1 BETERO 4

1Ma ngaia ae ngkae E a tia ni maraki Kristo n rab'atana ao kam na tauraoi naba ni b'aina te nano ae ti te arona ma nanona; b'a ane e a tia ni maraki n rab'atana ao e a tia n aki tau-taekanaki maiuna n te bure. 2B'a kam na aki kabane ami bongi ni maiu n rab'atami n iri nanoni iango n aomata aika naano ni kaib'ab'aru, ma kam na ira nanon te Atua. 3Kam riai n aki manga karaoi baika kam karaoi ngkoa ngke kam iri nanoia aomata ake tiaki Kristian, ni maiu ni kaitataan ma ni kaib'ab'aru, ma ni manging, ma ni bobotaki ni manging ni kukurei ni kammaira, ma n iri taromauriani bouananti aika taromauri aika bati n ribaki. 4A mimi ngkai kam aki raoniia n aroia ni kabatia te maiu-buaka n aron are a kakaraoia; ao a taetaebuakaingkami. 5Ane a na taekin aroia nakon Teuare tauraoi ni motiki taekaia akana maiu ma akana mate. 6B'a anne bukin ae taekinaki naba te euangkerio nakoia akana mate, b'a a aonga ni motiki taekaia n ai aroia aomata aika maiu n rab'ataia, ao b'a a aonga ni maiu ni maiuia n tamnei n ai aron te Atua. 7E a kaan tokini b'aai ni kabane, ma ngaia ae kam na nanowanawana ma n tatauraoi n tataro. 8Ma e a moamoa i aoni b'aai ni kabane b'a kam na kabatia te i-tangitangiri; b'a e rabuni buure aika rangi ni bati te tangira. 9Kam na i akoakoi n aki b'angantaeka. 10Ngkai kam anganaki b'aai n tituaraoi n tatabemaningkami nako, ao kam na kamanenai i bukin temanna ma temanna, n ai aroia touati aika raraoi n ana b'ai n akoi aika kakaokoro te Atua: 11ngkana e taetae temanna, ao e na taetae n atong ana taeka te Atua; ngkana e akoa te aba temanna, ao e na karaoi n ai aron te konaa ae E anganna te Atua; b'a E aonga n neboaki te Atua ni b'aai ni kabane i bukin Iesu Kristo, are ana b'ai te neboaki ma te tautaeka n aki toki. Amen. 12Ngkami aika kam tangiraki, kam na tai mimi n te b'ainikirinaki ae korakora ae kam taonaki iai ma ni kataaki iai, b'a aongkoa te b'ai ni kamimii ae riki nakoimi; 13ma ngkai kam buokanib'ai ni marakini Kristo, ao kam na kim'areirei; b'a aonga ni kabatiaki ami kim'areirei ngkana e kaotaki arona ni mimitong. 14Ngkana kam tataebuakaki i bukin arani Kristo, ao kam a kab'aia; b'a E mena iroumi te Tamnei ae kamimii arona, ae Tamnein te Atua. 15Ngkana e maraki temanna i buakomi, ao e na tai atongaki iai b'a te tia tiritiri, ke te tia ira, ke te tia karaoa ae buakaka, ke te tia kanrabakauakin aia b'ai aomata tabem'aang n te aro ae aki riai. 16Ma ngkana e maraki temanna ngkai te Kristian, ao e na aki mamaa, ma e na neboa te Atua ngkai e ingoana arani Kristo. 17B'a e a roko te tai ae na moanaki iai te motiki-taeka mairouia ana aomata te Atua; ao ngkana e moanaki mai roura, ao e na tera mwina nakoia akana aki ira nanon ana euangkerio te Atua? 18N ai aron are atongaki ni kaangai n te B'aib'ara: “E na kangaanga kamaiuan te aomata ae raoiroi; Ao tera ae na riki nakon te aomata ae te tia bure ae buakaka?” 19Ma ngaia aei, b'a akana maraki, ngkai bon nanon te Atua i bukiia, ao a na mwiokoi maiuia n aroia ni karaoa ae e raoiroi iroun te Tia Karikiia ae kakaonimaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\