1 IOANE 5

1Aomata nako aika kakoaua b'a Iesu bon te Kristo a bungiaki mairoun te Atua; ao aomata nako aika tangira Teuare karikiia, ao a tangira naba Teuare a bungiaki mai Rouna. 2Ti ataira b'a ti tangiriia natin te Atua, n aei, ngkana ti tangira te Atua, ma n tauu ana tua. 3B'a bon tangiran te Atua te baei, ae tauan ana tua i roura; ao a aki kanganga aroia n tauaki. 4B'a ane bungiaki mairoun te Atua ao e kona ni kataea ana kai te aba: ara onimaki boni ngaia ae anganira te tokanikai i aona. 5Ao antai ae kataea ana kai te aba, tiaki ane kakoaua b'a bon Natin te Atua Iesu? 6Boni Ngaia Teuare nako mai n te raraa ma te ran, are Iesu Kristo. E nako mai, tiaki ti n te ran; ma n te ran ao n te raraa. Ao te Tamnei boni Ngaia te tia kaotiota koauan te baei; b'a te Tamnei bon te koaua. 7B'a teniman taani kaotioti. 8B'a te Tamnei, te ran ao te raraa; ao a boraoi n aia kaotioti. 9Ngkana ti kakoaua aia kaotioti aomata, ao ti na boni kakoaua ana kaotioti te Atua, b'a e kakannato riki. B'a aio ana kaotioti te Atua: b'a E boni kaotioti i bukin Natina. 10Ane onimakina Natin te Atua ao e kawakini baike E a tia n taekin te Atua b'a a koaua. Ane aki ira nanon ana taeka te Atua ao e riki ngaia b'a te tia kewe, b'a kioina ngke e aki kakoaua ana kaotioti te Atua are E taekinna i bukin Natina. 11Ao aio te kaotioti: b'a E anganira te Atua te maiu are aki toki, ao e mena te maiu aei i nanon Natina. 12Ane iai te Nati i rouna, ao iai naba te maiu arei i rouna; ane akea Natin te Atua i rouna; ao akea naba te maiu arei i rouna. 13I koroi baikai nako imi, b'a kam aonga n ataia b'a bon iai i roumi te maiu are aki toki, ngkami akana kam onimakina aran Natin te Atua. 14Ao aio kakoauaana i roura, b'a ngkana ti tataro ni butiia te b'ai teuana n ai aron nanona, ao E bon ongo i roura. 15Ao ngkai ti ataia b'a E ongo i roura ni b'aai nako ae ti bubuti iai, ao ti ataia b'a a tia n reke i roura baike ti bubutiia iai. 16Ngkana e nora tarina te aomata b'a e karaoa te bure ae e na aki mate iai, ao e na tataro i bukina, ao te Atua E na angan teuare e bure te maiu. E a kaeti aei nakoia ake a bure n te bure ae a na aki mate iai. Bon iai te bure ae e mate te aba iai: I aki taku b'a e na tataro i bukin aei. 17Te karaoi m'akuri ni kabane aika buakaka bon te bure; ao bon iai te bure ae e aki mate te aba iai. 18Ti ataia b'a ane bungiaki mairoun te Atua e aki bure; ma Teuare bungiaki mairoun te Atua E kawakinna, ao akea te kabuanib'ai ae na riki nako Ina mairoun teuare buakaka. 19Ti ataira b'a mairoun te Atua ngaira, ao aomata aika aomatan te aonnaba ae bubure a mena i aani m'aakan teuare buakaka. 20Ao ti ata Natin te Atua b'a E a roko, ao E anganira te atatai, b'a ti na ata Teuare koaua; ao ti nim ma Teuare koaua, ti reitaki ma Natina are Iesu Kristo. Bon aei te Atua ni koaua, ao te maiu are aki toki. 21Ataei aika kam uarereke, kam na kawakiningkami n taua raroami mani bouannanti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\