1 IOANE 3

1Nora aroni m'aitin te tangira are E tangirira iai te Atua, b'a ti aonga n atongaki b'a natin te Atua: ao bon natina ngaira. Ma ngaia ae a aki ataira kaain aon te aba, i bukina b'a a aki ata te Atua. 2Ngkami aika kam tangiraki, bon natin te Atua ngaira ngkai; ao e tuai ni kaotaki b'a terana arora rimwi. Ti ataia, b'a ngkana E a manga oki Kristo, ao ti na katotonga arona, i bukina b'a ti na nora arona ni koaua. 3Ao aomata nako aika iai i rouia te kaantaninga aei, ae kaantaningan Teuarei, a kawakinia b'a a na itiaki ni maiuia, n ai aroni Kristo ngkae E itiaki ni maiuna. 4Ane karaoa ae bure ao e ekaanako te tua; ao te bure bon te ekaanako te tua. 5Ao kam bon ataia b'a E karokoaki Teuarei b'a E na uoti nako buure; ao bon akea te bure i nanona. 6Ane nim ma Ngaia ao e aki bure; ane bure ao e tuai n oota raoi n aroni Kristo, ke e tuai n ataia. 7Ataei aika uarereke, e na tai m'am'anaingkami temanna: b'a ane b'ab'aina te atataiaomata, ao e bon atataiaomata; 8ane karaoa ae bure ao boni mairoun te riaboro, b'a e a kamani bubure te riaboro ma ngke a moa n riki b'aai. E karokoaki Natin te Atua i bukin aei, b'a E aonga n uru ana m'akuri nako te riaboro. 9Ane bungiaki mairoun te Atua ao e aki karaoa ae bure, b'a e memena anuan te Atua i nanona; ao e aki kona ni bure, b'a e bungiaki mairoun te Atua. 10A kaotaki natin nako te Atua ma natin nako te riaboro n aei: ane aki karaoa nanon te Atua ao tiaki mairoun te Atua, ao ai uana naba ma ane aki tangira tarina. 11B'a aio te taeka are kam ongo ma ngke kam moa n riki b'a Kristian, b'a ti na i tangitangiri; 12ao ti na aki katotonga aroni Kain are mairoun teuare buakaka, ngke e kamatea tarina. Ao e aera ngke e kamatea? B'a kioina ngke a bubuaka ana m'akuri, ao a raraoi ana m'akuri tarina. 13Taari, kam na tai mimi ngkana a ribaingkami kaain aon te aba ae bubure. 14Ti ataira b'a ti a tia ni butaki nako man te mate nako nanon te maiu, ngkai ti tangiriia taari. Ane akea te tangira i rouna, ao e maeka n te mate. 15Ane riba tarina ao ai aron te tia tiri aomata; ao kam ataia b'a bon akea te tia tiri aomata ae reke i rouna te maiu are aki toki. 16Ti ata te tangira n aei, ngke E anga maiuna i bukira; ma ngaia ae e riai b'a ti na anga maiura i bukiia taari. 17Ma ane iai ana b'ai aika b'ain te maiu aei, ao ngkana e nora tarina b'a iai kain nanona, ma e aki nanoangaia, ao e na kanga n taku b'a e mena i nanona tangiran te Atua? 18Au ataei aika uarereke, ti na tai i tangitangiri n ti te taeka ao n te newe, ma a na noraki arora n i tangitangiri n te m'akuri ao n te koaua. 19Ane ti na kona n ataira iai b'a ana b'ai te koaua ngaira, ao b'a a na reke raun nanora ngkana ti tei i matana; 20b'a ngkana a kabuakakaira nanora, ao E matairiki riki te Atua nakon nanora, ao E atai b'aai ni kabane. 21Ngkami aika kam tangiraki, ngkana a aki kabuakakaira nanora, ao ti aki maaku i matan te Atua; 22ao ane ti bubuti ao ti anganaki i Rouna, b'a kioina ngkai ti tau ana tua, ao ti karaoi baika kakukurei i matana. 23Ao aio ana tua, b'a ti na onimakina aran Natina are Iesu Kristo, ao ti na i tangitangiri, n ai aron taekan te tua are E anganira te Atua. 24Ao ane tau ana tua ao e nim ma te Atua, ao te Atua E nim ma ngaia. Ao ti ataia b'a E nim ma ngaira n aei, i bukin te Tamnei


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\