1 BETERO 1

1Mairouni Betero, ae ana tia tuatua Iesu Kristo, nakoia akana rineaki akana iruwa akana uamaae i Bonto, ao i Karatia, ao i Kabatokia, ao i Atia, ao i Bitunia, 2akana rineaki n ai aron nanon ma ana baire ma ngkoangkoa te Atua ae te Tama, ao a katabuaki maiuia iroun te Tamnei b'a ana b'ai te Atua, b'a kam na ongeaba iroun Iesu Kristo ma ni kaitiakaki n raraana. A na kabatiaki nakoimi te akoi ma te raoi. 3E na karaoiroaki te Atua ae Taman ara Uea are Iesu Kristo, b'a man ana nanoanga ae bati ao ti a anganaki te maiu ae boou ma te kaantaninga ae nene ni manga-utin Iesu Kristo man te mate; 4b'a a aonga n reke b'aai aika kawakinaki i bukira, aika b'aai aika aki kona ni mka, aika aki kam'ara, aika aki kona n rai, aika kawakinaki i karawa i bukimi, 5ngkami aika kam kawakinaki ni m'aakan te Atua n te onimaki, i bukin te kamaiuaki ae e tauraoi ni kaotaki n te kabanea n tai. 6Kam na kim'areirei n te baei, e boni ngae n riai iroumi b'a kam na rawawata i nanon tabeua te tai i bukini kataakimi aika bati aroia; 7b'a e aonga n riki kataan ami onimaki, ae kakawaki riki nakon te koora ae kai mauna are e boni kataaki naba n te ai b'a ua ra, b'a kamoamoami ma neboami ma karineami ngkana E a manga oki Iesu Kristo, 8are kam tuai n noria, ma kam tangiria naba; are kam aki noria ngkai, ma kam onimakinna naba, ao kam kim'areirei n te kim'areirei ae rangi ni bati ae aki konaaki ni kab'araki arona n taian taeka; 9ao e reke iroumi mwin ami onimaki, ae kamaiuani maiumi. 10Ao burabeti ake a taetae ni burabeti i bukin te akoi are na riki b'a ami b'ai a kakorakoraia n ukoukora ma n nenera aron te kamaiu aei. 11A kataia ni kakaaea b'a antai te aomata, ao te tai ra ake a kaotaki iroun Tamnein Kristo are mena i nanoia ngke E taekini baikai i m'ain rikiia, aika marakini Kristo ake E na taonaki iai, ao te neboaki are E na b'ainna i mwini maraki akanne. 12E kaotaki nakoia burabeti akanne b'a a aki taekini baikai i bukiia, ma a taekin i bukimi, aika baika taekinaki ngkai nakoimi irouia ake a tuangngkami te euangkerio iroun te Tamnei are Raoiroi are kanakomaiakaki mai karawa; aika baika a kan atai naba anera. 13Ma ngaia ae kam na tatauraoi n ami iango nako; kam na kamarurungngkami, ao kam na teimatoa ni kaantaninga te akoi are na uotaki nakoimi ngkana E a manga oki Iesu Kristo. 14Ngkai naati aika ongeaba ngkami, ao a na tai kairaki maiumi n iangoan nanomi aika bubuaka ake iai iroumi ngkoa ngke kam roo n nano; 15ma kam na itiaki n aroaromi ni maeka ni kabane i matan te Atua, ni kakairi iroun Teuare itiaki are weteingkami. 16B'a e koreaki ae kaangai, “Kam na itiaki b'a I itiaki Ngai.” 17Ao ngkana kam atonga Teuare motiki taekaia aomata nako b'a Tamami n ami tataro, are Teuare aki nanonano b'a E motika taekan te aomata ni kaeti ma aron te baere e karaoia, ao kam na kabane ami bongi ni maiu i aon te aba aei ni maku. 18Kam ataingkami b'a kam aki kainaomataki ni baika kai mauna, ae te tirewa ma te koora, man aromi nikawai ae akea manenana, ae kam anganaki mairouia ami bakatibu; 19ma kam kainaomataki n te raraa ae kakawaki ae raraani Kristo, are kanga ai aron te tiibuteteei ae akea buakakana ao akea baarekana. 20E a kaman rineaki n ai aron nanon ma ana baire ma ngkoangkoa te Atua ngke a tuai ni karikaki b'aai, ma E a kaotaki ni boong aikai aika kabaneani boong i bukimi, 21ngkami akana kam onimakina te Atua i rouna, ae E a manga kamaiua mai buakoia maate, ao E anganna te neboaki; b'a a aonga n tiku ami onimaki ma ami kaantaninga iroun te Atua. 22Ngkai kam a tia ni kaitiaki maiumi n ami ongeaba nakon te koaua, ao kam a tia ni b'aina te tangira ni koaua i bukiia raomi ni Kristian, ao kam na kakorakoraingkami n i tangitangiri ma nanomi ni koaua. 23B'a n ana taeka te Atua, ae te taeka ae maiu ae teimatoa, ao ai aron ae kam a manga bungiaki, tiaki mairoun te karo ae mamate, ma mairoun te karo ae aki mamate. 24B'a e kaangai te B'aib'ara: “Kanga te uteute aomata ni kabaneia, ao tamaroaia ni bane kanga ai aron ueen te uteute. E rai te uteute, ao e b'aka te uee, 25ma ana taeka te Uea e teimatoa n aki toki.” Ao te taeka aei bon te euangkerio ae tataekinaki nakoimi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\