1 KORINTO 6

1Ngkana iai tangin temanna iroun raona, ao e aera b'a e na uotia nakon te kabowi ae kaainaki irouia taani bure, b'a e na motikaki taekana iai, ao e aki uotia nakoia ake a itiaki? 2Kam aki ataiia ake a itiaki b'a a nangi motika taekan aonnaba? Ao ngkana kam nangi motika taekan aonnaba, ao kam na aki kona ngkanne ni motiki taekan taian tangitang aika uarereke? 3Kam aki ataira b'a ti nangi motiki taekaia anera? Ao ngkana ngaia aei, ao tiaki b'a e a moamoa riki i roura b'a ti na motiki taekani b'ain te maiu aei? 4Ma ngaia ae ngkana e mena i roumi motikan taekani b'ain te maiu aei, ao e aera b'a kam na uoti aeka n tangitang akanne nako mataia aomata aika akea warekaia n te ekaretia b'a a na motiki taekaia? 5I taekina aei b'a kam aonga ni mamaa. E koaua b'a bon akea temanna ae rabakau i buakomi ae e kona ni karekea te baire ae raoiroi i marenaia raona n onimaki, 6nakon ae e uota tangina anne nakon te kabowi ao e tei ma te aomata are e tang i bukina, b'a e na motikaki taekana irouia aomata aika tiaki kaain te ekaretia? 7Ngkana e koaua b'a bon iai tangin temanna i bukin temanna, ao kaotana ngkanne b'a iai kab'akami. Kam aera ngkai kam aki kataua te m'akuri ae buakaka ae karaoaki nako imi? Kam aera ngkai kam aki katau m'am'anakimi? 8Ma boni ngkami aika kam karaoi m'akuri aika bubuaka, ma m'akuri ni m'am'anateaba; ao kam boni karaoi nakoia raomi n onimaki. 9Kam ataiia aomata aika buakaka b'a e aki reke i rouia uean te Atua? Kam na tai kababaingkami; e aki reke uean te Atua irouia taani wene ni bure, ma taan taromauri bouannanti, ma aomata aika aki kakaonimaki nakon aia berita ni mare, ma mm'aane aika baka ni kan aine, ma mm'aane aika bure ma mm'aane, 10ma taan ira, ma akana mataai ni kani b'aib'ai, ma akana b'aina te mamanging, ma taan taetae n iowawa, ma taan anai b'aai n te aro n iowawa. E aki kona n reke uean te Atua irouia aomata aika ai aroia aikai. 11Ao akanne anuani maiuia ngkoa tem'angina i buakomi. Ma kam a tia n tebokaki; kam a katabuaki b'a ana b'ai te Atua, ao a tia ni kaetaki aromi n reitaki ma te Atua n aran ara UEA are Iesu, ao iroun naba Tamnein Atuara. 12E taku ana taeka temanna, “Akea tuaau ngkana I karaoi b'aai nako.” Eng; ma a aki bane ni manena i bukim. I kona ni kangai, b'a akea tuaau ngkana I kani karaoi b'aai nako, ma akea te b'ai teuana ae na tautaeka i aou. 13Ao temanna e taku, “Te am'arake i bukin te biroto, ao te biroto i bukin te am'arake.” Eng; ma te Atua E na kamaunai ni kauoua. B'a te rab'ata tiaki i bukin te wene ni bure, ma bon i bukin te UEA; ao te UEA i bukin te rab'ata. 14E a manga kamaiuaki te UEA mai buakoia maate iroun te Atua, ao E na boni kamaiura naba ni m'aakana. 15Kam aki atai rab'atami b'a b'ain rab'atani Kristo? I a anai b'ain rab'atani Kristo ni karaoi b'a b'ain rab'atan te kabekaau? I bon aki kona! 16Kam aki ata te aomata ae nim ma te kabekaau b'a kanga temanna n aomata ngaia ma ngaia? B'a e kangai taekana are koreaki, “A na riki b'a kanga temanna n aomata naka uoman.” 17Ma te aomata ae nim ma te UEA ao kanga ai aron ae ti teuana tamneia. 18Kam na biri nako man te wene ni bure. Buure nako aika e karaoi te aomata a mena i tinanikun te rab'ata; ma ane wene ni bure ao e bure nakon oin rab'atana. 19Kam aki atai rab'atami b'a ana um'antabu te Tamnei are Raoiroi, are maeka i nanomi, are reke i roumi mairoun te Atua? Ai tiaki ami b'ai ngkami. 20B'a kam kaboaki, ao e a tia ni b'aka boomi; kam na neboa te Atua n rab'atami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\