1 KORINTO 14

1E na moamoa i roumi te tangira; ma kam na bati n tangiri naba b'aai n tituaraoi ake mairoun te Tamnei, ma ai moa ra riki b'a kam na kona n taetae ni burabeti. 2B'a te aomata ae taetae n te taetae ae aki ataaki, e aki taetae nakoia aomata, ma e taetae nakon te Atua; b'a akea ae ata nanon te baere e taekinna: b'a e taekin, ni m'aakan te Tamnei, baika raba. 3Ma te aomata ae taetae ni burabeti nakoia aomata, e buokiia ni kateimatoaia ma ni kakorakoraia, ao e anganiia kabebetean nanoia. 4Ane taetae n te taetae ae aki ataaki ao e kateimatoa i bon i rouna; ma ane taetae ni burabeti ao e buoka te ekaretia ni kateimatoa. 5I tangiringkami b'a kam na taetae n taetae aika aki ataaki, ma e a raoiroi riki ngkana kam taetae ni burabeti. E bongana riki te aomata ane taetae ni burabeti nakon ane taetae n taetae aika aki ataaki; ma ti ngkana iai ae kona ni kab'arab'ara nanon ana taeka b'a e aonga n reke kateimatoan te ekaretia iai. 6Ma ngaia aei, taari, ngkana arona b'a I roko i roumi n taetae n taetae aika aki ataaki, ao tera kab'aiami iai i rou? Bon akea, ma ti ngkana I taekina nako imi kanoan te kaotioti are roko nako iu, ke n taekin taekan te atatai ma te taeka ni burabeti, ke te taeka n reirei. 7Ngke arona b'a ti te bo aron tangini b'aai ni katangitang aika akea te maiu i nanoia, n ai aron te kaib'ab'aa ke te aabi, ao e na iranaki n ataaki tangin te kaib'ab'aa ke tangin te aabi? 8B'a ngkana e tang te bu n te tangitang ae aki akaaka, ao antai ae na katauraoi nakon te buaka? 9Ao ai aromi naba, ngkana kam aki b'aina te taetae ae kai ataaki nanona, ao e na iranaki n ataaki nanon te baere e taekinaki? B'a ane kam na taetae nakon te ang. 10Tao a bati aekan taetae nako i aonnaba, ma akea i buakoia ae akea nanona. 11Ma ngaia ae ngkana I aki ata nanon te taetae, ao I riki b'a kanga kaain te aba teuana ngai nakon ane taetae, ao ane taetae b'a kanga kaain te aba teuana nako iu. 12Ao ai aromi naba, ngkai kam rangi n tangiri b'aai n tituaraoi ake mairoun te Tamnei, ao kam na ukoukori b'a a na m'aiti i roumi i bukini kateimatoan te ekaretia. 13Ma ngaia aei, b'a ane taetae n te taetae ae aki ataaki, ao ke e tataro b'a e na kona ni kab'arab'ara nanona. 14B'a ngkana I tataro n te taetae ae aki ataaki, ao e tataro tamneiu, ma e aki bongana nanou. 15Ao tera ngkanne? N na tataro n tamneiu, ao N na tataro naba ni kabongana au iango; N na anene n tamneiu, ao N na anene naba ni kabongana au iango. 16B'a ngkana ko tataro ni katituaraoi n te tamnei, ao e na iranna n atonga te “Amen” n am katituaraoi te aomata ae kan rin n te ekaretia ma e tuai n rin, ngkae e aki ata am taeka? 17B'a e ngae n ae raoiroi am tataro ni katituaraoi, ma e bon aki kateimatoaki iai raom. 18I katituaraoa te Atua ngkae e bati n reke i rou te kona n taetae n taetae aika aki ataaki nakon ane e reke i roumi. 19Ma n te botaki n ekaretia ao I tangiria riki b'a N na atongi nimaua te taeka aika aki kamangaongao, b'a I aonga n reireia naba te koraki ae bati, nakon atongan tebwina tengaa te taeka n te taetae ae aki ataaki. 20Taari, kam na tai b'aina te nano n ataei; ma kam na riki b'a merimeri nakon te buakaka, ao kam na b'aina te nano n ikawai. 