1 KORINTO 11

1Kakairi i rou, n arou ngkai I kakairi iroun Iesu. 2I kamoamoaingkami, ngkai kam ururing baike I karaoi ao I reireiningkami iai, ao ngkai kam iri nanon taeka n reirei ake I a tia n anganingkami. 3Ma I tangiringkami b'a kam na ataia b'a atun te mm'aane boni Kristo, ao atun te aine bon te mm'aane, ao atuuni Kristo bon te Atua. 4Te mm'aane ae tataro ke ae taetae ni burabeti, n rabuna atuna, ao e kamatauningaa atuna. 5Ao te aine ae tataro ke ae taetae ni burabeti, n aki rabuna atuna, ao e kamatauningaa atuna; bon akea okorona ma te aine are e a tia ni korobuatauaki. 6B'a ngkana e aki rabunaki atun te aine, ao ke e koreaki irana; ma ngkana te b'ai ni kamamaa nakon te aine korean irana ma korobuatauana, ao ke e rabunaki atuna. 7B'a e bon aki riai n rabunaki atun te mm'aane, ngkai katotongan ao mimitongin te Atua; ma te aine boni mimitongin te mm'aane. 8B'a e aki riki te mm'aane mairoun te aine, ma e riki te aine mairoun te mm'aane; 9ao e aki karikaki te mm'aane i bukin te aine, ma e karikaki te aine i bukin te mm'aane. 10I bukin aei, ao i bukiia naba anera, ao e riai iroun te aine b'a e na memena kanikinaean tauan arona i aon atuna. 11E boni ngae n anne, ma n te maiu n i raorao i nanon te Uea, ao e bon riai iroun te mm'aane b'a e na iai te aine i rarikina, ao iroun te aine b'a e na iai te mm'aane i rarikina. 12B'a ngkae e riki te aine mairoun te mm'aane, ao ai aron naba te mm'aane: e riki mairoun te aine, ma n te aro ni bungiaki; ao a bane b'aai n riki mairoun te Atua. 13Kam na karekei ami baire i bon i roumi: e tau te aine n tataro nakon te Atua, n aki rabunaki atuna? 14A aki reireiningkami aroni b'aai aika karikaki, b'a e aki toronaomata te mm'aane ngkana e ananau iran atuna? 15ma ngkana e ananau irannatun te aine, ao boni b'aini kamoamoakina; b'a e anganaki iran atuna b'a b'ain rabunan atuna. 16Ma ngkana iai ane kani kauntaeka taekan te baei, ao akea riki ae I kona n taekinna, b'a ti aei: b'a akea riki te katei teuana ae ti ataia ke a ataia ana ekaretia nako te Atua. 17Man au taeka aikai, ao bon akea iai kamoamoakimi i rou, i bukina b'a aromi ni bobotaki e a kariki riki baika bubuaka nako imi nakoni baika raraoi. 18B'a aio moa, ngkana kam botaki n ekaretia. ao I ongo b'a e bwenaua ami botaki nakoni koraki n i-kakaiwi aika kakaokoro; ao I kakoaua te rongorongo anne teutana. 19B'a a bon riai n iai taiani bwenaua n ami botaki, b'a a aonga ni kinaki iai te koraki aika bon taan onimaki ni koaua i buakomi. 20Ma ngaia aei, ngkana kam botaki, ao bon tiaki ana Toa te UEA are kam kanna. 21B'a ngkana kam am'arake, ao e waki n am'arake i bon i rouna te aomata n aki tataninga; ao e baki temanna, ao e manging temanna. 22B'a akea ami auti aika kam kona n am'arake ma ni moi iai? Ke kam kakeaa bonganan ana ekaretia te Atua, ma ni kamamaaia te koraki akana akea aia b'ai? Tera ae N na atongnga nako imi? N na kamoamoaingkami? I bon aki kamoamoaingkami n anne. 23B'a I karekea mairoun te UEA te baere I a tia naba n anganingkami: b'a E anaa te berena te UEA are Iesu n te bong are E kam'aneaki iai; 24ao ngke E a tia n tataro ni katituaraoi, ao E urua, ao E kangai, “Rab'atau aei i bukimi. Kam na karaoa aei b'a kanuringau.” 25Ngke a a tia n am'arake, ao E anaa te m'angko n aron naba are E karaoia nakon te berena, ao E kangai, “Te m'angko aei, te boraraoi ae boou i nanon raraau. Kam na karaoa aei, n taai ake kam moi iai, b'a kanuringau.” 26B'a n taai ake kam kana iai te berena aei, ma ni moi n te m'angko aei, ao kam kaotiota iai maten te UEA, ni karokoa ae E roko. 27Ma ngaia aei, b'a ane kana te berena, ke e moi n ana m'angko te UEA n te aro ae aki riai, ao e bure iai nakon rab'atan te UEA ma raraana. 28Ke e tirotiroa moa nanona te aomata, ao i mwina e na kana te berena, ma ni moi n te m'angko. 29B'a ane am'arake ma ni moi n aki ataia b'a tera rab'atan te UEA, ao e na karekea motikan taekana ae na kabuakakaki iai. 30Ao anne bukin ae a bati iai i buakomi aika mamara ma aika aki konab'ai, ao a tia ni mate tabem'aang. 31Ma ngkana ti neneri raoi aroarora, ao akea bairean taekara. 32Ma ngkana a baireaki taekara iroun te UEA, ao E bon reireiniira iai, b'a ti aonga n aki uaia ni kabuakakaki ma te aonnaba ae ekaanako nanon te Atua. 33Ma ngaia aei, taari, ngkana kam bootaki ni karaoa ana Toa te UEA, ao kam na tataningaia raomi. 34Ngkana iai ae baki i buakomi, ao a riai n am'arake n aia auti, b'a kam aonga n aki motikaki taekami iroun te Atua ngkana kam bootaki. Ao i bukin b'aai riki ake tabeua, I a bon kaeti ngkana I roko ikanne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\