Rooma 8

1Makə ha'ə ɗii əna, ma ənjitə liɓə da Yeesu Aləmasiihu, pooshi gəŋwanə ŋga Əntaŋfə ka kəsənə tə tii shaŋə. 2Acii ŋgeerənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə, ca kira kaamə əpinə dagi ləɓənə gaamə da Yeesu Aləmasiihu, ci luupaa taamə acii ŋgeerənə ŋga 'waslyakəənə da wa. 3Ma sətə təkuree bariya ka ɗa slənə ashi əndə shiŋkinə, acii putə ŋga ghatə ŋgeerənə ŋga nə'utə sətə bii ci. Ma Əntaŋfə nə ci, kə slənyi ci. Waatoo kə sləkee ci ka Uuzənaakii aagi duuniya də shishinə makə ŋga ma'waslyakə ənja, ca əntəgi ka madəɓa matii. Də ha'ə zamagi ci də 'waslyakəənə ashi əndə shiŋkinə. 4Ma ɗii Əntaŋfə ətsə ha'ə, kaama shii nə'utənə hwatə makə sətə bii bariya, amə ənə ca nə'u makə sətə ci Ma'yanaakii a dzəgunə kaamə, əntaa makə sətə ci maamə a moo. 5Kə shii amə, ma ənjitə ca ɗaaɗa sətə ci matii a moo, sətə ci matii a moo ca ŋgərəgi haŋkalatii. Amma ma ənjitə ca ɗaaɗa sətə mwayi Malaaɓa Ma'yanə, sətə ci Malaaɓa Ma'yanə a moo nə ŋgərəgi haŋkalatii əsə. 6Ma əndətə kavə nəkii ka nə'u sətə cii kəya moo, wə nə muudinaakii. Ma əndətə ca nə'u sətə ci Malaaɓa Ma'yanə a moo əsə, ndzaanə da əpinə da ndzaanə jamə nə muudinaakii. 7Maɗa sətə ci ma ŋga əndə a moo ŋgərəgi haŋkalaakii, əndə daawaanə ŋga Əntaŋfə nə ci ətsa, acii paa ci agi nə'u bariya ŋga Əntaŋfə. Weewee pooshi. 8Ma ənjitsə ca ndzaanə makə sətə kaɗeesəkə ka shishinətii, paa tii ka kaɗeesəkənə ka Əntaŋfə shaŋə. 9Amma ma unə, pooshi unə agi ndzaanə makə sətə kaɗeesəkə ka shishinuunə. Makə ɗii ci weewee tə'i Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a ədzəmuunə, makə sətə kaɗeesəkə ka Ma'yanaakii nuunə ka ndzaanə. Taa wu patə nə əndə pooshi Ma'yanə ŋga Aləmasiihu a ədzəməkii, əntaa ŋga Aləmasiihu nə ci ətsa. 10Amma maɗa a ədzəmuunə nə Aləmasiihu, taa ŋgahi ka əntənə nuunə putə ŋga 'waslyakəənə, patə da ha'ə, ka viinə nə Malaaɓa Ma'yanə koonə əpinə acii kə ŋgirə Əntaŋfə tuunə ka ənji gooŋga. 11Ma Əntaŋfə, ci maɗee ka Yeesu Aləmasiihu agi maməətə ənja. Maɗa tə'i Ma'yanaakii a ədzəmuunə, ci weewee na maɗee koonə agi maməətə ənji əsə. Dacii Ma'yaatsə a ədzəmuunə nii kəya ɗa ha'ə. 12Acii ha'ə ndzəkəŋushi'inə, pooshi ma'ə dəmənə atsaa amə ŋga slənə sətə ci shishinaamə a moo. Amma tə'i dəmənə atsaa amə ŋga slənə sətə ci Malaaɓa Ma'yanə a moo. 13Maɗa kə ndzaa unə makə sətə ci shishinuunə a moo, ka məətənə nuunə. Amma maɗa ma ndzaanə goonə, də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə, una ŋgərəgi ciinuunə agi slənə 'waslyakəənə, ka ndzaanə nuunə da i əpinə. 14Acii ma ənjitə ci Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a ɓaarə ka tii rəgwa, manjeevənə ŋga Əntaŋfə nə tii. 15Ma Ma'yaatsə vii Əntaŋfə koonə, paa ci kavə tuunə ka ndzaanə ka maviinə bahə kavənə tuunə koona ŋgwalə. Amma kə geegi Ma'yanəkii koonə ka manjeevənə ŋga Əntaŋfə. Də baawəɗa ŋga Ma'yanəkii əsə caama tuu ka Əntaŋfə, “Daada! Daada!” 16Ma'yanə ŋga Əntaŋfə ca ləɓə da naamə ka ɓaarəginə oo'i, manjeevənə ŋga Əntaŋfə naamə tanyi. 17Makə ɗii ci manjeevənaakii naamə, ka upaanə naamə barəkaatə ɗəkəpaa ci ka ənjaakii, ka upaanə naamə amə da i Aləmasiihu. Acii maɗa kə liɓaamə da i Aləmasiihu agi sa ciɓaakii, ka ləɓənə naamə da i ci agi məghərəvənaakii əsə. 18Kə nee nyi, ma ciɓənə caamə ciɓə ŋga əna, pooshi mbu'i bahə kavə naamə davə palee ka məghərəvəətə nə Əntaŋfə a ŋgiragi, ca vii kaamə. 