Rooma 11

1Takumə kaa nya ləgwa, ya saŋa, kə kaaree Əntaŋfə ka ənjaakii Isərayiila kwa? Poosha, nyi ka naaki nə maa, əndə Isərayiila nə nyi, jijinə ŋga Ibərahiima agi slikərənə ŋga Beejaminə nə nyi əsə. 2Pooshi Əntaŋfə kaaree ka ənjaakii taa gi'u, acii ci ta'i tə tii daga ŋukə. Kə shii unə sətə bii ləkaləkatə hatə kirə Iliya tuunaakii agyanə ənji Isərayiila, 3ətə bii ci, “'Ya'ə Slandana, kə ɓəələgi tii anabiinaaku, təya waalagi ha ŋga ɗa ka hə sataka. Nyi rəŋwə dyaŋə mbəɗaanə. Watiinə ka aalə rəgwa ŋga ɓələginə tə nyi.” 4Wiinə sətə jikəvə Əntaŋfə ka ci, əŋki ci, “Kə ɗəkəpaa nyi ka naaki nə ənji dəbu'u məɗəfə pu'unə. Pooshi tii sha pasli tə Ba'ələ.” 5Ha'ə əsə ɗii ka ənə saa'i, tə'i ənji gi'u ətə ta'i Əntaŋfə ahada ənji Isərayiila putə ŋga pwapoonaakii ka tii. 6Ma taɗənaakii tə tii, putə ŋga pwapoonaakii ka tii, əntaa putə ŋga slənatii. Acii maci putə ŋga slənətə ci ənjə a ɗa ta'i ci tə tii, kə ndzaa ci ətsə əntaa tantanyinə nə pwapoonaakii. 7Ma kamə, ma ənji Isərayiila, paa tii upaa sətə ci təya alə. See mataɗə ənjitə gi'u tanə upaa səkii. Ma hara ənji, kə kaaree tii ka fa 'wanə ŋga Əntaŋfə. 8Kə ɗii makə sətə ɗii manaahəkii asəkə ləkaləkatə oo'i, “Kə kavə Əntaŋfə tə tii kaa təya təkuree ka paaratə də uushi. Ca'ə ənshinə pooshi uushi ci təya nee taa fanə.” 9Kə bii Dawuda əsə, “Wa ca ɗa ənjə a kəsə tə tii agi kumənatii! Wa təya kula. Wa ənjə a dzatə tə tii! 10Wa ca ɗa ənjə a pa'əgi ginətii, acii ga təya neegi də uushi. Wa ca ɗa təya sa ciɓə uusəra patə.” 11Ha'ə əsə, wiinə əndə'i uushi cii kya ləgwa: Ya saŋə ya ənji Isərayiila, makə pu'i tii, kulii tii, paa tii ka maɗənə ma'ə kwa? Ka maɗənə nə tii. Amma putə ŋga 'waslyakəənatii upaa ənjitə əntaa Yahudiinə luupaanə, kaa Yahudiinə a shii sərəhənə ka tii. 12Aciikii ha'ə, ma 'waslyakəənə ŋga Yahudiinə, barəkaanə laŋə kira ci aa duuniya. Də ghatə paaratəginatii upaa ənjitə əntaa Yahudiinə ka barəkaanə laŋə. Makə ɗii ci, kə kira 'waslyakəənatii barəkaanə laŋə ətsa, maɗa kə ənya tii aakəŋwacii Əntaŋfə, ka ndzaanə nə barəkaanəkii laŋə dərəva. 13Takumə kaa nya waɓə koonə ɗii ənjitə əntaa Yahudiinə. Ma nyi, ma sləkee Əntaŋfə ka nyi, kaa nya ndzaanə ka masləkee əndə ahada ənjitə əntaa Yahudiinə. Ma slənətsa, ka dəlaginə nə nyi, 14kaa ca shii kavənə tə Yahudiinə kaa təya sərəhə tuunə, mbu'u ka upaanə nə hara ənji luupaanə. 15Maɗa ma kaareenə ŋga Əntaŋfə ka tii, də ci ndzaa ənji duuniya patə ka guviinə ŋga Əntaŋfə, iitə ɗanəkii maɗa kə luuvə Əntaŋfə tə təya? Ka ndzaanə nə ci makə ənjitə məəki, təya ənə ka maɗənə da i əpinə amatii. 16Maɗa kə vii ənji ka Əntaŋfə təkəŋwanə ŋga buroodi gi'u, kə ndzaa ci ətsə, naakii patə nə buroodikii. Maɗa ma slərəginə ŋga ənfwa, ŋga Əntaŋfə, naakii əsə nə ciinə ŋga ənfukii. 17Tə'i ənfwə zayitunə ŋga yaa. Kə ɓiiyigi hara ciinəkii, ənjə a ŋgərə ciinə ŋga zayitunə ŋga bilinə, ənjə a gəŋutəgi da ətə ŋga yaa. Ma unə ənjitə əntaa Yahudiinə, makə zayitunə ŋga bilinə nuunə. Wanuunə agi upaa ŋgeerənə ŋga ndzaanə ŋga Yahudiinə. 