1 BETERO 3

1Ao i bukimi ainenum'a: kam na aan-taeka irouia oini buumi; b'a e aonga n are ngkana a aki ira nanon ana taeka te Atua mm'aanenum'a, ao a na anaaki nanoia n aroaroia buia. E na aki kainanoaki ami taeka, 2i bukina b'a ane a na noori aroaromi aika itiaki ma ni karinerine. 3Ao katamaroaami ae riai, tiaki katamaroaan tinanikumi ae biran iran atuumi, ao karinani b'aai aika koora, ke kunnikai ake kam kunnikaingkami iai aika bobuaka; 4ma katamaroaami ae riai, bon te aomata ae raba ae b'ain te nano, ae katamaroaami ae aki kona ni mka, ae te nano ae nimamannei ae rau, ae kakawaki i matan te Atua. 5B'a ai ngaia anne aroia aine ngkoangkoa ake a tataromauria te Atua ma ni mwiokoia, ngke a katamaroaia n aroia n iriri nanoia oini buia: 6n ai aron Nei Tara ngke e irira nanon Aberaam, ao e atoatongnga b'a ana toka. Ao kam a riki b'a natina ngkami, ngkana kam kakaraoa ae e raoiroi, ma n aki mamaku n te b'ai teuana. 7Ao i bukimi mm'aanenum'a: kam na maeka ma buumi ma te atatai b'a ngaiia ai aron te m'angko ae mamara riki, ngkai te aine. Kam na karineia, i bukina b'a a na uaia ni b'aib'ai ma ngkami n te b'ai n tituaraoi ae te maiu; b'a a aonga ni kaekaaki ami tataro. 8Kabanean au taeka ngkanne: kam na bane ni b'aina te nano ae ti te arona, ma te namakin ae ti te arona; kam na tangiriia raomi ni Kristian, kam na nanoanga, ao kam na nanorinano. 9Kam na tai kabooa te buakaka n te buakaka, ao te taetaebuaka n te taetaebuaka; ma kam na taetae ni kakab'aiaia aomata; b'a kam weteaki nakon aei, b'a kam aonga ni karekea te kakab'aiaki. 10B'a e kaangai te B'aib'ara, “Ane kani maiu ni kukurei ma ni kan noori boong aika raraoi, e na kawakina newena man te taetae ae buakaka, ao riana man taekinan te kewe. 11E na kitana te buakaka, ao e na kakaraoa ae e raoiroi; E na ukoukora te raoi, ao e na kekeiaki m'aaka nako iai. 12B'a E tarataraia akana raoiroi te Uea, ao E ongo aia tataro, ma E ekianako nako akana karaoa ae buakaka.” 13Ao antai ae na kaikoakingkami ngkana a korakora nanomi ni kani karaoa ae e raoiroi? 14Ma ngkana kam boni maraki i bukini karaoan nanon te Atua, ao kam a kab'aia. Kam na tai makuia, ao a na tai kakiriweaki nanomi. 15Ma kam na tabua Kristo i nanomi b'a te Uea; ao kam na tauraoi n te bong ae koraki b'a kam aonga ni kona ni kaeka te aomata ae titirakiningkami bukin te kaantaninga ae mena i nanomi; 16ma kam na kaeka ma te nimamannei ao te maku; kawakini mataniwin nanomi b'a a na itiaki; ao n te aro aei a na mamaa iai te koraki ake a taetae ni kabuakakai aroaromi aika raraoi ngkai kam reitaki ma Kristo. 17B'a e raoiroi riki marakimi i bukini karaoan ae e raoiroi, ngkana anne nanon te Atua, nakoni marakimi i bukini karaoan ae buakaka. 18B'a e mate Kristo i bukini buure ti te taina ao akea riki, te aomata ae e raoiroi i bukiia aika buakaka, b'a E aonga ni kairingkami nakon te Atua. E boni kamateaki n te aro n rab'ata, ma E kamaiuaki n te aro n tamnei; 19are E nako n arona aei ni kab'arab'ara nakoia tamnei ake n te karabuuti. 20Ake te koraki n aki ongeaba nakon te Atua ngke E tataninga ma te taotaonaki n nano ni boong ake e kabaa iai ana kaibuke Nooa; are a kamaiuaki i nanona ti tabeman te aomata, aika waniman, n te ran. 21Ao te b'abetito, are aekan te ran arei, e kamaiungkami ngkai, tiaki ni kaitiakan te baareka man te rab'ata, ma n te kaeka nakon te Atua mani mataniwin te nano ae itiaki. E kamaiungkami ni manga-utin Iesu Kristo; 22are nako karawa, ao E mena i angaatain te Atua, n tautaeka i aoia anera ma ake iai m'akaia ma aroia n tautaeka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\