1 KORINTO 5

1A taku aomata b'a bon iai te wene ni bure i buakomi, ae te aeka ni wene ni bure ae akea n ai arona i buakoia aomata aika tiaki I-Iutaia b'a e buuna buun tamana te aomata. 2Ao kam kainikatonga! Tiaki b'a kam bon riai n nanokawaki? Ao te aomata are karaoa te aro aei e bon riai ni kam'awaki mai buakomi. 3Ao I boni ngae n raroa nako mai roumi n rab'atau, ma I boni mena i roumi n tamneiu; ao ngke kanga I mena i roumi, ao I a kaman tia, n aran ara UEA are Iesu Kristo, ni motika taekan te aomata are karaoa te aro ni kammaira anne. 4Ngkana kam botaki, ao raomi tamneiu ma m'aakan ara UEA are Iesu; 5ao kam na anga teuanne nakon Tatan i bukin uruakan rab'atana, b'a e aonga ni maiu tamneina n ana bong te UEA. 6E aki raoiroi b'a kam na kamoamoa. Kam aki ata te iti ae ti teutana b'a e kona ni karikirakea te buraawa are na karikaki? 7Kam na kaki te iti nikawai, b'a kam aonga n riki n ai aron te kariki ni buraawa ae boou are akea te iti iai: b'a bon anne aromi. B'a b'ain te Toa are te Riao bon te karea ae te tiibuteteei are Iesu Kristo, are E a tia ni kamateaki. 8Ma ngaia ae ti na botaki ni kukurei n te Toa are te Riao, ma ti na aki kabongana te kariki are iai te iti nikawai iai, are te bure ma te buakaka; ma ti na kabongana te kariki are akea te iti iai, are karikin te itiaki ma te koaua. 9N au reta are I a tia ni koroia nako imi, ao I tuangngkami b'a kam na aki raoniia taani wene ni bure. 10I aki nanoniia ikai aomatan te aonnaba aei aika taani wene ni bure, ma taani mataai ni kanib'aib'ai, ma taani babakanikawai, ma taan taromauri bouannanti; b'a ngkana ngaia aei ae I nanonna, ao nanona ngkanne b'a kam na kitana te aonnaba. 11Ma are I nanonna n au koroboki, b'a kam na aki raona te aomata ae atongaki b'a te tia onimaki, ao ngaia bon te tia wene ni bure, ke e mataai ni kanib'aib'ai, ke te tia taromauri bouannanti, ke te tia taetae n iowawa, ke te tia mamanging, ke te tia babakanikawai; kam na tai am'arake naba ma ngaia. 12B'a tera au b'ai ni bairei taekaia aomata aika tiaki kaain te ekaretia? Tiaki b'a ti kaain te ekaretia aika kam na bairei taekaia? 13Ma te Atua E na motiki taekaia akana tiaki kaain te ekaretia. Kam na kam'awa te aomata ae buakaka mai buakomi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\