Rooma 6

1Ya makə ɗii ha'ə əna, iitə banaama? A dzaamə aakəŋwa agi ɗa 'waslyakəənə, kaa pwapoonə ŋga Əntaŋfə a shii cakanə nii? 2Aa'a, poosha! Ma ka rəgwa 'waslyakəənə, maməətəkii naamə patə, iitə ɗii ndzaanaamə agi 'waslyakəənə əsa? 3Kə shii unə tantanyi, kə ɗii ənji kaamə bapətisəma agi ləɓənə gaamə da Yeesu Aləmasiihu. Də ha'ə ləɓyaamə da ci agi əntənaakii ətsa. 4Də ɗa kaamə bapətisəma məəkyaamə, ənjə a ŋgəɗəgi taamə da ci, ama maɗə kaama shii ndzaanə da kura əpinə amaamə, makə sətə ma'i Aləmasiihu agi maməətə ənja, də maɗuunə baawəɗa ŋga Dii. 5Acii makə kə ləɓyaamə da ci agi əntənaakii, ha'ə əsə ka ləɓənə naamə da ci agi maɗeenə kaamə makə sətə maɗee Əntaŋfə ka ci. 6Kə shii amə oo'i, ma iirə ndzaanə gaamə, kə ɓələgi ənji tə ci da Aləmasiihu ashi ənfwa, kaa shishitə 'waslyakəənə gaamə a shii rarə'iginə davə, kaama mbəɗə acii ndzaanə ka maviinə ŋga 'waslyakəənə. 7Acii maɗa kə əŋki ənda, kə mbə'i ci acii ŋgeerənə ŋga 'waslyakəənə. 8Maɗa kə əŋkyaamə da Aləmasiihu, kə vii amə gooŋga oo'i, ka ndzaanə naamə da əpinə amaamə da ci. 9Acii kə shii amə oo'i, ma Aləmasiihu, kə maɗee Əntaŋfə ka ci agi maməətə ənja, paa ci ma'ə ka əntənə shaŋə. Pooshi wə ma'ə da ŋgeerənə agyanəkii. 10Ma əntəətə əŋki ci, gahu rəŋwə ka ənja, putə ŋga 'waslyakəənatii. Ma ndzaatsə cii kəya ndzaanə əsə, ndzaanə da əpinə ka ɗuunətənə də Əntaŋfə cii kəya ndzaanə. 11Ha'ə nuunə əsə. Ŋgərəmə noonə nə makə kə məəkyuunə ka rəgwa 'waslyakəənə goonə. Ma ndzaatsə cuuna ndzaanə əsə, ndzaatə ca ɗuunətə tə Əntaŋfə cuuna ndzaanə agi ləɓənə goonə da Yeesu Aləmasiihu. 12Acii ha'ə, ma shishinuunə ətsə na ɓəsləgi, goona kapaa rəgwa kaa 'waslyakəənə a ɗa ŋwaŋuunə agyanəkii ma'ə, acii goona fii ka ci sətə cii kəya moo. 13Goona kapaa rəgwa kaa shishinuunə a ndzaa ka ha ŋga slənə məza uushi. Amma viimə nuunə ka Əntaŋfə. Makə ənjitə maɗətə agi maməətə ənja, una vii shishinuunə patə ka ci ka slənəginə də gooŋgaanə. 14Acii pooshi 'waslyakəənə na ɗa ŋwaŋuunə agyanuunə ma'ə. Pooshi unə asəkə cii bariya əsə, amma agi pwapoonə ŋga Əntaŋfə nuunə. 15Ya makə ɗii agi pwapoonə ŋga Əntaŋfə naamə əna, pooshi amə asəkə cii bariya əsa, ka slənənə naamə 'waslyakəənə ma'ə kwa? Poosha! 16Kə shii unə, ma sətə vii unə ka ci nuunə, una fa tə ca, kə ndzaa unə ka mava ŋga səkii kwa? Kə ndzaa ci ka slandanuunə. Maɗa ka ɗa 'waslyakəənə vii unə nuunə, əntənə nə muudinəkii. Maɗa ka Əntaŋfə vii unə nuunə əsə, ndzaanə ka ənji gooŋga nə muudinəkii. 17Ma ŋga ŋukə, agi mavaanə ŋga 'waslyakəənə njuunə. Amma kuyirii amə tə Əntaŋfə, acii kə shigi unə, una dzəgərə aagi gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə, una nə'utə sətə jigunyi ənji koonə də ədzəmə rəŋwə. 18Ma ŋga əna, kə pərapaa Əntaŋfə tuunə acii 'waslyakəənə, una ənəpaa ka maviinə agi slənə gooŋga. 19Ma ɗii nyi misaali də mavaanə, koona shii paaratəginə pii pii, acii unə maa, ənji shiŋkinə nuunə, pooshi unə ka kəsətə uushi tsakə-tsakə aa nuunə. Ma nji ŋga ŋukə, kə kapaa unə nuunə ka ɗa məzaanə da bwaya bwayaanə anəkii anəkii. Ha'ə əsə ɗanuunə ŋga əna, kapaamə nuunə ka slənə gooŋgaanə, ka ɗa sətə malaaɓakii. 20Ma saa'itə unə ma'ə maviinə ŋga 'waslyakəənə, pooshi dəmənə ŋga slənə gooŋgaanə ashuunə. 21Ya əna, mi upaa unə agi uushi'iitə njuuna slənə ŋga ŋuka? Acii ma ŋga əna, sə ŋga ayinə nə səkii koonə. Ma muudinə ŋga uushi'iitsa, əntəna. 22Amma ma əndzə'i, kə shigi unə agi mavaanə ŋga 'waslyakəənə. Maviinə ŋga Əntaŋfə nuunə ma'ə. Ma səndə upaa unə agikii, ndzaanə malaaɓakii makə sətə kaɗeesəkə ka ci. Ma muudinəkii əsə, əpinə ŋga ha'ə ndəŋwə ndəŋwə. 23Acii ma shikwa ŋga 'waslyakəənə, əntəna. Amma ma sətə ci Əntaŋfə a vii də zaɓə, əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə dagi ləɓənə gaamə da Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\