19Ma bii nyi ha'ə, acii patənə ŋga uushi'iitə ghənyi Əntaŋfə, agi gəranə nə tii də patənə ŋga haŋkalatii, kaa Əntaŋfə a ɓaarəgi manjeevənaakii. 20Acii kə kulii sətə ghənyi ci patə, təya ndzaa ka uushi zaɓə. Ma ɗii ha'ə, əntaa də moonatii. Amma ci lagi oo'i, ha'ə ɗanəkii. Patə da ha'ə, ma'ə tii agi gəranə 21oo'i, uushi'iitə ghənyi Əntaŋfə patə, ka upaanə nə tii dimwaanə, pooshi tii ka ɓəslənə ma'ə, təya ləɓə da manjeevənaakii agi dimwaanə, waatoo agi məghərəvənaakii. 22Kə shii amə oo'i, ma uushi'iitə ghənyi Əntaŋfə patə, agi ŋgi'inə nə tii dəŋə əndzə'i, agi zəmənə tə tii makə zəmənə ŋga ɓərakənə. 23Əntaa wata uushi'iitsə tanə ca ŋgi'i, amma patə da i amə agi ŋgi'inə naamə. Acii ma amə, kə upaa amə Ma'yanə ŋga Əntaŋfə makə sə ŋga təɓətəginə zəku'i, amə ka gəranə tə Əntaŋfə, kaa ca uudəpaa geeginə kaamə ka manjeevənaakii, ca pərapaa taamə. 24Acii agi luupaanə taamə 'watəgyaamə ka na. Amma maci kə uugyaamə upaa sətə kii amə nə davə, pooshi amə ka ka nə davə ma'ə. Wu saŋə ca ka nə ka sətə uugi ci upana? 25Amma makə kə kii amə naamə ka sətə pooshi amə upaa zəku'i, ka gəranə naamə səkii də sə'wanə. 26Agi tsakənə nə Malaaɓa Ma'yanə taamə əsə, acii matəkii nə ŋgeerii amə. Pooshi amə shii kədiinə acii Əntaŋfə makə sətə diɓə. Ma'yanə ci saakii ca kədii ka madəɓa maamə də ŋgi'inə ətə pooshi əndə mbee ka batənə. 27Ma Əntaŋfə, agi neenə nə ci ka sətə a ədzəmə ənja, kə shii ci hiima ŋga Ma'yanaakii acii makə sətə kaɗeesəkə ka ci, ci Ma'yanaakii a kədii aciikii ka madəɓama ŋga ənjaakii. 28Kə shii amə oo'i, ma ənjitə ca uuɗə tə Əntaŋfə, patənə ŋga sətə ca slənə də tii, ka tsakənə də tii, acii kə shii Əntaŋfə. Kə ɗii ətsə ha'ə ka ənjitə 'wii ci, kaa ca mbu'utəgi də sətə mwayi ci ka tii. 29Acii ma ənjitə uugi Əntaŋfə taɗənə tə tii, daga ŋukə ɗii ci aniya ŋga ɗəkəpaanə tə tii, kaa təya ndzaa makə sətə ɗii Uuzənaakii; kaa Uuzənəkii a ndzaanə ka ŋga təkəŋwanə ahada ɓəzə ndzəkəŋushi'inə əsə. 30Makə ɗii ci aniya ha'ə, ca 'wa tə tii kaa təya ndzaanə ka ənjaakii. Ma ənjitə 'wii ci tə tii ha'ə, kə ŋgirə ci tə tii ka ənji gooŋga, ca vii ka tii məghərəvənə əsə. 31Ya makə ɗii ha'ə əna, iitə banaama? Ya makə ɗii ci aba'ə amə nə Əntaŋfə saŋa, wu nə mbee ka panə daama? 32Paa ci ɗəkəpaa Uuzənaakii aɓiikii maa, kə vii ci tə ci kaamə patə. Makə kə vii ci kaamə Uuzənaakəya, mi nə səkii paa ci ka viinə kaamə ɗii? 33Wu saŋə mbu'i bahə wula ənji ŋga Əntaŋfwa? Əntaŋfə ci saakii ɓaarəgi oo'i pooshi ma'inə aahatii. 34Wu saŋə nə əndə vii ka tii ma'ina? Yeesu Aləmasiihu nə əndətə əŋki, ca maɗə agi maməətə ənja. Waatə əsə dasə da ciizəma Əntaŋfə. Ci ca kədii kaamə acii Əntaŋfə. 35Makə ɗii ha'ə əna, wu nə əndəkii ca təkee kaamə da uuɗənə ŋga Aləmasiihu? bwanea kwa, ciɓə kwa, anii ŋgəra'wa? Maɗəfənə kwa, ghanə kwa, asara kwa, anii wa? 36Kə ɗii makə sətə ɗii manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə, oo'i, “Putaaku niinə agi asara ŋga wa uusəra patə. Kə geegi ənji keenə makə bagatə ci ənjə a dzə ka la uurakii.” 37Patə da ha'ə, agi patənə ŋga uushi'iitsa, tə'i amə da jaalanə daciikii ətə uu'i taamə! 38Acii kə shii nyi weewee, pooshi uushi ca təkee kaamə da uuɗənaakii, taa əntəna, taa əpina, taa malaa'ika, taa uushi'iitə dadagyə ca ɗa ŋwaŋuunə; taa əndzə'i nə səkii, taa aakəŋwa; 39taa duuniya dadagyə, taa ŋga dadagərə, pooshi uushi agi uushi'iitə ghənyi Əntaŋfə patə ca təkee kaamə da uuɗənə ŋga Əntaŋfə dacii Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\