1 KORINTO 1

1Mairouni B'auro, ae I weteaki iroun te Atua b'a ana tia tuatua Iesu Kristo, ao mairoun naba Totene ae raora n onimaki. 2Nakon ana ekaretia te Atua are i Korinto, ake aomata ni kabaneia ake a kaitiakaki i nanoni Kristo Iesu, ake a rineaki b'a ana aomata te Atua, ma aomata ni kabaneia n taabo nako ake a taromauria ara UEA are Iesu Kristo, are aia UEA ma ngaira. 3Ami b'ai te akoaki, ma te raoi mairoun te Atua are Tamara, ao mairoun te UEA are Iesu Kristo. 4I aki toki ni kaitaua Atuau i bukimi, i bukin ana akoi are kam a tia n anganaki ni maiumi n reitaki ma Kristo Iesu, 5b'a kam a tia n rangi ni buokaki i Rouna n te aro n taetae ma te ataib'ai ni kabanea. 6N ai aron naba are e a tia n unikaki raoi taekan Iesu i buakomi. 7Ma ngaia are akea te b'ai n tituaraoi teuana ae akea i roumi, ngkai kam tiku ni kaantaninga kaotan ara UEA are Iesu Kristo. 8Boni Ngaia are na kateimatoaingkami naba ni karokoa te toki, b'a kam aonga n aki kabuakakaki n ana bong ara UEA are Iesu Kristo. 9E bon riai n onimakinaki te Atua, are Ngaia ae weteingkami b'a kam na i raorao ma Natina are Iesu Kristo are ara UEA. 10I bubutingkami, taari, n aran ara UEA are Iesu Kristo, b'a kam na kaboraoi nanomi. A na akea te i kakaiwi i marenami, ma kam na reitaki n te nano ae ti te arona, ao n te kaantaninga ae ti te arona. 11B'a I kaongoaki taekami, tariu, irouia ana aomata Koroe, b'a iai taiani kauntaeka i buakomi. 12Ae I nanonna n au taeka aei bon aei: b'a kam kangai n tatabemaningkami nako, “Raoni B'auro ngai”; ke, “Raon “Aboro ngai”; ke, “Raoni Keeb'a ngai”; ke, “Raoni Kristo ngai.” 13E tib'auaaki Kristo? E kamateaki n te kaibangaki B'auro i bukimi? Kam b'abetitoaki nako nanon arani B'auro? 14I kaitaua te Atua ngkai akea ae I b'abetitoia i buakomi b'a ti Kiritebo ma Kaio. 15I karaoa aei b'a e kawa n taku temanna b'a kam b'abetitoaki nako nanon arau. 16I b'abetitoia naba kaain ana auti Tetebano; ao I a aki uringnga b'a iai riki ae I b'abetitoia ke akea. 17B'a e aki kanakoai Kristo b'a N na b'ab'abetito, ma E kanakoai b'a N na tataekina te euangkerio-tiaki n te aro n rabakau n taetaenikawai, b'a e kawa n riki ana kaibangaki Kristo b'a te b'ai ae akea manenana. 18B'a te nanobaba taekan te kaibangaki irouia akana nangi mate, ma boni m'aakan te Atua i roura ngaira aika ti kamaiuaki. 19B'a e koreaki ae kangai: “N na kamaunaa rabakauia akana rabakau, ao N na kaki wanawanaia akana wanawana.” 20E nga ane rabakau? E nga te b'akuaku n taekan te Tua? E nga te tia rabakau ni kauntaeka i aon te aonnaba aei? Tiaki E a tia te Atua ni karaoa te nanobaba b'a rabakaun aonnaba? 21B'a te Atua, n rabakauna, ao E a tia ni karaoa ae a na aki kona n ataia aomata n oin rabakauia. Ma e ngae n aei, ao E a bon tia ni baireia b'a E na kamaiuia aika onimaki n te rongorongo n nanobaba ae ti tataekinna. 22B'a a tangiri kanikina aika kamimii I-Iutaia b'a a na nori, ao I-Erene a ukoukora te rabakau. 23Ao ngaira ti tataekina Kristo are kamateaki n te kaibangaki, ae te b'ai ni kab'akab'aka nakoia I-Iutaia, ao te nanobaba nakoia aika tiaki I-Iutaia; 24ma nakoia aika rineaki iroun te Atua, aika I-Iutaia ma I-Erene, boni m'aakan te Atua ao rabakauna naba. 25B'a e rabakau riki nanobaban te Atua nakon rabakauia aomata; ao e korakora riki mamaran te Atua nakoni korakoraia aomata. 26Taari, kam na uringi aromi ngke kam moa ni weteaki iroun te Atua. B'a kam aki iangoaki irouia aomata n te aonnaba aei b'a a bati ami koraki aika rabakau. Ti tem'angina i buakomi aika iai nakoaia aika kakannato, ao tem'angina naba aika nako man utu aika iai karineaia ni katein te aba. 27Ma te Atua E rinei baika atongaki n te aonnaba aei b'a a baba, b'a E na kamamaaia aomata aika rabakau. E rinei b'ain aon te aba aika mamara b'a E na kamamaai baika korakora. 28E rinei b'ain aon te aba te Atua aika atongaki b'a a mangori ma n akea bonganaia, ma baika tiaki oi ni b'ai, b'a E na kamaunai baika atongaki b'a oi ni b'ai. 29Nanona ngkanne b'a akea te aomata ae kona ni kamoamoa i matan te Atua. 30Ma E a tia te Atua n reitingkami ma Kristo Iesu, ao E a tia naba ni karika Iesu b'a rabakaura. A reke reitaki ma te Atua i Rouna; ti a riki b'a ana aomata te Atua ngaira, ao ti a kainaomataki i Rouna; 31n ai aron are koreaki ni kangai: “Ane kamoamoa, ao ke e kamoamoa iroun te UEA.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\