1 KORINTO 16

1I bukini ngkanne te angab'ai i bukiia ake a itiaki: kam na karaoa te baere I a tia n tuangiia taian ekaretia i Karatia b'a a na karaoia. 2Ni moani bongin te wiiki ae koraki, ao e riai te aomata i bon i rouna ni katutuka teutana man are e a tia ni karekea, ao e na kaikoa, b'a e aonga n aki kainanoaki te manga riko angab'ai ngkana I roko. 3Ao ngkana I roko, ao N na kanakoia akana kam kariaia n reeta, b'a a na nikira ami b'ai n tituaraoi i Ierutarem. 4Ao ngkana e riai b'a N na nako naba ngai, ao a na nako ma ngai. 5N na roko i roumi ngkana I tia n ri nuukani M'aketonia; b'a ae N na ri nuukani M'aketonia; 6ao N na tiku i roumi, tao ni kabanea bongin te aumeaang, b'a kam aonga ni bakaborauai nako ike N na nako iai. 7B'a I tangira riki ae N na kawaringkami rimwi ni kamaanai i roumi, ngkana nanon te UEA, nakon ae N na kawaringkami ngkai ao e kimototo au tai i rarikimi. 8Ma N na mena i Ebeto ni karokoa te Bentekota, 9b'a e uki nako iu te mataroa ae warebwe ae kamateraoi i bukin te m'akuri, ao a bati kairiribai. 10Ngkana arona b'a e roko i roumi Timoteo, ao kam na tarataraia b'a a na akea te bae e na makiningkami iai; b'a te tia m'akuri ngaia i bukin te UEA, n ai arou naba. 11Ma ngaia ae e na tai kakeaa bongana temanna i roumi; ma kam na bakaborauia raoi b'a e aonga n roko i rou, b'a ae I taninga rokona ma rokoia taari tem'angina. 12Ao i bukin tarira are Aboro: I kairoroa b'a e na nako imi ma taari aikai, ma akea nanona ni kan nako imi ngkai. E a bon tai nakowati ngkana e reke ana tai. 13Kam na tatauraoi, kam na teimatoa n te onimaki, kam na nano ni mm'aane, ao kam na korakora. 14Kam na karaoi b'aai ni kabane ma te tangira. 15Kam ata Tetebana ma ana utu, b'a ngaiia ake a moa n riki b'a taan onimaki, ao a anga nanoia b'a taani beku i bukiia ake a itiaki: I butingkami, tariu, b'a 16kam na karineia n iri nanoia te koraki akana ai aroia nakanne, ma aomata nako akana buobuoka te m'akuri, ao akana m'am'akuri. 17I kim'areirei ngkai a roko Tetebana ma Boretunato ma Akaiko, b'a ai bon rab'atami naba ngaiia: 18b'a a karekea raun tamneiu ma tamneimi; ma ngaia ae kam na aki m'am'aninga taekaia aeka n aomata akanne. 19A kamauringkami taian ekaretia i Atia. A anga aia kamauri ae bati nako imi i nanon te UEA Akura ma Beritika, ma te ekaretia are a bobotaki kaaina i nanon aia auti Akura ma Beritika. 20A kamauringkami taari ni kabaneia. Kam na i kamauri i bon i roumi n ai aroia n inga taari. 21Ngai ae B'auro, ae I korea au inga nako imi n oini baiu. 22Ngkana arona b'a iai ane aki tangira te UEA, ao ke e reke kaina. M'arana taa! 23E na mena i roumi ana akoi te UEA are Iesu Kristo. 24E na mena i roumi ni kabaneingkami au tangira i nanoni Kristo Iesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\