1 IOANE 4

1Ngkami aika kam tangiraki, kam na tai iri nanoia tamnei ni kabaneia, ma kam na neneri aroia ni kakoauai b'a tao mairoun te Atua ke tiaki: b'a a bati burabeti ni kewe aika a tia ni waki n aia m'akuri i aonnaba, ao ae a boni waki naba ngkai. 2Kam kona n ata te aomata b'a iai i rouna Tamnein te Atua n te aro aei: tamnei n tatabemaniia nako aika a kaotiia n aia onimaki b'a E roko Iesu Kristo b'a te aomata Ngaia, ao boni mairoun te Atua; 3ao tamnei n tatabemaniia nako aika a aki kaotiia b'a a onimakina Iesu, ao tiaki mairoun te Atua. Te aeka n tamnei aei bon tamnein ana kairiribai Kristo, are kam a tia n ongo taekana b'a e nangi roko; ao bon ae i aon te aba ngkai. 4Ataei aika uarereke, boni mairoun te Atua ngkami, ao kam a tia ni katae aia kai burabeti ni kewe: b'a E m'aka riki Teuare mena i nanomi nakon teuare mena i nanoia kaain aon te aba. 5Boni man te aonnaba ae bubure te koraki arei; ma ngaia ae a taekini b'ain te aonnaba ae bubure, ao a ongo kaaina i rouia. 6Mairoun te Atua ngaira: ane ata te Atua ao e ongo i roura; ane tiaki mairoun te Atua, ao e aki ongo i roura. Ti kona n ata te kaokoro i marenan tamnein te koaua ao tamnein te m'am'ana te aba. 7Ngkami aika kam tangiraki, ti na i tangitangiri: b'a mairoun te Atua te tangira; ao ane iai te tangira i rouna, ao e bungiaki mairoun te Atua, ao e ata te Atua. 8Ane akea te tangira i rouna, ao e aki ata te Atua, b'a te Atua bon te tangira. 9E kaotaki tangirara iroun te Atua n aei: b'a E kanakomaia Natina are te rikitemanna nako aon te aba te Atua b'a ti aonga ni maiu i Rouna. 10Aio te tangira, tiaki ngke ti tangira te Atua; ma E tangirira, ao E kanakomaia Natina b'a te kareanraoi i bukin ara bure. 11Ngkami aika kam tangiraki, ngkae E tangirira te Atua n te aro aei, ao e riai naba b'a ti na i tangitangiri. 12Akea te aomata ae a tia n nora te Atua; ngkana ti i tangitangiri, ao E nim ma ngaira te Atua, ao e kakoroaki raoi tangirana i nanora. 13Ti ataia b'a ti nim ma Ngaia ao Ngaia E nim ma ngaira, n aei, b'a kioina ngkae E a tia n anganira Tamneina. 14Ti a tia n noria, ao ti tataekinna naba b'a E a tia te Tama ni kanakomaia te Nati b'a te Tia Kamaiuia kaain aonnaba. 15Ane kaotia n ana taeka b'a e onimakina Iesu b'a bon Natin te Atua, ao E nim te Atua ma ngaia, ao ngaia e nim ma te Atua. 16Ao ti ata te tangira are E tangirira iai te Atua, ao ti kakoauaa. Te Atua bon te tangira; ao ane b'ab'aina te tangira, ao e nim ma te Atua, ao te Atua E nim ma ngaia. 17N te aro aei ao e kakororaoaki raoi iai te tangira i roura, b'a ti aonga n aki maaku n te bongi ni motikitaeka: b'a kioina ngkai ti te bo aroni Kristo ma arora i aon te aba aei. 18Akea te maaku i nanon te tangira; ma te tangira ae kororaoi e kaki te maaku. B'a iai rekereken te maaku ma te motikitaeka ni karawawata; ao ane mamaku ao e tuai ni kakoroaki raoi n te tangira. 19Ti b'aina te tangira, i bukina b'a E tangirira moa. 20Ngkana e kangai temanna, I tangira te Atua, ao ngkana e riba tarina, ao bon te tia kewe ngaia; b'a ane aki tangira tarina ae e a tia n noria, ao e aki kona n tangira te Atua ae e tuai noria. 21Ao aei te tua ae ti anganaki mai Rouna: b'a ane tangira te Atua, ao e na tangira naba tarina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\