1 KORINTO 2

1Ao ngai, taari, ngke I roko i roumi n taekina te baere raba are mairoun te Atua, ao I aki kamanenai taeka aika N na atongaki iai b'a iai i rou te rabakau n taetae ma te ataib'ai. 2B'a e reke nanou ngke I mena i buakomi b'a akea riki te bae N na taekinna b'a ti Iesu Kristo, te Kristo are mate n te kaibangaki. 3Ma ngaia are ngke I roko i roumi, ao I mamara ma n rurubenebene ni maaku. 4Ngke I taetae ma ngkami, ao ngke I taekina te euangkerio, ao I aki kani kaotai b'a aongkoa I rabakau n taetae; ma I angan Tamnein te Atua b'a E na kaota m'aakana. 5N te aro anne, ao e a reke i roumi iai te onimaki ni m'aakan te Atua, ma tiaki n rabakaun te aomata. 6Ma ti kabongana te taeka n rabakau i buakoia aomata aika ikawai n aia onimaki; ma tiaki rabakaun aon te aba ke rabakauia taan tautaeka i aonnaba, aika te koraki aika nangi mauna mataia. 7Ti taekina rabakaun te Atua ae akea temanna ae ata arona, are te rabakau ae raba, are E a tia ni motika taekana te Atua, i m'ain rikin aonnaba, b'a E na karekea iai arora n neboaki. 8Akea irouia taan tautaeka n te aonnaba aei ae ata te rabakau aei. B'a ngke a ataia, ao a na bon aki kamatea n te kaibangaki te UEA, are ana b'ai te neboaki. 9Ma e a tia taekana n ai aron are koreaki ni kangai: “Baike e tuai n nori te mata, ao e tuai n ongo te taninga, ao e tuai n reke n ana iango te aomata, boni ngaai baike E katauraoi te Atua i bukiia ake a tangiria!” 10E a tia ni kaotii te Atua nako ira iroun Tamneina. B'a akea te b'ai teuana ae E aki ata arona te Tamnei, ao E atai naba ana kaantaninga te Atua aika nano. 11B'a antai i buakoia aomata ae ata te aomata n arona ni kabane? Bon ti tamnein te aomata ae i nanona. Ao ai arona naba, b'a akea ae ata aron te Atua ni kabane b'a bon ti Tamnein te Atua. 12Ao ngaira ti aki anganaki te tamnei ae b'ain aon te aba, ma ti anganaki te Tamnei are mairoun te Atua, b'a ti na atai ana b'ai n tituaraoi te Atua nako ira. 13Ma ngaia ae ti na aki kabonganai taeka aika ti karekei man te rabakau n aomata ngkana ti taetae, ma ti na kabonganai taeka aika ti reireiaki iai iroun te Tamnei ngkana ti kab'arab'arai ana koaua te Atua nakoia ake iai Tamnein te Atua i rouia. 14Te aomata ae akea Tamnein te Atua i rouna e aki kona ni butim'aai b'aai ake ana b'ai Tamnein te Atua, b'a e taku n ana iango b'a b'aai n nanobaba; ao e aki kona n atai aroia ma bukiia i bukina b'a akea Tamnein te Atua i rouna. 15Ane E memena i rouna Tamnein te Atua, ao e kona neneri aroni b'aai nako b'a a bongana ke a aki; ma akea ae e kona n nenera arona; 16n aron are koreaki ni kangai: “B'a antai ae ata nanon te UEA, b'a e na reireia?” Ma bon iai i roura i nanoni Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\