Rooma 16

1Ŋga'ə ka nyi una shii tə cikəŋushi'inaamə Fibi. Ma kya, agi tsakənə nə ki tə ənji nə'unə asəkə Ikəliisiya ŋga Kəŋkəraya. 2Maɗa kə mbu'i ki aa hoonə, luumə tə ki agi ləmə ŋga Slandanaamə, makə sətə dəɓee ənji ŋga Əntaŋfə a ɗa. Viimə ka ki sətə dəɓee kya upaa acii unə. Acii ma kya, kə cakə ki ənji laŋə patə da i nyi. 3Agi nəhəpaanə nə nyi tə i Pərisəkila da Akila. Ma təya, guvii-slənaaki agi slənə ŋga Yeesu Aləmasiihu nə tii. 4Kə vigi tii əpinatii ka putaaki. Kə kuyirii nyi tə tii ka shaŋə. Əntaa wata nyi daanəki kuyirii tə tii, amma patə da i Ikəliisiyanyinə ŋga ənjitə əntaa Yahudiinə. 5Agi nəhəpaanə nə nyi əsə tə ənji nə'uutə ca dza də nə gatii asii. Agi nəhəpaanə nə nyi tə kaɗashinaaki Ipiyaneeta. Ci nə təkəŋwanə ŋga əndətə 'watəgi vii gooŋga ka Aləmasiihu anə hanyinə ŋga Asiya patə. 6Agi nəhəpaanə nə nyi tə Mariyaama. Ma kya, kə slənyi ki də gazhi'waanə ka putə goonə. 7Agi nəhəpaanə nə nyi əsə tə i Andəroonika da Jooniya. Yahudiinə nə tii makə naaki, asəkə furəshina rəŋwə njiinə da tii. Kə shii masləkee ənji tə tii patə. Tii əsə 'watəgi ka nyi ndzaanə ka ənji nə'unə. 8Agi nəhəpaanə nə nyi tə Ampiliyaatu kaɗashinaaki agi gəshinə da Slandana. 9Agi nəhəpaanə nə nyi əsə tə Urəbaanusə guva-slənə gaamə agi slənə ka Aləmasiihu da tə guvaki Sətakayasə. 10Agi nəhəpaanə nə nyi əsə tə Apeeləsə, waatoo əndətə ndzaa gooŋgaanaakii ka tanyi. Agi nəhəpaanə nə nyi əsə tə ənji yi ŋga Arisətoobulusə. 11Agi nəhəpaanə nə nyi tə Heeroodiyanə; Yahuda nə ci makə naaki. Agi nəhəpaanə nə nyi tə ənji nə'unə agi ənji yi ŋga Narəsiisa. 12Agi nəhəpaanə nə nyi tə i Tərifeena da Tərifoosa. Agi slənə nə tii ka Slandana. Agi nəhəpaanə nə nyi tə guvaki Peerəsisə. Ma kya, kə slənyi ki ka Slandanə ka shaŋə. 13Agi nəhəpaanə nə nyi tə Rufusə mataɗə əndə slənə ka Slandana da tə məci. Ma kya, kə haɗii ki də nyi makə uuzənatə ŋga səkətə. 14Agi nəhəpaanə nə nyi tə i Asayinəkərita da Fəleegənə da Heerəməsə da Patərooba da Heerəma da patənə ŋga hara ənji nə'unə ətə ɗii tii ka hakii. 15Agi nəhəpaanə nə nyi tə Filəloogusə da Juliya da tə i Neeriya da cikəŋuci da tə Oolimpa da patənə ŋga ənji ŋga Əntaŋfə ətə ɗii tii ka hakii. 16Nəəhəpaaməshinə də uuɗəna. Agi nəhəpaanə nə patənə ŋga Ikəliisiyanyinə ŋga Aləmasiihu tuunə. 17Ndzəkəŋushi'inəkya, agi kədiinə nə nyi acii unə, koona kavə ginə ka ənjitə ca kira təəkəshinə aahada ənja, təya gwazee ka vii gooŋga ŋga ənja. Ma təya, agi ɗanə nə tii daawaanə da dzəgunəətə shuuna liwə. Ma ɗanuunə, ndzaamə səgoonə tsaŋə ahadatii. 18Ma tsarə ŋga ənjitsə ca ɗa ha'ə, əntaa tə Aləmasiihu Slandanaamə ci təya paslə, amma tə shishinətii satii. Agi ɗanə nə tii dagwa waɓənə kaa təya shii gəpənə də ənjitə pooshi paaratəgi də waɓənə ŋga Əntaŋfə. 19Ma unə, pooshi əndətə pooshi fii makə sətə cuuna nə'utə Ŋunyi Habara. Aciikii cii kya ɗa maŋushinə duunə. Ŋga'ə ka nyi koona ndzaanə macicirəkii agyanə dagwa uushi. Ma agi bwaya uushi əsə, goona ka waɓənə aagikii. 20Ma Əntaŋfə Əndə vii ndzaanə jamə, kədəhə nə ci ka ləgəɗəginə tə Seetanə atsaa səɗuunə. Wa Slandanaamə Yeesu a ɗa koonə pwapoonə. 21Agi nəhəpaanə nə Timooti guva-slənaaki tuunə. Ha'ə nə Loosiya da Jasoonə da Soosipata əsə. Ma təya, Yahudiinə nə tii makə naaki. 22Nyi Təəsiya nyaahə ləkaləkatəna. Agi nəhəpaanə nə nyi tuunə naaki agi ləmə ŋga Slandana. 23Ma əndənə ɗii nyi gakii asii, waatoo Gayusə, agi nəhəpaanə nə ci tuunə. Gakii asii əsə nə Ikəliisiya ka dza də na. Agi nəhəpaanə nə i Irasəta, əndə kəsə pəritya ŋga vəranə, da ndzəkəŋushi'inaamə Kwaratusə tuunə əsə. [ 24Wa Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə pwapoonə patə. Aamiina.] 25Ɗuunətaamə tə Əntaŋfə! Ci nə əndə da baawəɗa ŋga kavənə tuunə ka kəŋənə ndihə ndihə agi vii gooŋga goonə, makə sətə bii Ŋunyi Habaranə cii kya waaza agyanə Yeesu Aləmasiihu; waatoo, makə sətə bii waɓəətə sha nji ma'umbeekii fəzənyinə aarə'u aarə'u. 26Yoo, kə shigi waɓənəkii paŋgəraŋə aa babara əndzə'i dagi naahənə ŋga anabiinə makə sətə mwayi Əntaŋfə Əndə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə; kaa patənə ŋga duuniya a nee, təya vii gooŋga ka ci, təya nə'utə tə ci. 27Ma Əntaŋfə, ci rəŋwə dyaŋə, ci daanəkii nə mashii uushi'inə patə. Naakii nə ɗuunuunə dacii Yeesu Aləmasiihu ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə! Aamiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\