1 KORINTO 12

1Taari, I aki tangiringkami b'a kam na aki atai aroni b'aai n tituaraoi ake mairoun te Tamnei are Raoiroi. 2Kam ataingkami b'a ngke beekan ngkami ngkoa, ao kam kairaki nakoni bouannanti aika aki kona n taetae. 3Ma ngaia ae I kaotia nako imi, b'a bon akea ae kairaki iroun Tamnein te Atua, ae e kangai, “Ke e reke kain Iesu!” Ao akea ae kona ni kangai, “Te UEA Iesu”, ma ti ngkana e kairaki iroun te Tamnei are Raoiroi. 4Ao a bati aekani b'aai n tituaraoi, ma ti temanna te Tamnei 5Ao a bati aron nakoa, ma ti temanna te UEA ae e m'akuri te aba i bukina. 6Ao a bati aaro ni m'akuri, ma ti temanna te Atua, ae m'akuri i nanoia aomata ni kabaneia ao E buokiia ni b'aai ni kabane aika a karaoi. 7Ao a anganaki aomata nako te bae E karaoia te Tamnei 8B'a e anganaki temanna ana m'akuri iroun te Tamnei 9Ao e anganaki temanna te onimaki, iroun te Tamnei 10ao e anganaki temanna karaoani m'akuri aika kamimii. Ao tabeman b'a burabeti, ao tabeman te kona ni kinaa Tamnein te Atua ngkana e kaoti. Ao tabeman te kona n taetae n taetae aika aki ataaki nanoia, ao tabeman te kona ni kab'arab'arai nanoia. 11Bon te Tamnei 12Kristo ai aron te rab'ata ae ti teuana, ae a bati b'aina; ma e boni ngae ni bati b'aina, ma bon te rab'ata ae ti teuana. 13B'a ti bane ni b'abetitoaki nako nanon te rab'ata ae ti teuana iroun te Tamnei 14B'a tiaki ti teuana b'ain te rab'ata, ma a bati b'aina. 15Ngkana tao e kangai te wae, “Ngkai tiaki te bai ngai, ao tiaki b'ain te rab'ata ngai,” ao tiaki nanona b'a e a riki naba iai b'a tiaki b'ain te rab'ata. 16Ao ngkana tao e kangai te taninga, “Ngkai tiaki te mata ngai, ao tiaki bain te rab'ata ngai,” ao tiaki nanona b'a e a riki naba iai b'a tiaki b'ain te rab'ata. 17Ngkana arona b'a te mata te rab'ata ni kabanea, ao e nga te ongo? Ao ngkana te taninga te rab'ata ni kabanea, ao e nga te aroboi? 18Ma E a tia te Atua ni kabane b'ain te rab'ata n tatabeua nako ni kaki n te rab'ata, n ai aron nanona. 19Ao ngkana arona b'a a bane b'ain te rab'ata n riki b'a b'aina ae ti teuana, ao e nga te rab'ata? 20Ma n arona ae ngkai: a bati b'aina, ma te rab'ata bon ti teuana. 21Ao e aki kona ni kangai te mata nakon te bai, “I aki kainanoiko!” ke te atu nakon te wae ni kangai, “I aki kainanoingkami!” 22Ma moan te kai te nano ngkana akea b'ain te rab'ata aika atongaki b'a a mamara riki; 23ao ti kabatiai riki karineani b'ain te rab'ata aika ti taku b'a a mangori, ao a m'aiti riki aron tararuani b'ain rab'atara aika aki tau n te noraki; 24arora aikai, a aki kainanoaki i bukini b'ain te rab'ata aika a tau aroia n te noraki. Ma te Atua E a tia ni karaoa te rab'ata n te aro are e na iai riki karineani b'aina are akea karineana, 25b'a e kawa n riki te bwenaua n te rab'ata, ma a na i akoakoi b'ain nako te rab'ata n te aro ae ti te arona nako ia n tatabeua nako. 26Ngkana e maraki b'ain te rab'ata teuana, ao a bane naba ni maraki b'ain nako te rab'ata ma ngaia; ao ngkana e karineaki b'ain te rab'ata teuana, ao a bane b'ain nako te rab'ata ni kim'areirei ma ngaia. 27Rab'atani Kristo ngkami, ao b'ain rab'atana ngkami n tatabemaningkami. 28Ao E a tia te Atua ni kateia tem'angina i nanon te ekaretia: taan tuatua moa; te kauoua, burabeti; te katenua, taan reirei; ao i mwiia, taani karaoi m'akuri aika kamimii; ao i mwiia, te koraki aika anganaki te b'ai n tituaraoi i bukini katokan aoraki; ma taani buobuoki, ma taani kairiri, ma taan taetae n taetae aika a aki ataaki nanoia. 29Taan tuatua aomata ni kabaneia? Burabeti aomata ni kabaneia? Taan reirei aomata ni kabaneia? Taani karaoi m'akuri aika kamimii aomata ni kabaneia? 30Iai irouia aomata nako b'aai n tituaraoi i bukini katokan aoraki? A bane aomata nako n taetae n taetae nako aika a aki ataaki nanoia, ao a kona ni kab'arai nanoia? 31Ma kam na tangiri riki b'aai n tituaraoi aika moa ni kakannato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\