka ci, “Mashiimə nyi ɗii gawaaki, see hə shii.” Əŋki ci ka nyi, “Ma ənjitsa, tii sə'watə bwaya ŋgəra'wa, təya kuɓəgi marəmənyinatii də idənə ŋga Uundzə Baga, ca ənəgi tyaslyaslya. 15Ci ɗii tii kəŋə kəŋə akəŋwacii dəgələ ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, təya paslə tə ci vəɗə da uusəra asəkə kuvaakii. Ma Əndətsə dasə asəkə dəgələ ŋwaŋuunə, ka nəhənə nə ci tə tii. 16Pooshi maɗəfənə taa ma'igiirənə na ɗa tə tii ma'ə, pooshi uusəra na ətsa tə tii ma'ə, pooshi matsəfəha əsə. 17Acii ma Uundzə Bagatsə akəŋwacii dəgələ ŋwaŋuunə, ci na ndzaa ka magəratii, ca kərə tə tii ka gəərə ŋga ma'iitə ca vii əpinə, təya sa davə. Kadə nə Əntaŋfə a taaɗəgi ka tii kiinə agitii.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\