1 KORINTO 7

1Ti na nori ngkai taekani baike kam koroi nako iu: E raoiroi b'a e na aki wene n taanga te mm'aane ma te aine. 2Ma i bukina ngkai e bati te wene ni bure, ao a na bane mm'aane ni karekeia buia, ao a na bane naba aine ni karekeia buia. 3E riai te mm'aane n angani buuna te baere riai b'a e na anganaki n te aro n taanga, ao ai aron naba te aine nakoni buuna. 4B'a e aki tautaeka te aine i aon rab'atana, ma e tautaeka buuna; ao ai aron naba te mm'aane: b'a e aki tautaeka i aon rab'atana, ma e tautaeka buuna. 5Akea ae na rawa i roumi ni wene n taanga, ma ti ngkana kam a tia ni boraraoi b'a kam na aki karaoia moa i nanon taina are kam baireia, b'a kam aonga ni kabongana ami tai anne n tatataro iai; ma i mwin anne ao kam bon riai ni manga okiri aromi n reitaki b'a taanga ngkami, b'a kam kawa ni kaririaki iroun Tatan ngkai kam babanga n taotaon nanomi. 6Aei bon ti au taeka ni kariaia te aro aei, ma tiaki te tua. 7Ai bia arou aomata ni kabaneia! Ma a bane aomata nako n toa ma te b'ai n tituaraoi mairoun te Atua: e anganaki temanna te aeka teuana, ao temanna te aeka teuana. 8Ao ngkanne au taeka nakoia aika tuai ni mareaki ao nakoia aine aika a mate buia: b'a e raoiroi i rouia ngkana a tiku n akea buia, n ai arou. 9Ma ngkana a babanga n taotaon nanoia, ao a na mareaki; b'a e raoiroi riki ae a mareaki nakon ae a tiku ma nanoia ae kiriwe i bukin tangiran te m'ane ke te aine. 10Ma nakoia ake a tia ni mareaki, ao aio au taeka tiaki au taeka b'a ana taeka te UEA: b'a e na tai raure ma buuna te aine; 11ma ngkana e karaoa anne, ao e riai n tiku n akea buuna, ke e na oki nakoni buuna: ao te mm'aane e na aki kanakoa buuna. 12Aio ngkanne au taeka nakoia tem'angina i buakomi ma tiaki ana taeka te UEA, b'a ngkana iai i buakomi raomi n onimaki ae buuna te aine ae tiaki te tia onimaki ae kariaia b'a e na tekateka ma teuanne, ao ke e tai kitana neienne. 13Ao te aine ae buuna te mm'aane ae tiaki te tia onimaki ae kariaia b'a e na tekateka ma neienne, ao ke e tai kitana teuanne. 14I taekina aei i bukina b'a te mm'aane ae aki onimaki e a warekaki b'a temanna ngaia i buakoia ana aomata te Atua i bukin arona ni katiteuanaki ma buuna; ao te aine ae aki onimaki e a riki b'a temanna ngaia i buakoia ana aomata te Atua i bukini buuna ngkae e onimaki. B'a ngkana tiaki arona aei, ao natiia a na katotoong aroia ataei aika natiia beekan; ma ngkana arona aei, ao a butim'aeaki natiia iroun te Atua. 15Ma ngkana bon nanon te aomata ae aki onimaki b'a e na kitana buuna are onimaki, ao ke e karaoia; ngkana e reke aei, ao akea te bae e na kabaeaki iai n te maiu n taanga te mm'aane ke te aine are te buu are onimaki. B'a E a tia te Atua ni weteira nakon te maiu n raoi. 16Ko aki ataia ngkoe ae te ainenum'a ae ko onimaki, b'a ngaia e na kamaiuaki buum i roum? Ao ngkoe ae te mm'aanenum'a ae ko onimaki, ko aki ataia b'a ngaia e na kamaiuaki buum i roum? 17Ma ae kakawaki b'a a na kaotiia aomata nako ni maiuia b'a iai katauaia are a anganaki mairoun te UEA ngke a weteaki iroun te Atua. Ao bon aei naba au taeka are I tuangiia ekaretia ni kabaneia. 18E a tia ni kaitiakaki temanna ngke e weteaki? Ke e tai kamaunaa mwini koreana. E tuai ni kaitiakaki temanna ngke e weteaki? Ke e kaki taekan te kaitiakaki. 