Rooma 7

1Ndzəkəŋushi'ina, ma sənə cii kya ba, kə shii unə, acii unə patə kə shii unə bariya. Ma bariya, əndə da i əpinə amakii cii kəya ɗa ŋwaŋuunə anəkii. 2Ma minə, maɗa ma'ə ŋgurii ka əpinə, tə'i bariya ŋga ŋgərəshinə anətə. Amma maɗa kə əŋki ŋgurii, kə ndzaa ci ətsə pooshi ma'ə bariya ŋga ŋgərəshinə anətə. 3Acii ha'ə, maɗa kə ŋgirə ki əndə'i ŋgurə, ŋgurii ma'ə ka əpinə, ka 'wanə nə ənji tə ki ma'alə ŋguyirənə. Amma maɗa kə əŋki ŋgurii, pooshi bariya ŋga ŋgərəshinə ma'ə anətə. Maɗa ŋgirə ki əndə'i ŋgurə əsə, paa ki ali ŋguyirənə. 4Ha'ə nuunə ɗii ndzəkəŋushi'inəki. Makə liɓuunə da Aləmasiihu agi əntənaakii, ma ka rəgwa ŋga bariya, kə ndzaa unə makə maməətəkii. Acii ha'ə, pooshi unə atsaa səɗə bariya ma'ə, amma atsaa əndə'i əndə nuunə, waatoo Aləmasiihu. Ma ca, kə maɗee Əntaŋfə ka ci agi maməətə ənja. Ətsə patə, kaama shii nafanə agi slənə ka Əntaŋfə. 5Ma saa'itə amə ma'ə ka nə'unə makə sətə kaɗeesəkə ka shishinaamə, kə ŋgərəma bwaya mwamwa'inə haŋkala gaamə. Ətsə patə, bariya maɗee ka mwamwa'inə gaamə, ama dəməgərə ka slənə sətə ɗii muudinəkii ka wa. 6Ma ŋga əna, pooshi ma'ə bariya anaamə, kə məətəgyaamə səgaamə acii sətə sha anəgi taamə makə a furəshina. Pooshi amə ka paslənə tə Əntaŋfə ka rəgwatə ŋga ŋukə ma'ə, ətə manaahəkii asəkə bariya. Ma ŋga əna, ka kura rəgwa caama paslə tə ci, waatoo ənə ci Ma'yanaakii a ɓaarə kaamə. 7Iitə ba naamə əna? Ya bariya saŋa, 'waslyakəənə nə ci kwa? Pooshi! Amma bariya sha kavə tə nyi ka shiinə taa mi nə 'waslyakəənə. Maci pooshi bariya bii, “Ga ha moo uushi ŋga ənda”, kaɗa pooshi nyi shii taa mi nə moo uushi ŋga ənda. 8Də fa bariya ha'ə upaa 'waslyakəənə rəgwa ŋga dəmənə aashiki, ca maɗee ka moo uushi'inə kama kama ashiki. Maci pooshi bariya, kaɗa mantəkii nə 'waslyakəənə. 9Nyi ka nəki maa, ma nyi ma'ə mashiimə bariya, da əpinə amaki nji nyi. Amma makə shii nyi bariya, wata 'waslyakəənə a ŋgiragi ka nyi nəkii ha'ə, 10nya əntəgi. Ma shi bariya, ka ɓaarə rəgwa ŋga əpinə shi ci. Amma ma ka nyi, wə kira ci ka nyi. 11Waatoo, makə shii nyi bariya, davə upaa 'waslyakəənə rəgwa, ca tsəku tə nyi, ca ɓələgi tə nyi. 12Makə ha'ə ɗii əna, ma bariya, kə ndzaa ci malaaɓakii. Sətə bii ci əsə, malaaɓakii, ŋga'ə, dagwakii əsə. 13Maɗa ha'ə saŋa, kə zhi'i dagwa uushi ka sə ŋga ɓələginə də nyi kwa? Aa'a, pooshi! 'Waslyakəənə ɗii ha'ə, ca shi dashi dagwa uushi, ca shi ka ɓələginə tə nyi. Də ha'ə shii nyi bwaya bwayaanə ŋga 'waslyakəənə. Də putə ŋga bariya shigi 'waslyakəənə paŋgəraŋə aa babara oo'i, bwayakii nə ci shaŋə. 14Kə shii amə, ma bariya, dacii Əntaŋfə shi ci. Amma ma nyi, əndə shiŋkinə tanə nə nyi, mava ŋga 'waslyakəənə. 15Paa nyi ka paaratəgi də sətə cii kya ɗa, acii paa nyi ka ɗa sətə cii kya moo nya ɗa, amma sətə pooshi maki ka moo ɗanə cii kya ɗa. 16Makə ɗii ci əntaa də moonaaki nə məzaanə cii kya ɗa, ci ca ɓaarii oo'i, ŋga'ə ka nyi nə bariya. 17Makə ha'ə ɗii ətsa, ma cii kya ɗa məzaanə, əntaa nyi saaki ca slənə, amma 'waslyakəətə ashiki ca ɗa. 18Acii kə shii nyi oo'i, pooshi ŋga'aanə ashiki, waatoo agi ndzaanaaki ka əndə shiŋkinə. Taa ŋga'ə ka nyi nə slənə sətə dagwakii, amma paa nyi ka mbeenə. 19Paa nyi ka slənə ŋga'əətə cii kya moo nya slənə, amma see slənə sətə pooshi maki ka moonə cii kya slənə. 20Maɗa kə slənyii sətə pooshi maki ka moonə, ci ca ɓaarii oo'i, əntaa nyi saaki ca slənə səkii, amma 'waslyakəətə ashiki ca slənə. 21Acii ha'ə, kə nee nyi, ma agi ndzaanaaki, ma nya moo slənə ŋga'aanə, wata məzaanə ca takəŋwa ka shiginə. 22Ma asəkə mooɗəfəki, ka maŋushinə nə nyi putə ŋga bariya ŋga Əntaŋfə. 23Amma ma nya nee, wiitsə əndə'i uushi pamə ashiki. Agi panə nə tii da bariyatə nee nyi ci nə malaaɓakii akəŋwaciiki. Ma səkii, kə zhi'wee ci ka nyi ka mava ŋga 'waslyakəətə ashiki. 24Ma nyi kamə, ka maɓətəsəkə nə nyi! Mi saŋə na luupaa tə nyi acii shishiinə ca kərə tə nyi ka əntəna? 25Yawa ŋga Əntaŋfə, ci luupaa tə nyi dacii Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu. Ma nyi da haŋkalaaki, nə'u bariya ŋga Əntaŋfə cii kya moo. Amma ma shishinəki əna, tə 'waslyakəənə cii kəya moo paslənə naakii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\