1 KORINTO 3

1Ao ngai, taari, I aki kona n taetae nako imi ngke arona b'a aomata ngkami aika iai i roumi Tamnein te Atua, ma I taetae nako imi b'a aomata ngkami aika ana b'ai te aba, i bukina b'a ai aroia merimeri ngkami n aromi n onimakina Kristo. 2I kamoingkami n te miriki, ao I aki anganingkami te am'arake ae matoatoa; b'a kam tuai n tau nako iai, ao kam tuai naba ngkai n tau n anganaki, 3i bukina b'a kam teimatoa ni b'aina te maiu are bobuaka ma nanon te Atua. B'a ngkai iai i roumi te bakantang, ma te kauntaeka, ao tiaki kam ekaanako nanon te Atua, ao kam katotoong aroia aomata? 4B'a ngkae e kangai temanna, “Raoni B'auro ngai”, ao temanna e kangai, “Raon Aboro ngai” ao tiaki b'a aei te anua n aomata? 5B'a tera aron Aboro? Ao tera aroni B'auro? Bon taan i buobuoki ngaira, aika kam riki n onimaki i roura; ao ti karaoa ara m'akuri ni kaeti ma tib'angara are E anganira te UEA. 6I uniki aroka ngai, ao e teboki Aboro; ma ana b'ai te Atua karikirakeani maiun te aroka. 7Ma ngaia ae e aki kakawaki te aomata are unika te aroka, ao te aomata naba are tebotebokia; ma E kakawaki te Atua b'a Ngaia are karikirakea maiun te aroka. 8Akea kaokoron te aomata are unika te aroka ma te aomata are teboteboka te aroka; ao ane a na anganaki n tatabemaniia booia n ai aron te m'akuri are a tia ni karaoia. 9Aboro ao ngai, bon raao ni m'akuri i bukin te Atua; ao ngkami ana o n aroka te Atua. Ao ana auti naba ni maeka ngkoe. 10N aron ana b'ai n tituaraoi te Atua are E a tia n anganai, ao I riki b'a te tia kateitei ae rabakau: I kawenea aana, ao e kateitei i aona temanna. Ma te aomata ane kateitei e na taratara raoi aron ana kateitei. 11B'a akea riki aana ae e kona ni kawenea temanna i rarikin are e a tia ni kaweneaki, are Iesu Kristo. 12Ngkana e kateitei te aomata i aon aana aei, n te koora, ke n te tirewa, ke n atibu aika kakawaki, ke n te kai, ke n te uteute, ke n te maange, 13ao ane e na noraki mwin ana m'akuri temanna ma temanna b'a aekara n te bong arei: b'a e na kaotaki n te ai are na katai aia m'akuri nako b'a ua ra. 14Ngkana e tiku n arona ana kateitei te aomata i aona, ao e na anganaki kaniwangana. 15Ma ngkana e uruaki n te ai, ao a na bua ana b'ai, ma e na kamaiuaki ngaia, kaanga ai aron te aomata are reke maiuna mai buakon uran te ai. 16Kam na ataingkami b'a ana um'antabu te Atua ngkami, ao E maeka Tamnein te Atua i nanomi! 17Ngkana e urua ana um'antabu te Atua te aomata, ao ngaia e na uruaki iroun te Atua: b'a e tabu ana um'antabu te Atua, are boni ngkami. 18E na tai burebureia te aomata i bon i rouna. Ngkana e taku temanna i nanona b'a e rabakau i buakomi n te maiu aei, ao ke e riki ni baba, b'a e aonga n rabakau. 19B'a rabakaun aonnaba bon te nanobaba iroun te Atua. B'a e koreaki ae kangai: “E kam'aneia akana rabakau te Atua n aia iango n nanowanawana.” 20Ao e koreaki naba ae kangai: “E atai nanoia akana rabakau te UEA b'a akea maneia.” 21Ma ngaia ae e na tai taetae te aomata ni kamoamoa ana m'akuri temanna. B'a bon ami b'ai b'aai ni kabane: 22B'a tao B'auro, ke Aboro, ke Keeb'a, ke aonnaba, ke te maiu, ke te mate, ke baika boou, ke baika na roko; ami b'ai ni kabane baikai, 23ao ana b'ai Kristo ngkami, ao ana b'ai te Atua Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\