1 KORINTO 15

1Taari, I a manga tuangngkami te euangkerio are I taekinna nako imi, are kam kaki naba i nanomi, are kam tei naba iai, 2ao are kam kamaiuaki naba iai ngkana kam taua ni kamatoa i nanomi; ma ngkana kam aki, ao a matebuaka ami onimaki. 3B'a I moa n anganingkami i buakoni baika kakannato te baere I anganaki naba: b'a E mate Kristo i bukin ara bure n ai aron taekana n te B'aib'ara; 4E taunaki, ao E a manga uti n te katenibong n ai aron taekana n te B'aib'ara; 5E noraki irouni Keeb'a, ao rimwi, irouia uake tengauni ma uoman. 6Ao rimwi, E noraki irouia taari aika nimabubua tabun n te tai ae ti teuana; ao m'aitin te koraki aei a boni maiu naba ngkai, ma iai tabem'aang ake a tia ni mate. 7Ao rimwi, E noraki iroun Iakobo, ao rimwi, irouia taan tuatua ni kabaneia. 8Ao i mwiia ni kabaneia, ao E noraki naba i rou, ngke kanga ai aron te aomata ngai are e bungiaki i m'ain ana tai. 9B'a moan te mangori ngai i buakoia taan tuatua, ao I aki tau b'a N na atongaki b'a te tia tuatua, i bukina b'a I b'ainikirina ana ekaretia te Atua. 10Ma n ana akoi te Atua ao I riki n ai arou aei; ao e aki matebuaka ana akoi nako iu: b'a I m'akuri korakora riki nakoia taan tuatua akekei; ma tiaki ngai, b'a bon ana akoi te Atua are i rou. 11Ma ngaia aei, ngkana tao ngai ae I tataekina te euangkerio ke uakekei, ma anne are ti tataekinna ao kam onimaki iai. 12Ngkana e taekinaki Kristo b'a E a tia ni manga uti mai buakoia maate, ao e aera ngkai a taku tabem'aang i buakomi b'a akea manga utiia maate? 13Ma ngkana a aki manga uti maate, ao nanona ngkanne b'a e tuai ni manga uti Iesu; 14ao ngkana E tuai ni manga uti Kristo, ao a matebuaka ara reirei, ao a matebuaka naba ami onimaki. 15Ti na ataaki naba iai b'a ti kewe n ara kaotioti i bukin te Atua, ngke ti kaotiotia b'a Ngaia ae manga kamaiua Kristo man te mate; ma ngkana e koaua b'a a aki manga kamaiuaki maate, ao nanona b'a E bon aki manga kamaiua Kristo. 16B'a ngkana a aki manga kamaiuaki maate, ao nanona ngkanne b'a E tuai ni manga kamaiuaki Iesu. 17Ao ngkana E tuai ni manga kamaiuaki Iesu, ao a matebuaka ami onimaki, ao kam mena naba i buakon ami bure; 18ao a aki kamaiuaki naba te koraki ake a tia ni mate ake a onimakina Kristo. 19Ngkana arona b'a ti kaantaninga Kristo n ti te maiu aei, ao moa ni kananoanga ngaira i buakoia aomata ni kabaneia. 20Ma E a bon tia ni manga kamaiuaki Kristo mai buakoia maate, ao E riki b'a te b'ai ni kakoaua i bukiia ake a tia ni mate b'a a na manga kamaiuaki naba man te mate. 21B'a ngke e roko te mate iroun te aomata, ao boni mairoun naba te aomata rokoni manga-maiuia maate. 22B'a ngke e reke te mate irouia aomata ni kabaneia mairoun Atam, ao ai aroia naba b'a a na bane n reke i rouia te manga uti mairouni Kristo. 23Ma iai bairean temanna ma temanna ngkana e a manga kamaiuaki mai buakoia maate: b'a Kristo moa, ao rimwi te koraki ake a onimakinna ngkana E roko; 24ao rimwi te toki, are E na anga iai te tautaeka Kristo nakon te Atua are te Tama, ngkana E a tia ni kamaunai aaro n tautaeka, ma n tau aaro nako, ma aeka ni m'aka nako. 25B'a E riai n uea Kristo ni karokoa te tai are E kabaneia iai ni kakiia ana kairiribai i aani waena. 26Te kabanea ni kairiribai are na kamaunaki bon te mate. 27B'a ngke E taku te B'aib'ara b'a a bane b'aai ni kakiaki i aani waena, ao e mataata iai b'a e aki kakiaki i aana te Atua. Ma bon te Atua are kaki “b'aai ni kabane” i aani m'aakani Kristo. 28Ma ngkana a kabaneaki b'aai ni kakiaki i aani m'aakani Kristo, ao Ngaia ae te Nati E na kakiaki naba i aani m'aakan Teuare kabane b'aai ni kaki i aan te Nati, b'a E aonga n ataaki te Atua b'a Atuaia aomata nako, ao Atuani b'aai ni kabane. 29B'a ngkana tiaki ngaia anne, ao a na aera ake a b'abetitoaki i bukiia maate? Ngkana a bon aki manga uti maate, ao a aera ngkai a b'abetitoaki naba i bukiia? 