Rooma 3

1Makə ha'ə ɗii əna, pooshi uushi paleegi Yahudiinə ka hara slikərənə də ci kwa? Anii pooshi uushi ci ryaminanə a tsakə ka ənda? 2Awa, tə'i laŋə, tə'i uushi cii kəya tsakə ka rəgwa kama kama. Ŋga təkəŋwanə, ka Yahudiinə ba'avə Əntaŋfə waɓənaakii. 3Yaci kə naanagi hara ənji ahadatii ka luuvə waɓənəkəya? Ma nuunə ka nəhənə ka əntəginə nə gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə putakii kwa? 4Pooshi ka ɗanə shaŋə! Taa ŋgahi majirakə nə ənda, amma əndə gooŋga nə Əntaŋfə, makə sətə ɗii manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “'Ya'ə Əntaŋfə, ma ha waɓə, ka neenə nə ənji ka gooŋgaanaaku, ka jaalanə nə hə agyanə ənjitə ca waɓə tə hə.” 5Yaci ma 'waslyakəənə gaamə, agi ŋgiraginə nə ci gooŋga ŋga Əntaŋfə saŋa, iitə banaama? Ka banə naamə kə ɗii Əntaŋfə bwaya bwayaanə maɗa dzyalə ci taamə kwa? (Makə sətə ci ənjə a ləgwa ləguyi nyi.) 6Aa'a, pooshi amə ka banə ha'ə! Maci əntaa əndə gooŋga nə Əntaŋfwa, kaɗa iitiitə mbeenəkii ka la gəŋwanə ka ənji duuniya? 7Yaci ma jirakənaaki, agi ŋgiragi gooŋga ŋga Əntaŋfə nə ci da tsakə ka ci məghərəvənə saŋa, də iitiitə saŋə gwaŋə nə ənji ka la ka nyi gəŋwanə oo'i, ma'waslyakə əndə nə nya? 8Maɗa ha'ə ɗii əna, əntaa a dzaamə aakəŋwa də slənə məzaanə kaa gooŋga a shii cakana? Tə'i hara ənji maa ca alə haliminaaki də banə oo'i, kə waɓi nyi ha'ə makə ətsa. Ma gəŋwaatə nə ənjə a la ka ənjitsa, mbərə mbərə da 'waslyakəənatii. 9Ya saŋə Yahudiina, kə palee amə ka hara slikərənə kwa? Pooshi shaŋə. Kə bagi nyi kə dzəgi oo'i, ma Yahudiinə da hara slikərənə, 'waslyakəənə ca ɗa ŋwaŋuunə agyanətii patə. 10Tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Pooshi əndə taa rəŋwə ətə da gooŋgaanə. 11Pooshi əndə paaratəginə, taa alənə tə Əntaŋfə. 12Patə kə ŋuusləgi tii agi nə'unə tə Əntaŋfə, kə saawagi tii patə. Pooshi əndə slənə gooŋgaanə, pooshi taa rəŋwə. 13Kə ɗagi matii makə mawunə gu'u ənda. Bwaya jirakənə a dzə də shiginə a matii. Makə ŋgumətə ama rəhunə nə waɓənatii. 14Dzaana hiinə nəndə amatii. 15Pooshi ka ta'avənə aciitii nə ɓələ ənda. 16Taa dama gi tii patə, see zanə da təguunə fanə ənji davə. 17Pooshi tii shii rəgwa jamənə. 18Pooshi ŋgwalənə tə Əntaŋfə a mooɗəfətii əsə.” 19Yoo, kə shii amə, ma sətə waɓi bariya patə, ka ənjitə atsaa səɗə bariya waɓi ci. Ma ətsə patə, acii ga taa wu a upaa ha ŋga ɗa mabizhinə, kaa patənə ŋga ənji duuniya a shii oo'i, tə'i gəŋwanə ŋga Əntaŋfə ashitii. 20Acii pooshi Əntaŋfə ka ŋgərə əndə ka əndə gooŋga putə ŋga nə'u sətə bii bariya. Ma bariya, ɓaarənə cii kəya ɓaarə tanə ka əndə oo'i, kə ɗii ci 'waslyakəənə. 21Ma ŋga ənə ha'ə, kə ɓaarəgi rəgwatə ci Əntaŋfə a ŋgərə ənji ka ənji gooŋga. Ma rəgwatsə əsə, kama kama nə tii da bariya. Seedanə ci anabiinə da bariya a seeda tə rəgwatsa. 22Dagi vii gooŋga ŋga ənji ka Yeesu Aləmasiihu ci Əntaŋfə a ŋgərə tə tii ka ənji gooŋga. Ka patənə ŋga ənjitə ca vii gooŋga ka Aləmasiihu ci Əntaŋfə a ɗa ha'ə, pooshi kama kamaanə ŋga ənja. 23Acii ənji patə ɗii 'waslyakəənə, dzaɗə dzaɗə nə tii da məghərəvənə ŋga Əntaŋfə. 24Amma kə ɗii Əntaŋfə pwapoonaakii, ca ŋgərə tə tii ka ənji gooŋga də zaɓə. Ma ətsa, dacii Yeesu Aləmasiihu əndə pərapaanə taamə. 25Kə vii Əntaŋfə tə ci ka əntənə kaa ca tifyagi ka ənji 'waslyakəənatii də idənaakii putə ŋga vii gooŋgatii ka ci. Ma ɗii Əntaŋfə ətsa, kaa ca shii ɓaarii gooŋgaanaakii. Ma ŋga ŋukə, kə nji Əntaŋfə a ɗa makə paa ci nja nee ka 'waslyakəətə nji ənjə a ɗaaɗa. 26Amma ma ŋga əna, kə kavə ci hiimaakii ka tsaamə 'waslyakəənə ŋga ənja kaa ca ɓaarii gooŋgaanaakii. Ka rəgwatsə ha'ə ɓaarii ci oo'i, tə'i gooŋgaanə ashikii saakii, ca ŋgərə tə ənjitə vii gooŋga ka Yeesu ka ənji gooŋga əsə. 27Ya makə ɗii ha'ə əna, aa putə ŋga mi ɗii haŋətənə əndə naakii na? Pooshi uushi cii kəya haŋətə naakii nə putakii. Acii əntaa putə ŋga slənaakii ŋgirə Əntaŋfə tə ci ka əndə gooŋga, amma putə ŋga vii gooŋgaakii. 28Kə shii amə pooshi Əntaŋfə ka ŋgərə əndə ka əndə gooŋga putə ŋga nə'u sətə bii bariya, see də vii gooŋgaanə tanə. 29Anii ma Əntaŋfwa, ŋga Yahudiinə nə ci tana? Əntaa Əntaŋfə ŋga hara slikərənə nə ci əsə kwa? Weewee ha'ə makə ətsa, Əntaŋfə ŋga ənji patə nə ci. 30Rəŋwə nə Əntaŋfə. Putə ŋga vii gooŋga ŋga Yahudiinə ŋgərənə Əntaŋfə tə tii ka ənji gooŋga. Ha'ə nə hara slikərənə əsə. Dagi vii gooŋgatii ŋgərənə Əntaŋfə tə tii ka ənji gooŋga. 31Kə ɓaarii ətsə oo'i, kə ɗəkəpaa amə bariya aataŋgala də vii gooŋga gaamə kwa? Aa'a poosha, də ɗanə ha'ə caama ɓaarii oo'i, tə'i nafalə ŋga bariya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\