Rooma 15

1Ma amə ənə uugi zəŋanə agi vii gooŋga gaamə, tsakaamə tə matə ŋgeerənyinə, gaama ɗa wata sətə ca kaɗeesəkə kaamə. 2Taa wu patə ahadaamə, wa ca tsakə tə əndətə aɓiikii kaa ca shii gərənə, ca zəŋa agi vii gooŋgaakii. 3Acii Aləmasiihu ka naakii nə maa, paa ci ɗii sətə ca kaɗeesəkə ka ci. Amma kə ɗii ka ci makə sətə ɗii manaahəkii asəkə ləkaləkatə oo'i, “Kə ɗii tii ka hə jarəwiinə, amma aagyanəki kulya jarəwiinəkii.” 4Patənə ŋga naahənə asəkə ləkaləkatə, kaamə nyaahə ənji ka shii dzəgunənə kaamə, kaama ka nə ka aləkawalətə ɗii Əntaŋfə ka ənjaakii. Ma ka nətsa, dagi sə'watənə ca shigi, da dagi kəŋənə ndihə ndihə makə sətə ci ləkaləkatə a dzəgunə kaamə. 5Ma Əntaŋfə, Əndə vii ndzaanə də sə'watənə nə ci. Ci ca tsakə kaamə ŋgeerənə a ədzəmaamə. Wa ca vii koonə ndzaashinə jamə ahadoonə dagi nə'u dərəpə ŋga Yeesu Aləmasiihu, 6koona shii dəlanə də Əntaŋfə Dii Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu ka ciinə rəŋwə, də ma rəŋwə. 7Acii ha'ə, kə dəɓee una ləəwəshinə ahadoonə makə sətə liwə Aləmasiihu tuunə. Maɗa kə ɗii unə ha'ə, ka dəlanə nə ənji də Əntaŋfə. 8Acii kə bii nyi koonə, ma Aləmasiihu, kə ənəpaa ci ka əndə slənə ka putə ŋga ənji Isərayiila, kaa ca shii ɓaariinə oo'i, əndə gooŋga nə Əntaŋfə. Ətsə ha'ə mbu'utəgi də aləkawalə ŋga Əntaŋfə ka dzədzəshi'inə. 9Ma ɗii ci ha'ə əsə, kaa ənjitə əntaa Yahudiinə a shii dəlaginə də Əntaŋfə putə ŋga nəhə təgunuunatii. Makə sətə ɗii manaahəkii asəkə ləkaləkatə oo'i, “Ka dəlaginə nə nyi də hə ahada ənjitə əntaa Yahudiinə, ka kanə nə nyi wanyanə də ləməku.” 10Kə bii ci əsə, “Unə ənjitə əntaa Yahudiina, ɗamə mooɗasəkə da mataɗə ənji ŋga Əntaŋfə.” 11Tə'i əsə ətə bii, “Ənjitə əntaa Yahudiina pata, dəlamə də Slandana. Ənji pata, dəlamə də ci.” 12Ha'ə əsə kə bii Isaaya, əŋki ci, “Tə'i slikərənə ŋga Jasii na shi, ci na ɗa ŋwaŋuunə agyanə ənjitə əntaa Yahudiinə. Ka ci nə təya ka nə əsə.” 13Ma Əntaŋfə əndə kavənə taamə kaama ka nə ka ci, wa ca natə duunə də mooɗasəka da ndzaanə jamə dagi vii gooŋga goonə ka ci, kaa ka nə goonə a tsakə gərənə aakəŋwa də ŋgeerənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə. 14Ndzəkəŋushi'inəkya, kə shii nyi saaki oo'i, ŋga'ə nuunə taa ka ŋgutə rəgwa, kə shii unə patənə ŋga uushi'inə, agi mbeenə nuunə ka dzəgunətəshinə ahadoonə. 15Amma tə'i hara waɓənə ətə nyaahə nyi koonə də ŋgeerənə. Ma ɗii nyi ha'ə, acii ga waɓəətsə a zaanə koonə. Pwapoonə ŋga Əntaŋfə kavə tə nyi ka naahənə ha'ə makə ətsa. 16Ci ta'i tə nyi, kaa nya waaza Ŋunyi Habara ŋga Yeesu Aləmasiihu ka ənjitə əntaa Yahudiinə. Nya slənə makə limanə, nya waaza Ŋunyi Habara ŋga Əntaŋfə, kaa ənjitə əntaa Yahudiinə a ndzaanə makə satakatə ca kaɗeesəkə ka Əntaŋfə; acii kə laaɓagi Malaaɓa Ma'yanə tə tii. 17Acii ha'ə ka haŋətənə nə nyi slənaaki ka Əntaŋfə agi ləɓənaaki da Yeesu Aləmasiihu. 