1 KORINTO 9

1I aki inaomata? Tiaki te tia tuatua ngai? I tuai nora Iesu are ara UEA? Ao tiaki ngkami kanoani mwin au m'akuri i bukin te UEA? 2Ngkana a aki kinai tem'angina b'a te tia tuatua ngai, ma kam boni kinai b'a te tia tuatua ngai nako imi; b'a boni kakoauan nakoau ngkami b'a te tia tuatua ngai i bukin te UEA. 3Ao aio au taeka nakoia akana nenera arou: 4Akea ara riai b'a ti na am'am'arake ma ni momooi i bukin ara m'akuri? 5Akea ara riai b'a ti na kaiririia buura aika Kiritian, n ai aroia taan tuatua ake tabem'aang, ma tarin nako te UEA, ma Keeb'a? 6Ke ti ngai ma B'arenaba aika ti na m'akuri ni karekei baika ti kainanoi i bukini maiura? 7Antai te tautia ae boni kab'akai booni mwin ana kabanem'ane i nanon ana tai ni m'akuri n tautia? Antai ae uniki kureebe ni nneia ae e na aki kang uaana? Antai te tia kaawakintiibu ae aki karekea nimana n rannimammaia tiibu? 8I aki taekini baikai man te iango n aomata. Tiaki b'a aei naba ae e taekinna te Tua? 9B'a e koreaki ae kangai n ana Tua Moote: Ko na tai kabaea wiin te kao ngkana e toutoua te uita ni kaki kunna; 10ke tiaki ana taeka anne i bukira? E boni koreaki i bukira: b'a te aomata ae katauraoa raoi tanon ana tabo n ununiki e m'akuri ma kaantaningan reken tib'angana man uaan arokana; ao te aomata are kaki kunin uaan uita e kaantaninga naba reken tib'angana man uaan uita. 11Ngkana ti a tia ni kamaae n uniki koraa i nanomi ni baika reitaki ma ana kaantaninga te Atua, ao e na iai te nakobuaka i roumi ngkana ti karekei mai roumi uaani mwin ara m'akuri, aika b'ain te maiu aei? 12Ngkana iai aia riai tem'angina ni karekei tib'angaia n ami b'ai, ao tiaki e a moamoa riki ara riai ni karekei tib'angara n ami b'ai? Ma e boni ngae n anne, ma ti a tia n aki b'aina arora aei nako imi; ma ti taotaon nanora nakoni b'aai nako b'a ti aonga n aki tutuka kawain Euangkerion Iesu Kristo. 13Kam aki ataiia ake a kakarao taromauri n te um'antabu b'a a karekei kanaia man te um'antabu, ao te koraki ake a karao taromauri n angakarea b'a iai tib'angaia ni baike a kareanaki? 14Ao ai arona naba nakoia te koraki ake a tataekina te euangkerio, b'a E tua te UEA b'a a riai ni kareke baika kainanoi i bukini maiuia man aia m'akuri n tataekina te euangkerio. 15Ma I tuai mani b'aina teuana mani baikai, ao I aki koroi naba taeka aikai b'a a aonga n reke nako iu. E raoiroi riki i buku b'a N na mate nakon ae e anaaki mai rou iroun temanna te b'ai ae I kakatonga iai. 16B'a ngkana I tataekina te euangkerio, ao bon akea bukin ae N na kamoamoa iai, b'a I katabeaki iai b'a I bon riai n tataekinna. E na reke kaiu ngkana I aki tataekina te euangkerio! 17B'a ngkana I karaoa aei i bukin ae I boni kani karaoia, ao e na reke iai boon au m'akuri; ma ngkana I karaoia i bukina b'a tiaki oin nanou, ao I karaoia b'a bon au m'akuri ae I anganaki b'a N na karaoia. 18Tera ngkanne kaniwangau iai? Bon te tataekina te euangkerio n akea boona, ao te aki b'aini baike a bon riai n reke nako iu n au m'akuri i bukin te euangkerio. 19B'a e ngae ngke I inaomata b'a akea ae I toro i rouna, ma I karikai b'a te toro ngai nakoia aomata ni kabaneia b'a N na kabatiaia konau. 20Ngkana I m'akuri i buakoia I-Iutaia, ao I riki n ai aroia I-Iutaia, b'a a aonga n riki ni Kiritian; ao e boni ngae ngkana I aki mena i aan te Tua, ma I riki n ai aron ae I mena i aan te Tua, b'a a aonga n riki ni Kiritian te koraki ake a mena i aan te Tua. 21Ao ngkana I m'akuri i buakoia aomata ake aki tautaekanaki n te tua, ao I riki n ai aroia n aki tautaekanaki n te tua, b'a a aonga n riki b'a Kiritian; ma tiaki nanona b'a aongkoa akea ana tua te Atua i rou, b'a I boni mena i aan ana tua Kristo. 22Ao ngkana I m'akuri i buakoia aika mamara n te onimaki, ao I riki n ai aroia ni mamara, b'a a aonga n riki ni Kristian. I a tia n riki n aekaia aomata nako n aroia nako, ao I karaoi b'aai ni kabane aika I konai, b'a a aonga ni kamaiuaki tem'angina mai buakoia i rou. 23I bane ni karaoi baikai i bukin te euangkerio, b'a e aonga n reke i rou tib'angau mani kab'aia ake iai. 24Kam aki ataia b'a mai buakoia aomata ni kabaneia ake a ira te kabo birim'aaka n te tabo ni biri, ao bon ti temanna ae na reke i rouna te kaniwanga? Kam na biri b'a e aonga n reke i roumi. 25Aomata ni kabaneia aika na ira te kabo n te takakaro a rangi n tabutabui aroia nakoni b'aai nako. A karaoa aei b'a e aonga n reke i rouia te bau ae kai mka, ma ngaira te bau ae aki kona ni mka. 26Ma ngaia ae I aki biri n aki akaaka, ao I aki itau n ai aron temanna ae orea te akea; 27ma I kataneiaa rab'atau n te aro b'a e aonga ni matoatoa, ao I taua taekan arou b'a kanga te toro, b'a e kawa n aki reke arou i mwin tataekinan te euangkerio nakoia tem'angina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\