Titusə 3

1Ma ɗanəkwa, buurətə ka ənji nə'unə oo'i, a banee tii ka nətii akəŋwacii meeminə da gayinə, təya gaɗee ka tii. Wa təya əgəgi ŋutii ka ɗa taa ŋgutə ŋunyi sləna. 2Ga təya waɓə bwayakii taa ashi wu. Ga təya mbəəzə da ənji əsə. Wa təya ndzaanə ka ənji haŋkala, təya ɗa waawa'anə ka patənə ŋga ənji taa guci patə. 3Acii aməkii maa, ma ŋga ŋuka, agi ghatə shiinə njaamə, purətə haŋkaliinə njaamə, mazakii əsə. Kə shi suuna da moo uushi'inə kama kama a zhi'wee kaamə ka maviinə. Kə njaamə a ɗa bwaya bwayaanə da sərəha. Sə ŋga bərapaanə njaamə. Kə njaamə a bərashi ahadaamə əsə. 4Amma patə da ha'ə, kə ɓaarii Əntaŋfə Maluu gaamə ŋga'əənaakii da uuɗənaakii. 5Kə luupaa ci taamə. Ma ɗii ci ha'ə, əntaa slənənə slənyaamə də rəgwakii; aa'a, amma təgunuunə gaamə nee ci. Də iitə luupaa ci taamə saŋa? Də yiɓəginaakii taamə upaa amə kura poonə taamə, waatoo, kə ənətəgi Malaaɓa Ma'yanə daamə ka kura kuraanə. 6Ma Ma'yanəkəya, kə vii Əntaŋfə kaamə bahə uushi dacii Yeesu Aləmasiihu Maluu gaamə. 7Ma ɗii ci ha'ə, kaa ca shii ɗeeginə kaamə ka ənji gooŋga də pwapoonaakii, kaama ka də nə ka upaa əpinə ətə pooshi ka uudənə. 8Ma waɓəətsa, tantanyinə. Ma uushi'iitsa, kə mwayi nyi ha dzəgunətə ka ənji iza iza'u, kaa ənji nə'unə tə Əntaŋfə a ciŋə agi ɗa ŋunyi sləna. Ma uushi'iitsa, ŋga'ə, ka tsakənə tə ənja. 9Amma, ma waɓə uura mabiinə, da haala ŋga ləmə ŋga dzədzəshi'inə, da mbəza, da ɗaaɗa mabizhinə agyanə bariya ŋga Yahudiinə, ga ha luuvə. Ma ətsə patə, zaɓə, pooshi bwatyakii. 10Ma ənjitə ca kira təəkəshinə patə, dzaluu tə tii. Maɗa kə jalə hə tə tii ha'ə kə ɗii bəra'i, pooshi tii fii, ŋgərəgi naaku nə tsaŋə ahadatii. 11Kə shii hə, ma tsarə ŋga ənjitsa, kə saawii, agi ɗa 'waslyakəənə nə tii. Ətsə ha'ə ca ɓaarii oo'i, tii satii ca anə natii na. 12Yoo, maa kə sləkee nyi ka Arətima taa ka Tikikusə aaɓiiku, ɗawə gazhi'waanə ŋga shinə pii aaɓiiki aa Nikapulisə, makə ɗii ci davə ɗii nyi aniya ŋga kya vyanə. 13Ma Zinasə, waatoo maləmə ŋga bariya, da Apoolasə, ɗawə hiima ŋga tsakənə tə tii ka dzəginatii oogə, acii ga təya ətee taa ka mi. 14Ma ənji gaamə natii, wa təya kavə nətii ka ɗa ŋunyi sləna də gazhi'waanə, təya tsakə tə maaghiinə. Maɗa kə ɗii tii ha'ə, paa tii ka ndzaanə ka mazaɓə ənja. 15Patənə ŋga ənjinə ɗii inə ganə, kə nəhəpaa tii tə hə. Nəhəpaa tə kaɗashinyinə geenə, ənji nə'unə. Wa Əntaŋfə a ɗa koonə pwapoonə, unə patə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\