Rooma 2

1Hə ənda, taa wu nə hə, paa hə da rəgwa ŋga lagi gəŋwanə oo'i ma'waslyakə əndə nə zana. Acii maa kə ɗii hə ha'ə, amma boo, ma hə, agi slənənə nə hə səkii, agyanə naaku nə cii kwa lagi gəŋwanə. 2Kə shii amə, ma la gəŋwanə ŋga Əntaŋfə agyanə ənji ɗa tsarə slənətsa, də rəgwakii cii kəya la. 3Ya hə ənda, makə agi slənənə nə hə tsarə uushi'iitsə lagi hə gəŋwanə ŋga hara ənji anəkəya, ma nə hə ka nəhənə ka mbərəɗənə nə hə acii gəŋwanə ŋga Əntaŋfə kwa? 4Anii bərapaanə cii kwa bərapaa maɗuunə pwapoonə ŋga Əntaŋfə da sə'wanaakii da kəsə ədzəmaakəya? Weewee ŋga'ə nə Əntaŋfə! Shiiwə oo'i, ma nə ci ka ɗa ka hə ŋga'aanə ha'ə, kaa ha shii baanə ka ci. 5Amma makə kə ndaləgi hə ədzəməku, ha təkuree ka baanə ka ci, agi tsakənə nə hə dza də maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə aagyanəku uusəratə nii kəya la gəŋwanə ka ənja. Ma gəŋwanəkii, də rəgwakii cii kəya la. 6Acii ma Əntaŋfə, ka viinə nə ci shikwa ka taa wu patə mbərə mbərə da slənaakii. 7Ma hara ənji, agi dzənə nə tii aakəŋwa də ɗa ŋga'aanə, kaa təya shii upaa də ɗuunətənə ŋga Əntaŋfə tə tii, ca vii ka tii məghərəvənə da əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Ka tii nə Əntaŋfə a vii əpinəkii. 8Hara ənji, ka natii nə ci təya uuɗə, təya purakəgi, təya bwasee ka nə'u gooŋga, təya dzəgərə ka nə'u bwaya bwayaanə. Aagyanətii nə Əntaŋfə a əpi maɓətəsəkaakii. 9Ŋgəra'wə da ciɓə na kulaanə ka patənə ŋga ənjitə ca ɗa bwaya ndzaanə. Aagyanə Yahudiinə nii kəya kula ŋga təkəŋwanə. Ma daaba'əkii, aagyanə hara slikərənə. 10Amma ɗuunuunə da məghərəvənə da ndzaanə jamə nə Əntaŋfə a vii ka patənə ŋga ənjitə ca slənə ŋga'aanə. Təkəŋwanə ka Yahudiinə. Ma daaba'əkii, ca vii ka hara slikərənə. 11Acii ma Əntaŋfə, paa ci ka ɗa kama kamaanə ahada ənja. 12Ma hara slikərənə, paa tii shii bariya ŋga Muusa. Acii ha'ə, maa ɗii tii 'waslyakəənə, əntaa də bariyaakii nə Əntaŋfə a la ka tii gəŋwanə, amma 'waslyakəənatii satii na zamagi də tii. Ma Yahudiinə, kə shii tii bariya. Də bariyakii əsə nə Əntaŋfə a la ka tii gəŋwanə. 13Acii əntaa də fa bariya ci ənjə a ndzaanə də gooŋgaanə akəŋwacii Əntaŋfə, amma də slənə sətə ci bariya a ba. 14Ma hara slikərənə, taa ŋgahi paa tii shii bariya, amma maɗa kə slənyi tii də hiima ŋga nətii makə sətə bii bariya, kə ndzaa tii makə bariya ŋga natii na. 15Slənatii ca ɓaarii oo'i, ma sətə bii bariya ɗanə, tə'i manaahəkii a ədzəmətii. Agi ɓaarənə nə haŋkalatii əsə oo'i, ma ətsa, gooŋga. Ma bii nyi ətsə ha'ə, acii ma ka əndə'i saa'i, maɗa kə ɗii tii məzaanə, ka banə nə ədzəmətii ka tii oo'i, bwayakii ɗii tii. Ka əndə'i saa'i əsə, maɗa kə ɗii tii ŋga'aanə, ca ba ka tii ŋga'ə ɗii tii. 16Ha'ə makə ətsə na ɗa uusəratə nə Əntaŋfə a ɗa gəŋwanə ka ənji dacii Yeesu Aləmasiihu, ca dzalə tə tii putə ŋga ma'umbee hiimatii. Ha'ə bii Ŋunyi Habaranə cii kya waaza ka ənja. 17Unə noonə Yahudiinə, agi banə nuunə, Yahudiinə nuunə, una kəŋaanə ndihə ndihə agyanə bariya, una dəɓa oo'i, ənji ŋga Əntaŋfə nuunə. 18Kə shii unə sətə ci Əntaŋfə a moo una ɗa, acii kə ɓaarii bariya koonə sətə dəɓee una slənə. 19Agi ŋgərənə nuunə noonə nə oo'i, unə ca ɓaarə rəgwa ka muurəfinə, unə əsə nə ɓərənə ka ənjitə agi təkunə. 20Agi dzalə ənjitə mashiimə uushi'inə nuunə. Agi dzəgunənə nuunə ka ənjitə ma'ə mazəŋamə. Agi neenə nuunə ka noonə nə makə kə shii unə gooŋgaanə putə ŋga ətə shii unə bariya. 21Agi dzəgunənə nuunə ka hara ənji. Mi saŋə paa unə ka dzəgunənə ka noonə na? Agi banə nuunə, ga ənjə a hərə, amma wanuunə ka hərənə. 22Agi banə nuunə, ga ənjə a aləhiinə, amma wanuunə ka aləhiinə. Agi banə nuunə, ga ənjə a paslə uuləminə, amma wanuunə ka ŋgərə uushi a kuvə uuləma. 23Agi dəlaginə nuunə də upaa bariya ŋga Əntaŋfə, amma agi ɗavənə nuunə ayinə ka Əntaŋfə də taŋəgi bariyaakii. 24Tə'i manaahəkii ha'ə asəkə ləkaləkatə oo'i, “Puta goonə Yahudiinə ci hara slikərənə a waɓə bwaya uushi aashi ləmə ŋga Əntaŋfə.” 25Maɗa kə nə'utə hə bariya, ka nafanə nə ryaminanaaku. Amma maɗa kə taŋəgi hə bariya, mbərə mbərə nuunə da əndətə pooshi ryaminii. 26Yaci kə nə'utə əndə faara yadə ryaminanə bariya saŋa, pooshi Əntaŋfə ka neenə ka ci makə maryaminakii kwa? 27Ma əndətə pooshi ryaminii, maɗa kə nə'utə ci bariya, ka ɗavənə nə ci ayinə ka hə maryamina ənda. Acii ma ha, da i manaahə bariya aciiku nə hə, amma ha taŋəgi. 28Əntaa wata nə'unə a ba ma nə Yahudaanə. Əntaa ryaminanə də ciinə tanə əsə nə ryaminanə ŋga gooŋga. 29Amma ma tantanyitə Yahuda, əndətə ɗii Yahudaanaakii a ədzəməkii, waatoo a ədzəməkii nə ryaminanaakii. Ma ətsa, ci nə slənə ŋga Ma'yanə ŋga Əntaŋfə, əntaa ŋga bariya. Ma əndətsa, Əntaŋfə ca dəla də ci, əntaa əndə shiŋkinə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\