1 KORINTO 13

1I kaota nako imi te aro ae moan te raoiroi riki: ngkana iai i rou te kona n taetae n taetaen aaba nako ma aia taetae anera, ma ngkana akea te tangira i rou, ao I riki n ai aron te b'ai ni katangitang ae te buraati ae e karongoa tangina, ma te b'ai ni katangitang ae te timbara ae e karongoa naba tangina. 2Ao ngkana iai i rou te kona n taetae ni burabeti, ma te kona n atai baika raba ni kabane, ma te atatai ni kabanea; ao ngkana e bane n reke i rou aron te onimaki are I kona ni kam'ae nako maunga iai, ma ngkana akea te tangira i rou, ao bon akea bonganau. 3Ao ngkana I anga nako au b'ai ni kabane, ao I anga rab'atau b'a e na kabuokaki, ma akea te tangira i rou, ao bon akea te bae e raka ae N na karekea iai. 4E taotaona nanona te tangira ao e atataiaomata; e aki babakantang te tangira; e aki tataetae ni karakaraka te tangira, ao e aki kainikatonga; 5e b'aina te aroaro ae riai; e aki ukoukori baika e na kab'aia iai n ti ngaia; e aki kakaiun, ao e aki tautau mwini buure ake a karaoi aomata. 6E aki kim'areirei n te buakaka, ma e kim'areirei n te koaua. 7E kaitarai b'aai ni kabane ma te taotaonaki n nano; e teimatoa n onimaki; e teimatoa ni kaantaninga, ao e teimatoa n taotaona nanona nakoni b'aai ni kabane. 8E aki kona ni mauna te tangira; ao ngkana iai taetae ni burabeti, ao a na kamaunaki; ao ngkana iai taetae aika a aki ataaki nanoia, ao a na bon toki; ao ngkana iai te atatai, ao e na kamaunaki naba. 9B'a a aki koro raoi aron ara atatai, ao e aki koro raoi naba aron ara taetae ni burabeti; 10ma ngkana e roko are te kororaoi, ao e na kamaunaki are aki koro raoi. 11Ngke te teei ngai, ao I taetae n ai aron te teei, ao I iango n ai aron te teei, ao I babaire n ai aron te teei; ngkai I a ikawai, ao I kaki aaro n ataei. 12B'a ae ti noria ngkai ai aron tein taraana ae aki turuturu raoi i nanon te tirotaam; ma ane ti na bon noria raoi n te aro n itaramata. E aki koro raoi aron au atatai ngkai, ma ane na boni koro raoi arona rimwi, n ai arou ngkai I bon ataaki raoi. 13Ma ngkai a tiku n teimatoa baika tenua aikai, ae te onimaki, ma te kaantaninga, ma te tangira, ma e kakannato riki te tangira i buakoia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\