Səniinə 8

1Uundzə Bagatə a ənə ka əndzəgi məɗəfənə ŋga ɓukatə a ma ləkaləkatəta. Wata dza'ə shikə shikə ənjə a zavə dadagyə ŋga reeta ŋga tibisa. 2Wata nya nee ka malaa'ikanyinə məɗəfə. Tii nəndə kəŋə kəŋə akəŋwacii Əntaŋfə. Ənjə a vii ka tii uutəmanyinə məɗəfə. 3Əndə'i malaa'ika a shi da i kwalakə ŋga əndzənə aciikii ŋga ɗəzə də urədya. Ca shi, ca kəŋaanə aɓii ha ŋga ɗa sataka ətə ghənyi ənji də əndzənə. Ənjə a vii ka ci urədya laŋə kaa ca tsakəvə aagi də'wa ŋga ənji ŋga Əntaŋfə patə, ca ɗəzə agyanə ha ŋga ɗa sataka ŋga əndzənə akəŋwacii dəgələ ŋwaŋuunə. 4Wata makiirənə ŋga urədita da də'wa ŋga ənji ŋga Əntaŋfə a ɗəzə aadəgyə acii malaa'ikata, ca mbu'u aakəŋwacii Əntaŋfə. 5Ma daba'əkii, malaa'ikatə a ŋgərə kwalakə ŋga urədita, ca fəɗəvə ila ŋga guutə anə ha ŋga ɗa sataka aasəkəkii, ca kyagərə kwalakəkii aasəkə duuniya. Wata wazənə makə dzanə ŋga vəna da i pyapiɗənə makə pyapiɗənə ŋga vəna da i gəgədzənə ŋga hanyinə. 6Wata malaa'ikanyiitə məɗəfə da i uutəmanyinatii a tasəka kaa təya ədə uutəmatii. 7Malaa'ika ŋga təkəŋwanə a ədə uutəmaakii: pii wata laarənyinə da gunə gwazə da idəna ca əja aanə duuniya. Wata purəŋanə rəŋwə agi makkə ŋga duuniya, kə ətsagi; purəŋanə rəŋwə agi makkə ŋga ənfuginə əsə, kə ətsagi; patənə ŋga katə'wə kuzəna, kə ətsagi. 8Bəra'inə ŋga malaa'ika a ədə uutəmaakii əsə. Wata ənjə a ŋgərə uushi makə maɗuunə giŋwə ətə ca ətsa, ənjə a kagərə aagi uunəva. Wata purəŋanə rəŋwə agi makkə ŋga uunəvə a zhi'igi ka idəna. 9Patənə ŋga uushi'iitə da i əpinə amatii agi uunəvəta, kə məətəgi tii. Patənə ŋga kumbawalənyiitə davə əsə, kə ɓiiyigi. 10Makkənə ŋga malaa'ika a ədə uutəmaakii əsə. Wata maɗuunə tikisa a kulyagərə dadagyə, ca dzə də hənənə makə garəkuwa. Aagyanə purəŋanə rəŋwə agi makkə ŋga gəərənyinə da gu'u ma'inə kulyagərə tikisakii. 11Ma ləmə ŋga tikisakii, ‘Ŋgərəkikinə’. Wata purəŋanə rəŋwə agi makkə ŋga ma'inə a ɗagi ŋgərəkiki. Ənji laŋə məəki acii ŋgərəkikinə ŋga ma'inəkii. 12Ənfwaɗənə ŋga malaa'ika a ədə uutəmaakii əsə. Wata kə gali purəŋanə rəŋwə agi makkə ŋga ɓərənə ŋga uusəra da ləgiɗə da ŋga tikisanyinə. Pooshi ɓərənə ka purəŋanə rəŋwə agi makkə ŋga kanə ŋga uusəra, ha'ə nə vəɗə əsə. 13Ma daba'əkii, nya tsaamə, nya nee ka zhira ca ləɗə agintaŋfə. Ca tuu də ŋgeerənə, “Kawa'ə! Kawa'ə! Kawa'amə ənji duuniya! Maɗa kə əgi malaa'ikanyiitsə mbəɗaanə makkə tə uutəmanyinatii, ka kulyaanənə nə ciɓə koonə laŋə.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\