21E koreaki n te Tua ae kangai: “E taku te UEA, N na taetae nakon te botannaomata aei n taetae aika aki ataaki, ni wiia aomata tem'angina; ma a bon aki ongo naba i Rou.” 22Ma ngaia ae bon te kanikina taetae aika aki ataaki, tiaki nakoia akana onimaki, ma nakoia akana aki onimaki; ao te taetae ni burabeti bon te kanikina nakoia akana onimaki, ma tiaki nakoia akana aki onimaki. 23Ma ngaia aei, ngkana tao a bane kaain te ekaretia ni botaki, ao a bane n taetae n taetae aika aki ataaki, ao ngkana a rin i buakoia aomata akana aki onimaki ma akana kan rin n te ekaretia ma a tuai n rin, ao tiaki b'a a na taku b'a kam rangirang? 24Ma ngkana tao a bane n taetae ni burabeti ao e rin temanna ae aki onimaki ke temanna ae kan rin n te ekaretia ma e tuai n rin, ao e na namakinna b'a bon te tia bure ngaia, n ongorana ni b'aai ni kabane ake a taekinaki, ao e na motikaki naba taekana iai; 25a na kaotaki baika raba i nanona, ao ane na katorobubua ni bobaraaki n taromauria te Atua, ao e na kaotia, “B'a e boni mena te Atua i roumi!” 26Ao tera ngkanne, taari? Ngkana kam botaki, ao temanna e anene, ao temanna e reirei, ao temanna e taekina te kaotioti are roko i rouna, ao temanna e taetae n te taetae ae aki ataaki, ao temanna e kab'ara nanon te taetae ae aki ataaki; a na bane ni karaoaki baikai i bukini kateimatoaia akana onimaki. 27Ngkana iai akana taetae n taetae aika aki ataaki, ao a na taetae ti uoman, ke e na aki raka i aon teniman, ma e na taetae moa temanna ao i mwina temanna; ao ke e kab'arab'arai nanon taeka temanna. 28Ma ngkana akea te tia kab'ara nanon taeka, ao ke e kainab'aabu n te botaki n ekaretia te aomata ane rabakau n taetae n te taetae ae aki ataaki; ke e taetae bon ti nako ina ma te Atua. 29Ke a taetae uoman ke teniman ake nakoaia te taetae ni burabeti, ao tem'angina a na iangoi raoi nanon taeka ake a taekinaki. 30Ma ngkana iai i buakoia ake a tekateka ae iai te kaotioti ae roko i rouna, ao e na toki n taetae are e taetae. 31B'a kam bane ni kona n taetae ni burabeti n tatabemaningkami nako, b'a a aonga ni bane n reireiaki ami koraki, ao a na bane naba ni kakorakoraki nanoia. 32A tauaki aroia tamneia burabeti irouia burabeti. 33B'a te Atua, tiaki Atuan te mwebuaka, ma bon Atuan te raoi. Ao n aron are b'ainaki n aia ekaretia Kristian ni kabaneia: 34a na tai taetae aine n te botaki n ekaretia nako; b'a e aki kariaiakaki b'a a na taetae; ma a na tauaki aroia, n ai aron taekana naba n te Tua. 35Ngkana iai te bae a kan ata taekana, ao ke a titirakiniia buia ni mwengaia; b'a te b'ai ni kamamaa ngkana e taetae te aine n te botaki n ekaretia. 36E nako mai roumi ana taeka te Atua? Ke e roko i roumi n ti ngkami? 37Ngkana e taku temanna b'a te burabeti ngaia, ke e taku b'a iai i rouna te b'ai n tituaraoi are mairoun te Tamnei, ao ke e ataia b'a baika I koroi taekaia nako imi bon te tua mairoun te UEA; 38ma ngkana iai ane aki ataia, ao ke e aoria n arona anne. 39Ma ngaia aei, tariu, kam na bati n tangira te taetae ni burabeti, ao tai tuka te taetae n taetae aika aki ataaki. 40Ma a na bane b'aai ni karaoaki n te aro ae tara raoi ma n eti raoi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\