18Pooshi uushi cii kya haŋətə naaki nə agyanəkii, maɗaamə agyanə sətə slənyi Aləmasiihu daciiki. Waatoo, kə kira ci tə ənjitə əntaa Yahudiinə ka nə'unə tə Əntaŋfə dagi waɓənaaki da slənaaki. 19Kə ɗii ci ha'ə də sə ŋga hurəshishinə kama kama da də ŋgeerənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə. Ci ɗii wiigi'i nyi daga də Urusaliima kura'ə aa Ilirikumə ka waaza patənə ŋga Ŋunyi Habara agyanə Aləmasiihu. 20Kə ɗii nyi gazhi'waanə ŋga waaza Ŋunyi Habara ka hatə pooshi ənji sha fii ləməkii, acii ga nya ghənyi kuvə agyanə mbukənə ŋga əndə'i ənda. 21Kə ɗii makə sətə ɗii manaahəkii asəkə ləkaləkatə oo'i, “Ma ənjitə pooshi sha fii ləməkii, ka neenə nə tii ka ci də ginə. Ma ənjitə pooshi sha fii waɓənə agyanəkii əsə, ka paaratəginə nə tii də ci.” 22Ci ɗii, taa ŋgahi kə ɗii nyi aniya ŋga dzənə aahoonə ɓəzəkii, ama pooshi nyi upaa rəgwa ŋga dzənə zəku'i. 23Amma ma ŋga əna, makə ɗii ci kə uugi nyi slənaaki ganə anə hanyiina, makə ɗii ci əsə fəzənyinə laŋə nə nyi ka moo dzənə ka neenə koonə, 24agi aniya nə nyi ŋga ɗanə ha'ə. Ma nya dzə aanə hanyinə ŋga Səpeena, ŋga'ə ka nyi nə ŋusləgərənə dagoonə, nya nee koonə. Maɗa ta'avee nyi doonə, ka ɗanə nə nyi mooɗasəka, una tsakə tə nyi ka dzənə aakəŋwa. 25Ma əndzə'i ɗiya, aa Urusaliima nə nyi ka dzənə, ka tsakənə tə ənji ŋga Əntaŋfə ətə davə. 26Acii tə'i kwaɓa cikə ənji nə'unə ŋga hanyinə ŋga Makiduuniya da ŋga Akaya ka tsakənə də maaghiinə ətə ahada ənji ŋga Əntaŋfə də Urusaliima. Kwaɓakii cii kya kərə ka tii. 27Ma slənətsa, tii satii ɗii aniya ŋga ɗanə ha'ə. Amma ma tanyi, kə dəɓee təya ɗa ha'ə makə ətsa. Acii putə ŋga Yahudiinə upaa ənjitə əntaa Yahudiinə barəkaanə ŋga Əntaŋfə a ədzəmətii. Acii ha'ə, kə dəɓee ənjitə əntaa Yahudiinə a tsakə tə Yahudiinə də uushi'iitə upaa tii patə. 28Maɗa kə mbu'i nyi aa dəvə, nya vii ka tii kwaɓanə cikə ənji ka tii, ka maɗənə nə nyi, nya palə aanə hanyinə ŋga Səpeena dagoonə. 29Maɗa kə gi nyi aahoonə, kə shii nyi ka mbu'unə nə nyi da barəkaanə ŋga Aləmasiihu laŋə. 30Ndzəkəŋushi'inəkya, agi kədiinə nə nyi acii unə də ləmə ŋga Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu da putə ŋga uuɗəətə ci Malaaɓa Ma'yanə a vii ka ənja, koona tsakə tə nyi agi ɗa də'wa də ŋgeerənə ka putaaki, 31kaa Əntaŋfə a kaka'agi tə nyi acii ənjitə pooshi agi nə'unə də Yahudiya. Ɗamə də'wa əsə, kaa ənji nə'unə də Urusaliima a luu gazhi'waanaaki ka tii də bəra'itə cii. 32Maɗa kə ɗii ha'ə, maɗa kə luuvə Əntaŋfə, ka dzənə nə nyi ka əpisəkə aahadoonə də mooɗasəka. 33Wa Əntaŋfə Əndə vii ndzaanə jamə a ndzaa doonə patə. Aamiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\