18Acii ha'ə, goona bərapaa tə tantanyitə ənfwa. Ma unə, ciinə ŋga ənfwə nuunə. Əntaa unə kəsəpaa slərəginə, amma slərəginə kəshi tuunə. Acii ha'ə, goona haŋətə noonə na. 19Mbu'u ka banə nə hə, “Awa, ma pwaatəgi ciinə ŋga ənfwa, kaa ənjə a shii gəŋutəginə də nyi.” 20Gooŋga, putə ŋga ghatə vii gooŋgatii ka Yeesu pwaatəgi ənji tə tii. Ma una, putə ŋga vii gooŋga goonə gəŋutəgi ənji duunə aashi ənfukii. Acii ha'ə, goona haŋətə noonə na, amma ŋgwaləmə. 21Acii ma Əntaŋfə, paa ci nyihə təgunuunə ŋga tantanyitə ənfwa, waatoo Yahudiinə, makə kə kaaree tii ka ci. Ha'ə nuunə əsə. Maɗa kaaree unə ka ci, paa ci ka nəhə təgunuunə goonə. 22Kə nee amə, ma Əntaŋfə, ŋga'ə nə ci, iza'u nə ci əsə. Iza'u nə ci ka ənjitə kulii. Ma koonə, maɗa kə gi unə aakəŋwa də ndzaanə agi ŋga'əənaakii, maŋga'a əndə nə ci. Amma maɗa pooshi, ka pwaatəginə nə ənji tuunə. 23Ma Yahudiinə əsə, maɗa kə bwasee tii ka ghatə vii gooŋgatii, ka ənəgərənə nə Əntaŋfə də tii ka hatii ŋga ŋukə. Acii ka mbeenə nə ci ka ɗanə ha'ə makə ətsa. 24Ma unə ənjitə əntaa Yahudiinə, ənfwə ŋga bilinə nuunə. Ka mbeenə nə ci ka ŋgərənə tuunə, ca gəŋutəgi da ənfwə ŋga yaa. Sakwa Yahudiinə ɗii? Ka mbeenə nə ci ka ŋgərə tə tii, waatoo tantanyitə ənfwə yaa, ca ənə ka gəŋutəginə. 25Ndzəkəŋushi'inəkya, ŋga'ə ka nyi koona paaratəgi də uushi rəŋwə, waatoo, sətə nji ma'umbeekii, acii goona səkəpaanə ka banə oo'i, kə shii unə patənə ŋga uushi'inə. Ma ndalənə ŋga mooɗəfə ŋga ənji Isərayiila, əntaa ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə, amma kadə na uudə, waatoo saa'itə nə mambu'u laŋənə ŋga ənjitə əntaa Yahudiinə a shi patə aatsaa səɗə Əntaŋfə. 26Makə ətsə ha'ə nə patənə ŋga ənji Isərayiila a upaa luupaanə, makə sətə bii ləkaləkatə oo'i, “Ka shinə nə Maluu də Sihiyoona, ca ŋgərəgi patənə ŋga ŋgərəkikinə ahada jijinyinə ŋga Yakubu. 27Saa'ikii nii kya ŋgərəgi ka tii 'waslyakəənatii, ci nə aləkawalətə nii kya ɗa da tii.” 28Ma Yahudiinə, ənji daawaanə ŋga Əntaŋfə nə tii ka rəgwa ŋga Ŋunyi Habara, kaa una shii upaa luupaanə. Amma kə ndzaa tii ka mooɗəkəyaakii putə ŋga taɗənaakii tə tii da dzədzəshi'inətii. 29Acii ma Əntaŋfə, paa ci ka zə'u də hiima agyanə əndətə ta'i ci da əndətə ɗii ci ka ci barəkaanə. 30Ma unə ənjitə əntaa Yahudiinə, kə ɗii unə purətə haŋkalaanə ka Əntaŋfə ŋukə. Amma kə nyihə Əntaŋfə təgunuunə goonə putə ŋga ghatə fanə tə ci ŋga Yahudiinə. 31Ha'ə əsə ci Yahudiinə a ɗa purətə haŋkalaanə ka Əntaŋfə ŋga əna. Amma ka nəhənə nə Əntaŋfə təgunuunatii, putə ŋga təgunuunaakii ətə cii kəya nəhə agyanuunə. 32Acii kə pa'əgi Əntaŋfə tə ənji patə makə ənji furəshina putə ŋga ghatə fanatii tə ci kaa ca shii nəhə təgunuunatii. 33Ma Əntaŋfə, mawahə nə ci ka shaŋə, kə shii ci uushi'inə patə, pooshi əndə mbee ka bagi hiimaakii. Pooshi əndə paaratəgi də rəgwaakii əsə. 34“Wu saŋə shii hiima ŋga Slandana? Wu saŋə mbu'i bahə ka ka ci hiima? 35Wu sha vii ka ci dəməna?” 36Acii uushi'inə patə ci tagii. Daciikii ndzaa uushi'inə patə, ka ci saakii. Naakii nə ɗuunuunə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə! Aamiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\