19Akea manen te kaitiakaki, ao akea naba manen te aki-kaitiakaki; ma bon iai maneni kawakinan ana tua te Atua. 20Ke e tiku n arona te aomata are e mena iai ngke e weteaki. 21Ko weteaki ngke te toro ngkoe? Tai tabe ma arom n toro; ma ngkana iai te anga ae ko na kona iai ni kainaomatako, ao kabongana. 22B'a te toro ae weteaki iroun te UEA, bon ana aomata te UEA, ae e kainaomataki; ao ai aron naba te aomata ae inaomata, ae weteaki, b'a bon ana toro te UEA. 23Kam kaboaki ao e a tia ni b'aka boomi; kam na tai riki b'a aia toro aomata. 24Taari, kam na maiu n reitaki ma te Atua n aromi are kam mena iai ngke kam weteaki. 25I bukiia ngkanne ateiaine: akea ana taeka te UEA i rou i bukiia, ma N na kaota au iango n ai aron temanna ae nanoangaki iroun te UEA, ao e onimakinaki. 26Ngkai a kanganga boong aikai ao I taku b'a e raoiroi riki iroun te aomata b'a e na tiku n arona ae e mena iai. 27Ko a tia ni mare? Ko na tiku n arom anne. Ko tuai ni mare? Tai iangoa ae ko na mare. 28Ma ngkana ko mare, ao ko aki bure iai; ao ngkana e mare te aine ae te ateiaine, ao e aki bure naba iai. Ma e na reke i rouia aika a tia ni mare rawawatan te maiu aei, are I aki tangiria b'a e na reke i rouia. 29Ae I nanonna, taari, b'a e a riki rake ni kimototo ngkai te tai, ma ngaia ae a riai mm'aanenum'a, ni moa ma ngkai, ni maiu n ai aron ae aongkoa akea buia; 30ao te koraki ake a katumaua te tang b'a aongkoa a aki, ao ake a kim'areirei b'a aongkoa a aki kim'areirei, ao ake a bob'ai b'a aongkoa a aki b'aini baike a kaboi; 31ao ake a tabe ma b'ain te aonnaba aei, b'a aongkoa a aki kabanebuakai aia tai iai. B'a te aonnaba aei, n arona ae ngkai, e na aki maan ao e na mauna. 32Ma I tangiringkami b'a kam na aki iango n raraoma. Te mm'aane ae aki mareaki e iangoa aron te Uea, b'a e na iranna ni kakukureia; 33ao te mm'aane ae mareaki e iangoi b'ain te aonnaba aei, i bukina b'a e kani kakukureia buuna; 34ma ngaia ae e bwenaua nanona. Ao te aine ae aki mareaki, ke te ateiaine, e iangoa ana m'akuri te UEA, i bukina b'a e kan anga rab'atana ma tamneina i bukin te Atua. Ma te aine ae mareaki e iangoi b'ain te aonnaba aei i bukina b'a e kani kakukureia buuna. 35I atonga aei b'a e manena i bukimi; ma tiaki nanona b'a I kani karaoi aaro n tutuki nako imi, ngkai I tangiringkami b'a kam na karaoa ae e eti ma n riai, ao kam na toro iroun te Uea n aki tabeaianga. 36Ma ngkana e taku temanna i nanona b'a e aki kona n taona nanona i bukin nanona ae korakora ni kani botaki ma ana kabae, ao e a taku b'a a bon riai ni mareaki, ao ke e karaoa ane tangiria; e aki bure iai; ke a mareaki. 37Ma ngkana e a bon tia i nanon te aomata, n aki kairoroaki, b'a e na aki mareaki, ao ngkana e a tia ni kona n taotaona nanona, ao e a tia naba ni motikia i nanona b'a tera are e na karaoia, ao e aki bure ngkana e aki mareaki ma ana kabae. 38Ma ngaia aei, b'a ane mare ma ana kabae, ao e karaoa ae raoiroi; ma ane aki mare ma ana kabae, ao e karaoa ae raoiroi riki. 39Akea inaomatan te ainenum'a ngkae e maiu buuna; ma ngkana e mate buuna, ao e a inaomata ngkanne ni manga mareaki ma te mm'aane are e tangiria, ae te Kristian. 40Ma I taku b'a e a kab'aia riki ngkana e aki manga mare; ao I taku naba b'a I kairaki n au iango aikai iroun Tamnein te Atua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\