1 BETERO 2

1Ma ngaia ae kam na kaaki taian nano n riribai, ma te uarao, ma te baka n raoiroi, ma taiani bakantang, ma taeka ni kamaraki nano ni kabane, 2ao kam na tangira te miriki ae itiaki ae b'ain te nano, n ai aroia merimeri aika tib'a bungiaki, b'a kam aonga n ikawai iai ao kam kamaiuaki; 3N aron are koreaki ni kaangai, “Kam a tia ni kunea i bon iroumi b'a E ataataiaomata te Uea.” 4Kam na nakoina, nakon Teuare kanga ai aron te atibu ae maiu, ae kakiaki bonganana irouia aomata, ma E rineaki iroun te Atua b'a e kakawaki. 5Ao ngkami naba kanga ai aron atibu aika maiu aika kabonganaki i bukini katean te Tembora n tamnei, ike kam na m'akuri iai b'a ibonga aika ana aomata te Atua, n anga karea n tamnei iroun Iesu Kristo. 6B'a e koreaki n te B'aib'ara ae kaangai: “Noria, I kawenea te atibu i Tion, ae te atibu ae bouan te maninganinga ae rineaki b'a e kakawaki; ao ane onimakinna ao e na bon aki kamaamaaeaki.” 7Ma ngaia ae te atibu aei, e kakawaki nakoimi ngkami aika kam onimaki; ma nakoia akana aki onimaki, “E riki b'a bouan te maninganinga te atibu are kakiaki b'a akea bonganana irouia taani kateitei.” 8Ao e a manga taku te koroboki teuana: “Te atibu are a na reke waeia iai aomata ao a tata nako, te atibu are a na b'aka iai.” A tata nako i bukina b'a a aki ongeaba nakon ana taeka te Atua; ao anne bon nanon te Atua ma ana baire ma ngkoangkoa i bukiia. 9Ma ngkami bon te botannaomata ae kam rineaki, ae ana ibonga te Uea, ae te botannaomata ae itiaki i matan te Atua, ae ana aomata te Atua, ae rineaki b'a e na kaotioti ana m'akuri aika kamimii Teuare weteingkami man te roo nakon ana oota ae kamimii. 10Tiaki ana botannaomata te Atua ngkami ngkoa, ma ngkai kam a riki b'a ana botannaomata; kam aki nanoangaki ngkoa, ma ngkai kam a nanoangaki. 11Ngkami akana kam tangiraki, I butingkami ngkai kanga iruwa ngkami ao kanga aomata aika maeka n aki maan n te aonnaba aei, b'a a na aki tauaki aromi n iangoan nanomi aika bubuaka aika aki toki ni buakana te maiu are kam anganaki. 12A na raoiroi aroaromi i buakoia aomata aika tiaki I-Iutaia; b'a ngkana a bukiningkami b'a kam karaoa ae buakaka, ao a noori ami m'akuri b'a a raraoi, ao a na neboa te Atua iai n te bong are E na roko iai. 13I bukin te Uea ao kam na ongeaba nakon tuan taian tautaeka nako: b'a tao nakon te king 14ke nakoia akana iai nakoaia ni kairiri n te tautaeka, aika a kanakoaki iroun te king b'a a na kareke kaiia akana kakaraoa ae buakaka, ao a na kamoamoaia akana karaoa ae e raoiroi. 15B'a E tangiringkami te Atua b'a kam na katoki taeka n nano roo aika aia taeka aomata aika nanobaba, ni karaoan ae e raoiroi iroumi. 16Kam na b'aina te maiu n inaomata; ma kam na tai b'aina inaomatami b'a aonami ngkana kam karaoa ae buakaka; ma kam na b'aina te maiu n toro ae maiuia aomata aika tooro iroun te Atua. 17Kam na karineia aomata ni kabaneia, ao tangiriia raomi ni Kristian. Maaka te Atua. Karinea te king. 18Tooro, kam na aan-taeka irouia ami toka ma te maku ae bati; tiaki ti irouia tooka akana raoiroi ma akana nimamannei, ma irouia naba akana buakaka. 19E na kakab'aiaki te aomata iroun te Atua i bukin aei: b'a e ata nanon te Atua i mataniwin nanona, ao e nanom'aka iai ni kamarakaki n te aro ae aki riai. 20B'a tera kamoamoami ae na reke ngkana kam bure ma n oreaki iai, ao kam taotaon nanomi? Ma ngkana kam karaoa ae e raoiroi, ni kamarakaki iai, ao kam taotaon naba nanomi iai, ao kam na kakab'aiaki iai iroun te Atua. 21B'a kam weteaki nako iai: b'a E kamarakaki naba Kristo i bukimi, ao E katuka nakoimi te aro ae kam na kakairi iai, b'a kam aonga n tou mwini m'anekana. 22Akea te bure ae E karaoia, ao E tuai n taekina te kewe. 23Ngke E taetaebuakaki, ao E aki kabooa n te taetaebuaka naba; ngke E kamarakaki, ao E aki taetae b'a E na kareke kaiia ake a kamarakiia; ma E kaaki taekana nakon Teuare motiki raoi taeka. 24Ao E uoti ara bure n rab'atana i aon te kai, b'a ti na mate nakon ara bure ni kitan, ao ti na kabane maiura i bukini karaoan nanon te Atua. Ao kam kamaiuaki n oreana. 25B'a kam tiotio nako ngkoa n ai aroia tiibu; ma kam a oki ngkai nakon te Tia Kawakini maiumi ma te Tia Tararuai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\