1 KORINTO 10

1I tangiringkami, taari, b'a kam na aki m'aninga b'a a bane ara bakatibu ni mena i aan te nang, ao a bane n ri nukan tari; 2ao kanga a bane ni b'abetitoaki nako nanoni Moote n te nang ao n tari, n aroia ni kairaki i rouna. 3A bane ni kana te am'arake n Tamnei ae ti te arona, are E anganiia te Atua ni m'aakana 4ao a bane naba n nima te moi n Tamnei ae ti te arona, are E anganiia te Atua ni m'aakana. B'a a moi man te b'a are e iririia, are te b'a are mairoun te Atua; ao te b'a arei boni Kristo. 5Ma a m'aiti i buakoia ake E aki kukurei te Atua i rouia, ma ngaia are a mate ni bakarae i nanon te rereua. 6Ao baikai a riki b'a b'aai n reirei nako ira, b'a ti na aki rii iai, n ai aroia. 7Kam na tai riki b'a taan taromauri bouannanti n ai aroia tem'angina i buakoia. N ai aron are koreaki ni kangai, “A tekateka aomata b'a a na am'arake ma ni moi, ao a tei rake b'a a na m'am'aie.” 8Ao ti na tai wene ni bure, n ai aroia tem'angina i buakoia ngke a wene ni bure, ao a mate uarebu ma teninga 9Ao ti na tai kataa te UEA, n ai aroia tem'angina i buakoia ngke a kataia, ao a tiringaki irouia naeta. 10Ao kam na tai ngurengure, n ai aroia tem'angina i buakoia ngke a ngurengure, ao a tiringaki iroun Aneran te Mate. 11A bane n roko baikekei i rouia b'a b'aai n reirei i bukira, ao a riki i bukin reireiara, ngaira aika ti maiu n te tai ae a kaan ma te toki. 12Ma ngaia aei, b'a ane taku n ana iango b'a e tei matoa, ao e na tarataraia b'a e kawa ni b'aka. 13Te kataaki ae e a tia n roko i roumi boni ngaia naba are e roko irouia aomata nako. Ma E kakaonimaki te Atua, ao E na bon aki kariaingkami b'a kam na kataaki i aon ami kona; ma n te tai are kam kataaki iai, ao E na karekea naba te anga are kam na butaki nako maiai, b'a kam aonga ni kona n taon nanomi. 14Ma ngaia aei, ngkami aika kam tangiraki i rou, kam na bon aki taromauria te bouannanti. 15I taetae nako imi ngkai kanga ai aroia aomata aika wanawana ngkami; kam na kareke ami baire n au taeka. 16Ngke ti moi man te m'angko are ti tataro i bukina b'a e na kakab'aia te Atua, tiaki anne te i buokanib'ai n raraani Kristo? Ao ngke ti kana te berena are ti urua, tiaki anne te i buokanib'ai n rab'atani Kristo? 17Ngkai ti teuana te berena, ao ngaira aika ti bati, bon te rab'ata ae ti teuana: b'a ti bane ni buokanib'ai n te berena ae ti teuana. 18Kam na tarai aroia te botannaomata ae Iteraera: tiaki b'a a buokanib'ai n te taromauri n anga-karea aia koraki ake a kang am'arake ake karea? 19Tera ae I nanonna ngkanne n au taeka? I nanona iai kakawakini karean te bouannanti, ke kakawakin te bouannanti? 20I aki, ma ae I nanonna: b'a baike a anga beekan b'a aia karea a anga nakoia taimonio, ma tiaki nakon te Atua; ao I aki tangiringkami b'a kam na buokanib'ai ma taimonio. 21Kam aki kona ni moi man ana m'angko te UEA ao man aia m'angko taimonio. Kam aki kona n uaia n am'arake n ana taibora te UEA ma aia taibora naba taimonio. 22Ke ti tangira ae E na un te UEA? Ti korakora riki nako Ina? 23A atoatonga ae kangai tem'angina i buakomi: “Ti uki ni karaoi b'aai nako.” Tao e koaua, ma a aki bane b'aai ni manena ao a aki bane naba ni kateimatoa te aba. 24Ke e na aki iangoia te aomata i bon i rouna n te baere e na karaoia, ma e na iangoia tem'angina. 25Kam na kang am'arake nako akana kaboaki man te tabo ni kabo iriko-maiu n aki neneri taekaia i bukini mataniwin nanomi. 26B'a e kangai te B'aib'ara: “Bon ana b'ai te UEA aaba nako ma kanoaia.” 27Ngkana e kaoingkami temanna i buakoia ake a aki onimaki nakon ana am'arake, ao ngkana kam kan nako, ao kam na kang am'arake nako ake a kaki i matami, n aki neneri taekaia, i bukini mataniwin nanomi. 28Ma ngkana e kangai temanna nako imi, “Aio are e tiringaki b'a te karea,” ao kam na tai kanna i bukin teuare kaotia, ao i bukin naba mataniwin te nano. 29Ae I taekinna, tiaki mataniwin nanom, ma mataniwin nanon teuarei. “B'a bukin tera ngkae e na baireaki aron inaomatau ni mataniwin nanon temanna? 30Ngkana I katituaraoa te Atua i bukini kanau are I kanna, ao bukin tera b'a N na taeka buaka n te am'arake are I katituaraoi iai i bukina?” 31Ma ngaia aei, b'a ngkana kam am'arake ke kam moi, ke kam karaoa riki te b'ai teuana, ao kam na karaoi ni kabane i bukin neboakin te Atua. 32Tai karaoa te bae e na riki b'a te kanganga nakoia I-Iutaia, ke I-Erene, ke ana ekaretia te Atua; 33n ai arou naba ngkai I kakukureia aomata ni kabaneia ni b'aai ni kabane aika I karaoi, n aki ukoukora ae iai manenana nako iu; ma I ukoukora ae iai manenana nakoia aomata aika bati, b'a a aonga ni kamaiuaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\