Rooma 10

1Ndzəkəŋushi'inəkya, ŋga'ə ka nyi ka shaŋə kaa ənjaaki Yahudiinə a upaa luupaanə. Agi ɗanə nə nyi də'wa, kaa təya upaa. 2Kə nee nyi, kə kavə tii nə ka nə'unə tə Əntaŋfə ka shaŋə, amma ma'ə tii agi təkunə. 3Paa tii paaratəgi də rəgwatə ci Əntaŋfə a ŋgərə tə ənji ka ənji gooŋga. Acii ha'ə pooshi tii luuvə kaa təya vii natii nə ka Əntaŋfə, kaa təya ndzaa ka ənji gooŋga akəŋwaciikii. Amma agi alənə nə tii natii rəgwa ŋga ndzaanə ka ənji gooŋga akəŋwaciikii. 4Ma ətsa, pooshi ka ɗanə, acii ma sətə ci bariya a moo banə, Aləmasiihu shi ka mbu'utəginə. Ma shi ci, kaa taa wu patə vii ka ci gooŋga a ndzaanə ka əndə gooŋga akəŋwacii Əntaŋfə. 5Wiinə sətə nyaahə Muusa agyanə ndzaanə ka əndə gooŋga akəŋwacii Əntaŋfə də nə'u bariya, kə bii ci, “Ma əndətə ca nə'utə bariya, ci na mbəɗə.” 6Amma ma agyanə ndzaanə ka əndə gooŋga akəŋwacii Əntaŋfə dagi vii gooŋga, kə nyaahə ənji oo'i, “Ga ha ba ka naaku na, wu saŋə nə ndərənə aadəgya?” Waatoo ka kiranə tə Aləmasiihu. 7“Ga ha ba əsə, wu saŋə nə jimənə aagi ənjə a gu'a?” Waatoo ka ŋgiranə tə Aləmasiihu. 8Acii kə bii ləkaləkatə, “Kədəhə aɓii unə nə waɓənə ŋga Əntaŋfə. Agi waɓənə nuunə agyanəkii, una ŋgərəvə aa mooɗəfuunə.” Ci nə habaranə ciina waaza koonə agyanə vii gooŋgaanə. 9Maɗa kə bagyuunə putsəkə də moonə oo'i Yeesu nə Slandanaamə, una vii gooŋga də mooɗəfə rəŋwə oo'i, weewee kə maɗee Əntaŋfə ka ci agi maməətə ənja, ka upaanə nuunə luupaanə. 10Acii də mooɗəfə rəŋwə vii amə gooŋga. Də ha'ə ndzaa amə ka ənji gooŋga akəŋwacii Əntaŋfə. Də maamə bagyaamə putsəkə. Də ha'ə upaa amə luupaanə əsə. 11Kə bii ləkaləkatə ŋga Əntaŋfə oo'i, “Ma əndətə vii ka ci gooŋga, paa nyi na ɗavə ka ci ayinə shaŋə.” 12Ma waɓəətsa, taa ka wu patə. Acii pooshi kama kamaanə ahada Yahudiinə da ənjitə əntaa Yahudiinə. Rəŋwə dyaŋə nə Slandanə ŋga patənə ŋga ənja. Ci ca ɗa barəkaanə ka patənə ŋga ənjitə ca kədii luupaanə aciikii. 13Kə ɗii makə sətə bii ləkaləkatə oo'i, “Taa wu patə kədii luupaanə acii Slandana, ka upaanə nə ci.” 14Amma, iitə saŋə mbeenə tii ka kədii luupaanə aciikii maɗa pooshi tii vii ka ci gooŋga? Iitə mbeenə tii ka vii ka ci gooŋga maɗa pooshi tii fii habarakəya? Iitə mbeenə tii ka fanə maɗa pooshi ənji waazii ka tii habarakəya? 15Iitə mbu'unə waazəkii ka tii, maɗa pooshi ənji sləkee ka ənji waazanə ka təya? Kə ɗii makə sətə bii ləkaləkatə oo'i, “Dagwakii ka shaŋə nə shinə ŋga ənji waaza Ŋunyi Habara.” 16Amma gi'u ahadatii liwə Ŋunyi Habara. Isaaya ci saakii, kə bii ci, “Slandana, wu saŋə luuvə waazə geena?” 17Acii ma vii gooŋgaanə, dagi fa Ŋunyi Habara ca shigi. Ma fa Ŋunyi Habara əsə, dagi waazanə tə Aləmasiihu ca shigi. 18Amma kə ləguyi nyi, əŋki nyi: ya, tantanyinə pooshi tii fii Ŋunyi Habara nii? Weewee kə fii tii. Makə sətə bii ləkaləkatə oo'i, “Kə fii ənji uura ŋga ənji waazanə asəkə duuniya patə. Taa dama patə kə mbu'i waazanatii asəkə duuniya.” 19Nya ənə ka ləgwanə: pooshi ənji Isərayiila paaratəgi kwa? Weewee kə paaratəgi tii, amma paa tii luuvə. Ma ŋga təkəŋwanə, kə bii Muusa, əŋki ci, “Ma bii Əntaŋfə, ka kavənə nə nyi tuunə koona sərəhə tə ənjitə mambu'umə bahə hanyinə. Nya kavə tuunə ka ɓəzə səkə aashi ənjitə pooshi shii taa mi.” 20Ma Isaaya nə ci, paŋgəraŋə bagi ci, kə bii ci, “Ma bii Əntaŋfə, ma ənjitə pooshi agi alənə tə nyi, tii lapaa tə nyi. Kə shigi nyi ka ənjitə pooshi agi laagwanə tə nyi.” 21Amma ma agyanə ənji Isərayiila, kə bii ci, “Uusəra patə nə nyi agi vii ciinəki ka purətə haŋkaliinə da ənji panə tə nyi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\