1 KORINTO 4

1Aei arora ae kam na iangoira iai: iangoira b'a ana toro Kristo, aika touati i bukin tataekinani baika raba aika ana b'ai te Atua. 2Ao te bae e tangiraki mairouia touati bon aroia ni kakaonimaki. 3Ma i rou, e aki rangi ni kakawaki nako iu neneran taekau i roumi, ke n te kabowi; ao e aki mena i rou motikan taekau. 4B'a I aki ata te b'ai ae I bure iai; ma aei e aki kakoaua arou b'a I aki kabuakakaki. Bon te UEA ae te tia motika taekau. 5Ma ngaia ae kam na tai motika taekan te aomata i m'ain taina raoi, are tain rokon te UEA, are E na kaoti b'ain te roo aika raba, ao E na kaoti naba iango aika raba i nanoia aomata. Ao ngkanne ane a na anganaki aomata nako kamoamoaaia mairoun te Atua. 6Ao baikai, taari, I a tia ni kabonganai b'a taekau ma Aboro i bukimi, b'a kam aonga n reireiaki iai i roura nanon te taeka are kangai: “Tai ri aon taeka ake a koreaki.” b'a kam aonga n aki kamoamoa temanna b'a e raoiroi riki nakon temanna. 7B'a antai ae karaoiko b'a e na raka arom nakoia tem'angina? Ao tera ae iai i roum ae ko aki anganaki? Ao ngkana e a tia n reke i roum, ao ko aera ngkai ko kamoamoako b'a aongkoa ko aki anganaki? 8Kam a kaman rauaki! Kam a kaman riki b'a kaub'ai ngkami! Kam a tia n riki b'a uea, ao ngaira b'a aomata aika akea wareia. Kam bia bon riki b'a uea ngkami, b'a ti aonga n uea naba ma ngkami. 9B'a I taku n au iango b'a E a tia te Atua n anganira ngaira aika taan tuatua nera ae te kabanea mai buki, b'a kanga aomata ake a tia ni baireaki taekaia b'a a na kamateaki, ao ti riki b'a b'aai ni kamataku nakon te aonnaba nakoia anera ma aomata nako. 10Ti baba i bukini Kristo, ma kam wanawana i Rouna. Ti mamara, ma kam korakora. Kam karineaki, ma ti aki karineaki. 11Ma ngkekei ni karokoa ngkai ao ti baki ma n taka; e kaan ae ti nang aki kunnikaira; ti oreaki; ao ti tuai n tekateka ni maeka; 12ao akea motirawara ni m'akuri ma baira. Ngkana a taetae n iowawa aomata nako ira, ao ngaira ti taetae ni kakab'aiaia; ngkana ti b'ainikirinaki, ao ti taotaon nanora. 13Ngkana a taekinaki arora ni kabuakakaki, ao ti kaboi n taeka aika raraoi. Ti riki ni karokoa te bong aei b'a kaanga maangen aonnaba ma baarekani b'aai ni kabane. 14I aki koroi baikai b'a kam aonga ni mamaa, ma I kan reireingkami b'a kanga natiu aika tangiraki. 15B'a e ngae ngkana tebwina tengaa m'aitiia aomata aika reireingkami taekani Kristo, ma ti temanna tamami: I riki b'a tamami i nanoni Kristo Iesu n te euangkerio are I uotia nako imi. 16Ma ngaia ae I butingkami b'a kam na kakairi i rou. 17Anne bukin ae I kanakoa iai Timoteo nako imi, ae natiu ae tangiraki ae kakaonimaki, i nanon te UEA, b'a e na kauringngkami taiani koaua aika I nakonako iai n onimakinan Kristo Iesu; ao boni ngaai naba aika I reireiniia iai kaain te ekaretia n taabo ni kabane. 18Iai tem'angina i buakomi aika kainikatonga i bukin aia iango are a taku b'a N na aki nako imi. 19Ma e aki maan ao N na roko i roumi, ngkana nanon te UEA, ao N na ata raoi m'akaia aomata akana kainikatonga akanne; ma akea nanou n aia taeka. 20B'a uean te Atua e a noraki arona ni maiuia aomata ni baika karaoi ma tiaki n taeka ake a atong. 21Tera ae kam tangiria n rokou i roumi? Kam tangirai b'a N na roko ma te b'ai ni kataere, ke te tangira ma te nano ae nimamanei?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\