MATEO 2

1Wo jì Jesu lè Bɛtlɛhɛm, lè Judea nyigbã ji lè èfìɔ Herod be hùenu. Wàlɛbɛ ŋuã, ènunyatɔ kèwo kùnà ènu mɛ̀ to wètriviwo ji-a, ɖewo so èwèzɛ̃pe va Jeruzalɛm. 2Wo bìɔ sè be: «Fikɛ Juwo be èfìɔ kè wo ji-a lè ò? Đo mi kpɔ wètrivi kè ɖè yebe jìji fiɔ-a, lè èwèzɛ̃pe, eye mi va be mi-a jè èɖɛ̀ na ɛ̀.» 3Ekè èfìɔ Herod sè ènyà kè-a, àgbɔ̃ ci ji na ɛ̀, eye be ci ji na Jeruzalɛmtɔwo kpata. 4E yɔ mawunɔ̃ gãwo ku èsefiɔtɔwo kpata bɔ̀, bìɔ wo be: «Fikɛ wo ɖo la jì Mɛsia-a lè ò?» 5Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Wo la jì ì lè Bɛtlɛhɛm lè Judea nyigbã ji. Đo, Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ-a gblɔ̃ be: 6‹Èwò Bɛtlɛhɛm, èdù kè lè Judea nyigbã ji-a, wò mu nyi èdù kè hùe wu lè Judea be èdù gãwo dòmɛ̀ ò, ɖo èwò mɛ̀ ye èfìɔvi kè la kplɔ̀ Izraɛl dùkɔ̃ nyɛ̀-a la to so.› » 7Kè e lè nɛ̀nɛ-a, Herod yɔ ènunyatɔawo lè wawla mɛ̀, bìɔ wo gà kè mɛ̀ tututu wètrivi-a ze-a. 8E yomɛ̀-a, e dɔ̃ ènunyatɔawo ɖoɖa Bɛtlɛhɛm, gblɔ̃ na wo be: «Mì yì ji ɖèvi-a nyuɛ̃ ɖe. Nɛ mì kpɔ ɛ̀-a, mì va to è na mù, nɛ ènyɛ̀ cã ma yì jè èɖɛ̀ na ɛ̀.» 9Ekè wo sè èfìɔ-a be ènyà vɔ̀-a, wo jè èmɔ̃ eye, wètrivi kè to lè èwèzɛ̃pe sã-a, va lè ŋùkɔ̀ na wo le yì. Vɔ̀-a, kè wètrivi-a ɖo àxue kè mɛ̀ ɖèvi-a lè-a be èta mɛ̀-a, e tɔtè. 10Kè wo kpɔ wètrivi-a, èjì jɔ̀ wo ŋutɔ. 11Eye ekè wo ɖo àxue-a mɛ̀-a, wo kpɔ vifɛ̃-a ku ènɔ̀-a Maria, eye wo jè èklò, jè èɖɛ̀ na ɛ̀. Eye ekè wo hũ woabe fòtròwo-a, wo sɔ àgbãmɛ̀kãnuwo na ɛ̀: sìka ku lifĩ kudo àbɛyɛ. 12E yomɛ̀-a, Mawu ɖo àfɔ̀ àfɔ̀ ji na wo lè èdrɔ̃ mɛ̀ be wo mu gbà trɔyì Herod gbɔ ò, eye wo to èmɔ̃ bu jo yì woa de. 13Kè ènunyatɔ ŋuãwo jo vɔ̀-a, Tɔhonɔ̀ be àtikplɔtɔ to ɖo Jozɛf ji lè àlɔ̃ mɛ̀, gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Sitè, kplɔ̀ ɖèvi-a ku ènɔ̀-a nɛ mì-a si yì Ejipte. Nɔ̀ funu kaka na gà kè mɛ̀ mù la to na wò be wò-a trɔva-a, ɖo Herod la ji be yè-a wù ɖèvi-a.» 14Jozɛf sitè lè èzã ŋuã mɛ̀, kplɔ̀ ɖèvi-a ku ènɔ̀-a eye wo si yì Ejipte. 15E nɔ̀ funu kaka na gà kè mɛ̀ Herod ku-a. Ekè-a jɔ̀ nɛ ènyà kè Tɔhonɔ̀ gblɔ̃ to gblɔ̃ɖɛtɔ-a ji-a nɛ zɔ̃ sù be: «Ejipte ye mù yɔ èvi nyɛ̀ ŋusù-a so.» 16Kè Herod kpɔ be ènunyatɔawo flù yè-a, e bijì ŋutɔ. E kpɔ gà kè mɛ̀ ènunyatɔawo to na ɛ̀ be wo jì ɖèvi-a, eye e ɖè ègbè be wo-a wù ŋusùvi kèwo ɖo èpè èvè ku kèwo mu kpɔ ɖo èpè èvè ò-a kpata lè Bɛtlɛhɛm ku yebe àgowo ji. 17Nɛ̀nɛ-a ye ènu kè Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ Jeremia gblɔ̃-a zɔ̃ sù be: 18«Àbòbo ɖì lè Rama. Wo sè àvifãfã ku àlenanawo. Rakɛl ye le fã àvi ɖo yebe èviwo ta, eye, mu le ji be wo-a ɖo àsi àkɔ na yè ò, ɖo yebe viwo dɛ̃.» 19Kè Herod ku yomɛ̀-a, Mawu be àtikplɔtɔ ɖe ɖè ye ɖokoe fiɔ Jozɛf lè èdrɔ̃ mɛ̀ lè Ejipte. 20E gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Sitè, kplɔ̀ ɖèvi-a ku ènɔ̀-a nɛ mì-a trɔyì Izraɛl nyigbã ji ɖo àmɛ̀ kèwo le ji la wù ì-a wo ku vɔ̀.» 21Jozɛf sitè nyàwo, jè èmɔ̃; e kplɔ̀ ɖèvi-a ku ènɔ̀-a, yì Izraɛl nyigbã ji. 22Vɔ̀-a, kè be sè be Arkelaɔs ye wo ɖo èfìɔ ɖo ètɔ-a Herod tèpe lè Judea, e vɔ̃ funu yìyi. Ekè Mawu fiɔ ɛ̀ ènu kè be ɖo la wɔ̀-a to èdrɔ̃ mɛ̀-a, e jo yì Galilea nyigbã ji. 23E va yì nɔ̀ èdù kè wo yɔna be Nazarɛt-a mɛ̀, nɛ ènu kè Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔwo ŋlɔ̃ ɖɛ̀-a nɛ zɔ̃ sù be: «Wo la yɔ ɛ be Nazarɛt-tɔ̀.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\