Titusə 2

1Amma, ma ha, dzəgunətə ka ənji tə gooŋgaanə makə sətə diɓə. 2Ma ɗanəkwa, bawə ka masariinə, ga təya kapaa natii nə ka taa ŋgutə suuna, wa təya ndzaanə da ayinatii, təya ətsətə natii na, təya ndzaanə də rəgwakii agi nə'unə tə Yeesu, təya uuɗə tə hara ənja, təya ndzaanə ka ənji ədzəmə əsə. 3Ma iirə makinə əsa, wa təya ndzaanə malaaɓakii ka rəgwa ŋga slənatii. Ga təya pəɗəhiinə. Ga təya kapaa natii nə ka sa ənvwa. Wa təya dzəgunə ŋunyi uushi ka harii makinə ətə ma'ə ma'iirəmə. 4Waatoo, təya ɓaarii ka tii makə sətə uuɗənətii ŋguyirənatii da manjeevənatii. 5Təya ətsətə natii na, təya ndzaanə tsəslə ashi ŋguyirənatii, təya ɗaaɗa slənə ŋga makinə ŋga'ə, təya ɗa ŋga'aanə, təya muu aaya ka ŋguyirənatii. Ma ətsə patə, acii ga ənjə a ushapaa waɓənə ŋga Əntaŋfə. 6Ma daguyinə əsa, bawə ka tii, a ətsətə tii natii na. 7Ma hə də naaku na, ndzaawu ka sə ŋga dzəgunənə ka tii, taa agi ŋgutə uushi patə, ha ɗa ŋunyi sləna. Wa dzəgunənaaku a ndzaanə də gooŋga, də haŋkala əsə. 8Ma sətə cii kwa ba agi dzəgunənəkəya, wa ca ndzaanə də rəgwakii yadə idəpaa uushi agikii. Ma ətsə ha'ə, ka ɗavə ayinə ka ənji daawaanə gaamə, pa təya mbee ka waɓənə bwayakii aashaamə taa ka ŋgutə rəgwa patə. 9Ka maviinə əsa, bawə ka tii, a banee tii ka nətii akəŋwacii slanjiinətii. Təya ɗaaɗa sətə ca kaɗeesəkə ka tii taa agi ŋgutə uushi patə. Ga təya ɗaaɗa mabizhinə, 10ga təya hərə taa mi ŋga slanjiinətii. Amma, ma dəɓee, wa təya ndzaanə mahoolakii agi sətə ci təya ɗa taa guci patə. Ma ətsə patə, kaa dzəgunənə agyanə Əntaŋfə Maluu gaamə a ndzaanə da məghərəvənə taa agi mi patə. 11Ma ŋgiragi Əntaŋfə pwapoonaakii, ka luupaanə də patənə ŋga ənja. 12Agi dzalənə nə pwapoonəkii taamə, kaama kagi bwaya bwayaanə da suuna ŋga ginə ŋga duuniya, ama ətsətə naamə nə agi zamanana, ama ndzaanə də rəgwakii, ama ŋgwalə tə Əntaŋfə. 13Ka ɗanə naamə ha'ə, kaama gəra də uusərə ŋga upaa barəkaanə ətə caama ka də na. Ma uusərakəya, ka jigaginə nə Əntaŋfə gaamə, Əndə məghərəvənə, waatoo Yeesu Aləmasiihu Maluu gaamə. 14Ma ca, kə vigi ci naakii nə ka putə gaamə kaa ca pərapaa taamə acii patənə ŋga 'waslyakəənə, ca laaɓagi taamə ka ci saakii, kaama ndzaanə ka ənjaakii, ama kavə naamə nə ka ɗa ŋunyi sləna. 15Ha'ə dzəgunənəku ka ənja, ha waɓə ka tii, ha dzalə tə tii əsə. Waazawə ka tii də baawəɗaaku. Ga ha kapaa rəgwa ka taa wu a bərapaa tə hə shaŋə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\