1 IOANE 2

1Au ataei aika uarereke, I koroi baikai nako imi, b'a kam aonga n aki bure. Ao ngkana e bure temanna, ao bon iai te Tia Tei i bukira are Iesu Kristo ae atataiaomata, are mena iroun te Tama: 2boni Ngaia te kareanraoi i bukin ara bure; ao tiaki ti ara bure, ma aia bure naba kaain aonnaba ni kabaneia. 3Ao aio te aro ae ti ataira iai b'a ti bon ata te Atua: ngkai ti tauu ana tua nako. 4Ane kangai, I ata te Atua; ma e aki tauu ana tua, ao bon te tia kewe, ao e aki mena te koaua i nanona; 5ma ane taua ana taeka, ao nanona b'a iai kororaoin tangiran te Atua i nanona. Ao n te aro aei, ti a ataia raoi iai b'a ti nim ma Ngaia. 6Ane taku b'a E nim te Atua ma ngaia, ao e riai n nakonako n te aro are E nakonako naba iai Kristo. 7Ngkami aika kam tangiraki, te tua ae I koroia ngkai nako imi bon tiaki te b'ai ae boou, ma bon te tua nikawai ae iai i roumi ma ngke kam moa n riki b'a Kristian, are bon te taeka are kam a tia n ongo. 8Ma e boni ngae n anne, ao I a korea ngkai te tua ae boou nako imi, ae iai koauana ni maiun Iesu ao ni maiumi naba; b'a e tabe ni mauna te roo, ao te oota ni koaua e a tia n oota nako. 9Ane taku b'a e mena n te oota, ma e riba tarina, ao e mena n te roo ni karokoa ngkai. 10Ane tangira tarina ao e maeka n te oota, ao akea te bae e na reke waena iai n tata nako. 11Ma ane riba tarina ao e mena n te roo, ao e nakonako n te roo n aki ataa ike e nako iai, b'a e kamataki matana te roo. 12Ataei aika kam uarereke, I koroboki nako imi, ngkai a a tia ni kab'araki ami bure i bukin arani Kristo. 13Taama, I koroboki nako imi, ngkai kam ata Teuare bon iai ma ngke a tuai ni karikaki b'aai. Rorobuaka, I koroboki nako imi, ngkai kam a tia n tokanikai i aon teuare buakaka. 14Ataei, I koroboki nako imi, ngkai kam ata te Tama. Rorobuaka, I koroboki nako imi, ngkai kam korakora; e memena ana taeka te Atua i nanomi, ao kam a tia n tokanikai i aon teuare buakaka. 15Kam na tai tangira te aonnaba ae bubure, ao tai tangiri naba b'aina nako. Ngkana e tangira aonnaba ae bubure te aomata, ao akea i nanona tangiran te Tama. 16B'a b'aai ni kabane aika mena i aonnaba, ae kaib'ab'arun te rab'ata, ma aia kaib'ab'aru maata, ma kainikatongan te maiu aei, a aki riki mairoun te Tama, ma a riki man te aonnaba ae bubure. 17E tabe ngkai ni mauna te aonnaba ae bubure ma kaib'ab'aruna; ma ane kakaraoa nanon te Atua, ao e na maiu n aki toki. 18Ataei, aei te kabanea n aoa; ao n aron are kam ongo b'a e nangi roko ana kairiribai Kristo, ao bon iai ngkai ana kairiribai Kristo aika bati aika kaoti. Ma ngaia ae ti ataia iai b'a aei te kabanea n aoa. 19Kairiribai aikai a nako mai buakora, ma bon tiaki raora; b'a ngke arona b'a raora, ao a na bon tiku i roura. Ma a nako mai buakora, b'a a na kaotaki b'a tiaki raora ngaiia ni kabaneia. 20Kam a tia ni kabiraki iroun Teuare Moan te Raoiroi, ao kam atai b'aai ni kabane. 21N na aki koroboki nako imi ngke kam aki ata te koaua; ma I koroboki b'a kioina ngkai kam ata te koaua, ao ngkai bon akea te kewe n te koaua. 22B'a antai te tia kewe ma bon te aomata ae taku b'a Iesu bon tiaki te Kristo? Te aomata anne bon ana kairiribai Kristo, e kakeaa te Tama ma te Nati. 23Ane kakeaa te Nati, ao akea te Tama i rouna; ane kaota onimakinan te Nati i rouna, ao bon iai naba te Tama i rouna. 24Ao ngkami, e na mena i nanomi te baere kam ongo ma ngke kam moa n riki b'a Kristian. Ngkana e memena i nanomi te baere kam ongo ngke kam moa n riki b'a Kristian, ao ane kam na nim ma te Nati ao te Tama naba. 25Ao aio te taeka n akoi are E tuangiira: b'a ti na maiu n aki toki. 26I koroi baikai nako imi i bukiia akana kataia ni m'am'anaingkami. 27Ao ngkami, E a tia Kristo ni karuoa Tamneina 28Ma ngaia aei, ngkami aika ataei aika kam uarereke, kam na nim ma Ngaia; b'a ngkana E a manga oki Kristo, ao ti na aki maaku ma ni kaota ae ti rangi ni mamaa i Rouna i matana. 29Ngkana kam ataia b'a E kakaraoa nanon te Atua, ao kam ataiia naba akana kakaraoa nanon te Atua b'a a bane ni bungiaki mai Rouna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\