30Ao bukin tera ngkai ti a boni kakaitara naba ma taiani kaoanikai ni katoa te aoa? 31Taari, I kaitaraa ma te mate n te bong ae koraki! I riki n taekina aei i bukin nanou ni kamoamoa i bukimi i nanoni Kristo Iesu are ara UEA. 32Ngke arona b'a I un ma maan aika tiritiri i Ebeto ao I b'aina te nano n aomata, ao tera manenana i rou? Ngkana arona b'a a aki manga kamaiuaki maate, ao e kangai te taeka n rabakau teuana, “Ti na am'arake ma ni mooi, b'a ae ti na mate ningabong.” 33Kam na tai burebureaki. “Aaro n i raorao aika buakaka a uru aroaro aika riai.” 34Kam na b'aina te iango raoi, ao tai bure; b'a iai tem'angina i buakomi aika aki ata te Atua; ao I taekina aei b'a kamamaaeami. 35Ane e na kangai temanna, “A na kanga ni manga uti maate? Ao tera aron rab'ataia ane a na roko iai?” 36Te baba! E aki kona n riki te baere ko unikia ngkana e aki mate moa. 37Ao ane ko unikia bon tiaki te aroka ae ikawai ma bon te uaa, ae tao uaan te uita ke tao uaan te kai riki teuana. 38Te Atua E angan te uaa anne te rab'ata n ai aron nanona, ao E katoai uaa nako ma aron rab'ataia. 39Tiaki te iriko ae ti te arona irikoni b'aai ni kabane aika maiu; iai te aeka teuana i bukiia aomata, ao teuana i bukiia manin aon te aba, ao teuana i bukiia mannikiba, ao teuana i bukiia ika. 40Ao iai rab'ata aika b'aini karawa ao rab'ata aika b'ain aon te aba; ma bon te tamaroa teuana tamaroani b'aini karawa, ao te tamaroa teuana tamaroani b'ain aon te aba. 41Bon te tamaroa teuana tamaroan taai, ao teuana tamaroan nam'akaina, ao teuana tamaroaia itoi; ma e kakaokoro tamaroan te itoi teuana ma te itoi teuana. 42Ao ai aron naba manga utiia maate. E na mka te rab'ata are taunaki, ma ngke e a manga uti, ao ai te rab'ata ae aki kona ni mka. 43Akea tamaroana ngke e taunaki, ma iai tamaroana ngke e a manga uti. Akea korakorana ngke e taunaki, ma iai korakorana ngke e a manga uti. 44E taunaki b'a te rab'ata ae bon te rab'ata, ma ngke e a manga uti ao ai te rab'ata ae te rab'ata n tamnei. Ngkana iai te rab'ata ae bon te rab'ata, ao iai naba te rab'ata ae te rab'ata n tamnei. 45Ao ai aron naba are koreaki ni kangai, “Te moa n aomata are Atam bon te aomata ae maiu”; Te kabanea n Atam bon te tamnei ni kamaiu. 46Ma tiaki te rab'ata n tamnei are roko moa, b'a te rab'ata ae bon te rab'ata, ao rimwi te rab'ata n tamnei. 47E riki te moa n aomata mai aon te aba, ao e karikaki man te tano; te Aomata are te kauoman boni mai karawa. 48Aron rab'atan te aomata are karikaki man te tano, bon aron naba rab'ataia aomata ake i aon te aba; aron rab'atan te Aomata are mai karawa, bon aron naba rab'ataia aomata ake mai karawa. 49Ao ngkai ti katotonga aron te aomata are karikaki man te tano, ao ti na manga katotonga naba aron te Aomata are mai karawa. 50Ao aio au taeka, taari: e aki kona ni karekea uean te Atua te iriko ma te raraa, ao e aki kona naba ni karekea te aki mka te mka. 51Noria, I tuangngkami te b'ai ae raba: Ane ti na aki bane ni mate, ma ti na bane n onikaki, 52n te tai ae moan te waekoa, n te rube ni mata, n tangin te kabanea ni bu. B'a ane e na tangi te bu, ao a na manga kamaiuaki maate n aki kona ni mka, ao ti na onikaki. 53B'a e riai n oneaki te aro ni mka aei nakon te aki mka, ao te aro ni mamate aei nakon te aki mamate. 54Ao ngkana e a tia n onikaki te aro ni mka aei nakon te aki mka, ao te aro ni mamate aei nakon te aki mamate, ao e kakoauaki iai te taeka are koreaki ni kangai: “E tae ana kai te mate! 55Te Mate, e nga am tokanikai? Te Mate, e nga am b'ai ni kaikoaki?” 56Te bure boni ngaia ana b'ai ni kaikoaki te mate, ao korakoran te bure bon te Tua. 57Ma E na katituaraoaki te Atua, are anganira te tokanikai iroun ara UEA are Iesu Kristo. 58Ma ngaia aei, tariu, aika kam tangiraki, kam na teimatoa, ao kam na aki toki ni kakaraoi ana m'akuri te UEA, ngkai kam ataia b'a a aki matebuaka ami m'akuri i bukin te UEA.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\