Rooma 12

1Ndzəkəŋushi'inəkya, putə ŋga nəhə təgunuunə gaamə ŋga Əntaŋfə cii kya waɓə koonə. Ci ɗii cii kya kədii tuunə koona vii noonə nə ka Əntaŋfə, koona ndzaanə ka satakatə da i əpinə. Viimə noonə nə patə ka ci, makə sətə kaɗeesəkə ka ci. Ətsə nə matahu rəgwa ŋga paslənə ka ci. 2Goona ɗa makə sətə ci ənji duuniya a ɗa. Amma, wa Əntaŋfə a zə'wee ka hiima goonə kurakii, koona shii sətə cii kəya moo. Waatoo, koona shii ŋunyi uushi, sətə ca kaɗeesəkə ka ci, da koona shii gooŋgaanə. 3Ma cii kya ba əna, putə ŋga pwapoonə ŋga Əntaŋfə ka nyi. Agi banə nə nyi ka taa wu ahadoonə, ga ca ŋgərə naakii na palee ka sətə diɓə. Amma, wa ca həətəpaa naakii nə makə sətə diɓə. Taa wu patə, wa ca ɗa slənə də vii gooŋgaakii makə sətə vii Əntaŋfə ka ci kaa ca slənəgi. 4Kə shii amə, rəŋwə nə shishinə ŋga ənda, amma tə'i purəŋanyinə kama kama ətə gəŋutəgi də ci, taa ŋgutə purəŋanə patə da slənaakii. 5Ha'ə əsə, taa ŋgahi laŋə naamə, shishinə rəŋwə naamə agi ləɓənə gaamə da Aləmasiihu. Magəŋukii naamə patə ka ha rəŋwə, makə sətə ɗii purəŋanyinə kama kama ashi shishinə rəŋwə. 6Kə ɗii Əntaŋfə kaamə pwapoonə ŋga ɗa slənənyinə kama kama. Acii ha'ə, maɗa waaza Ŋunyi Habara nə pwapootə ɗii Əntaŋfə kaamə, tyasə see a waazaamə makə sətə ɗii vii gooŋga gaamə. 7Maɗa pwapoonə ŋga tsakə ənja, tyasə see a tsakaamə tə tii. Maɗa ka dzəgunənə ka ənji əsə, tyasə see a dzəgunaamə ka ənja. 8Maɗa ka tsakə ŋgeerənə ka hara ənja, tyasə see a ɗaamə ha'ə. Maɗa pwapoonə ŋga ndzaanə ŋga ciinə fitə əsə, vii amə də ədzəmə rəŋwə. Maɗa pwapoonə ŋga ndzaanə ka matakəŋwanə əsə, slənaamə də gazhi'waanə. Maɗa pwapoonə ŋga ɗa ŋga'aanə ka hara ənji əsə, ɗaamə də mooɗasəka. 9Wa uuɗənə goonə a ndzaanə ŋga tantanyinə. Goona slənə bwaya bwayaanə shaŋə. Kəsətəmə gooŋgaanə təŋə təŋə. 10Makə ɗii ci ndzəkəŋushi'inə nuunə putə ŋga Aləmasiihu, uuɗəməshinə ahadoonə, ɗamə gazhi'waanə ŋga ɗuunətəshinə ahadoonə. 11Ɗamə slənə də gazhi'waanə, goona ənyaɗə. Ɗamə slənə ka Slandanə də ədzəmə rəŋwə. 12Ma kanətsə kii unə ka Əntaŋfə, wa ca kavə tuunə ka ndzaanə də mooɗasəka. Ndzaamə də sə'watənə agi sa ciɓənyinə goonə, una ɗa də'wa uusəra patə. 13Təkəpaamə uushi'inə da ndzəkəŋushi'inə ənji nə'unə ətə pooshi uushi aciitii, una luu mu'uminə aahoonə aasii. 14Ma ənjitə ca ciɓee koonə, kədiimə acii Əntaŋfə, kaa ca ɗa ka tii barəkaanə; goona kədii ka tii saawanə. 15Ɗamə mooɗasəkə da ənjitə ca ɗa mooɗasəka. Tuumə ka hakii da ənjitə ca tuu əsə. 16Ndzaamə ka ma rəŋwə. Goona haŋətə noonə na. Amma, ma ɗanuuna, həətəpaamə noonə nə ka ɗa taa ŋgutə tsarə ŋga slənə ka ənja. Goona ŋgərə noonə nə makə kə shii unə uushi palee ka tii. 17Maɗa kə ɗii əndə koonə bwaya bwayaanə, goona ənəpaagi ka ci də bwayakii. Amma ɗamə gazhi'waanə ŋga ɗa sətə ci ənjə a nee oo'i, ŋga'ə ɗii unə. 18Ɗamə gazhi'waanə ŋga ndzaanə agi jamənə da patənə ŋga ənja. 19Kaɗashinyinaakya, maɗa kə ɗii ənji koonə bwaya bwayaanə, goona ki'i noonə. Amma, ma ɗanuuna, bwaseemə ka ci, aadə maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə a kula aanə əndəkii. Makə sətə ɗii manaahəkii asəkə ləkaləkatə oo'i, “Nyi na ki'i, bii Slandana.” 20Tə'i manaahəkii asəkə ləkaləkatə əsə oo'i, “Ndii zəmə ka əndə daawaanaaku. Maɗa ɗii meegiirənə tə ci, ndii ka ci ma'inə. Acii də ɗanə ha'ə makə ətsə ɗavənəku ka ci ayinə, ca ətsa tə ci makə gunə.” 21Goona kapaa rəgwa kaa bwaya bwayaanə a jaala agyanuunə, amma jaalamə anəkii də ɗa ŋga'aanə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\