Titusə 1

1Wiinə ləkaləkatə ca dzə ka hə Titusə, daciiki Bulusə. Ma nya, əndə slənə ŋga Əntaŋfə nə nyi, masləkee əndə ŋga Yeesu Aləmasiihu əsə. Ci sləkee ka nyi kaa nya dzəgunətə ka mataɗə ənji ŋga Əntaŋfə. Ma dzəgunənəkəya, kaa təya vii gooŋga ka ci, təya shii gooŋgaanə makə sətə ca dzə da ndzaanə camə. 2Ətsə patə əsa, kaa təya ka nə ŋga upaanə də əpinə ətə pooshi ka uudənə. Ma əpiitsa, daga ŋukə ŋukə ɗii Əntaŋfə aləkawaləkii ka ənja. Ma ca, paa ci ka jirakənə. 3Makə mbu'i uusəratə lagi ci, kə ŋgiragi ci waɓənə ŋga əpinəkii dacii ənji waazanə. Ma nyi əsə, kə ba'acii Əntaŋfə Maluu gaamə ka nyi, kaa nya waaza ka ənja. 4Agi nəhəpaanə nə nyi tə hə Titusə. Ma ha, kə ndzaa hə makə tantanyitə uuzənaaki ka rəgwa ŋga vii gooŋga gaamə, amə patə. Wa Əntaŋfə Dəsənaamə da i Yeesu Aləmasiihu Maluu gaamə a ɗa ka hə pwapoonə, təya vii ka hə ndzaanə jamə. 5Ma unee nyi ka hə agyanə hanyinə ŋga Karita, kaa ha haɗatəgi də sətə mbəɗaanə; kaa ha taaɗəcii matakəŋwanyinə asəkə taa ŋgutə vəranə, makə sətə bii nyi ka hə. 6Ma matakəŋwanə, kə dəɓee ca ndzaanə ka əndətə pooshi ənji ka idəpaa uushi ashikii. Da minə rəŋwə dyaŋə ndzaanəkii. Manjeevənaakii əsa, wa təya ndzaanə ka ənji nə'unə tə Yeesu; ga ənjə a idəpaa tə tii ka rəgwa ŋga 'waslyakəənə, taa ka rəgwa ŋga purətə haŋkalaanə. 7Makə ɗii matakəŋwanə ka kadala ŋga Əntaŋfə, kə dəɓee ca ndzaanə yadə idəpaa uushi ashikii. Ga ca ɗuunətə naakii na; ga ca ndzaa ka rəŋutəsəka; ga ca kapaa nəkii ka sa ənvwa; ga ca ndzaa ka əndətə ci ədzəməkii a əbu pii pii; ga ca ndzaa ka əndə suuna gəna. 8Amma, ma dəɓee ndzaanəkəya, əndə luu mu'uminə gakii asii, maŋga'ə ənda, əndə ətsətə naakii na, əndə gooŋga, malaaɓa ənda, madzalə ənda. 9Kə dəɓee ca kəsəpaa mahoola waɓəənə də bəra'itə cii, makə sətə dzəgunətə ənji ka ci. Də ha'ə mbeenəkii ka dzəgunətə gooŋgaanə ka ənji ŋga'ə, ca vii ka tii ŋgeerənə kaa təya nə'utə. Də ha'ə əsə mbeenəkii ka dzalə tə ənji ɗaaɗa mabizhinə. 10Acii tə'i purətə haŋkaliinə ɓəzəkii agi ənji nə'unə. Ma palee, agi Yahudiinə. Ma təya, agi gəəgətənə nə tii waɓənə zaɓə haha'ə ka gəəpənə də hara ənja. 11Ma dəɓee, wa ənjə a pa'ətə ka tii ma, kaa təya ndzaa kəɗa'ə. Acii, ma təya, agi dzəgunənə nə tii sətə madəɓəmə. Ma nə tii ka ɗanə ha'ə, kaa təya upaa rəgwa ŋga gəəpə də uushi'inə ŋga ənja. Də ha'ə nə tii ka ŋusləginə də patənə ŋga ənji nə'unə ka hara yinyinə. 12Tə'i əndə'i əndə də Karita maa, kə nyihə ənji Karita tə ci makə anabi. Kə bii ci də naakii nə oo'i, “Ma ənji Karita, majirakənə nə tii ka shaŋə. Bwayakii nə tii makə sə ŋga bilinə. Manya'inə nə tii, bwaŋkariinə əsə.” 13Ma ətsə kamə, gooŋga waɓi əndəta. Aciikii, ma ɗanəkwa, ndzaawu iza'u anə ənjitsə də dzalənə, kaa təya ndzaanə də rəgwakii agi nə'unə tə Yeesu. 14Waatoo, ga təya ka nətii ka waɓənə ətə ci Yahudiinə a gəəgətə. Ga təya nə'u bariyanyinə ŋga ənjitə ca kaaree ka gooŋgaanə. 15Taa ŋgutə uushi patə, camə ka macamə ənja. Amma, ma ka ma'ajijinə ənja, kə kaaree tii ka nə'u gooŋgaanə, pooshi macamə uushi ka tii shaŋə. Kə ɗagi haŋkalatii da mooɗəfətii ajijinə. 16Ma təya, agi banə nə tii oo'i, kə shii tii tə Əntaŋfə. Amma agi ɓaariinə nə slənatii oo'i, mashiimə tii tə ci. Ma'ajijinəkii nə tii, purətə haŋkaliinə nə tii, paa tii ka mbeenə ka slənətə taa ŋgutə ŋunyi slənənyinə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\