1 BETERO 5

1Ma ngaia ae I kani kaungaia unimm'aane akana mena i buakomi, ngai ae bon te unimm'aane naba, ao te tia nora Kristo n arona ni maraki, ao te tia buokanib'ai n te neboaki are nang kaotaki: 2kam na tararua raoi ana nanai te Atua ma ni kawakinna raoi, tiaki n te aro ae kam kairoroaki iai; ma kam na kawakinna ma te nano ni kukurei n ai aron nanon te Atua. ao kam na kawakinna naba, tiaki i bukin te kanib'aib'ai n te aro ae aki riai, ma i bukina b'a bon iai nanomi ae korakora nako iai; 3ao tai tau-taekaniia akana mena i aan ami tararua, ma kam na riki b'a banna ni kakairi nakon te nanai. 4Ao ngkana E a manga oki te Tia Kawakin-tiibu are te Mataniwi, ao e na reke iroumi te bau are te neboaki are aki kona n rai. 5Ao i bukimi ngkami aika kam ataei riki: kam na aan-taeka irouia unimm'aane. Ao kam na b'aina te nanorinano n aromi n i torotoro iroumi; b'a e kaangai te B'aib'ara: “B'a E ekianako nako akana kainikatonga te Atua, ao E akoia akana nanorinano.” 6Ma ngaia ae kam na kananorinanoingkami i aani bain te Atua ae baina ae m'aaka, b'a E aonga ni karietataingkami n te tai ae riai. 7Kam na kaaki i aona baika kam raraomaeakin, b'a E tabeakiningkami. 8Kam na kamarurungngkami, ao b'aina te tatauraoi. B'a e aiwaa ami kairiribai are te riaboro n ai aron te raian ae bekorara, n ukoukora konana b'a e na ongnga. 9Kam na rarawa nakoina, ao kam na teimatoa n te onimaki, ngkai kam ataia b'a raomi n onimaki i aon aaba nako a taonaki naba ni maraki aika ti te bo aroia ma akana kam taonaki iai. 10Ao te Atua are mai Rouna te akoi ni kabane, ae weteingkami nakon neboakina ae aki toki ngkai kam reitaki ma Kristo, E na karaoingkami b'a a na nako raoi aromi i mwini marakimi n te tai ae aki maan, ao E na kateimatoaingkami ma ni kakorakoraingkami ma ni kamatoatoaingkami 11Ana b'ai te tautaeka n aki totoki. Amen. 12E korea te reta ae kimototo Tirouano i buku, ae te tari ae I taku b'a e kakaonimaki. I kani kaungaingkami ma ni kaotiota te akoi aei b'a te akoi ni koaua ae mairoun te Atua: kam na teimatoa iai. 13E kamauringkami neiei, ae e mena i B'aburon ae neie rineaki naba ma ngkami; ao e kamauringkami naba Mareko ae natiu. 14Kam na i kamauringkami n ai aroia taari ni kamauri. E na mena te rau iroumi ni kabaneingkami akana kam reitaki ma Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\